RSS
Innéacs A - Z
Tá an leathanach seo ar fáil i 23 theanga
Teangacha nua atá ar fáil:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Caitheamh tobac a chosc

Is é cuspóir an mholta seo ná na Ballstáit a spreagadh leis an gcomhrac i gcoinne an tobac a threisiú, go háirithe cosc ar chaitheamh tobac a dhianú i measc na leanaí agus na n-ógánach.

ACHT

Moladh 2003/54/CE ón gComhairle, an 2 Nollaig 2002, maidir le caitheamh tobac a chosc agus le tionscnaimh a bhfuil de chuspóir acu an comhrac i gcoinne an tobac a threisiú [Iris Oifigiúil L 22 an 25.1.2003].

ACHOIMRE

I gcomhréir leAirteagal 152 de Chonradh CE, féachann an Comhphobal le hardleibhéal cosanta a chinntiú ar an sláinte phoiblí agus é ag comhlánú bhearta na mBallstát. Is é an caitheamh tobac an chúis is mó le bás inseachanta san Eoraip fós. Spreagann tionscal an tobac a chuid táirgí a chaitheamh trí straitéisí fógraíochta, margaíochta agus cur chun cinn, agus mar sin cuireann sé le méadú na rátaí básmhaireachta agus galrachta a bhaineann le táirgí tobac. Dírítear straitéisí áirithe dá bhfuil ann ar ógánaigh in aois scoile. Léiríodh sna staidéir gur roimh 13 bliana déag d’aois a thosaíonn 60 % de lucht caite tobac ag caitheamh agus gur roimh 18 mbliana déag d’aois 90 % acu. Sin an fáth a bhfuil an Moladh seo ag baint go háirithe le caitheamh tobac a chosc i measc na leanaí agus na n-ógánach.

Comhlánaíonn na bearta atá molta forálacha na Treorach um tháirgí tobac ar glacadh léi sa bhliain 2001, agus forálacha na Treorach a bhaineann le fógraíocht agus urraíocht na dtáirgí seo ar glacadh léi i mBealtaine 2003. Lena chois sin, d’fhéach reachtóirí na hEorpa chuige go raibh na bearta seo i gcomhréir leis na bearta siúd leagtha amach ag Coinbhinsiún Creatlaí na hEagraíochta Domhanda Sláinte (EDS) (EN) (ES) (FR) maidir leis an gcomhrac i gcoinne an tobac, a bhí fós faoi chaibidil nuair a glacadh leis an Moladh seo.

Soláthar táirgí tobac do leanaí agus d’ógánaigh a laghdú

Spreagann an Moladh na Ballstáit le glacadh le bearta reachtaíochta agus/nó riaracháin a bhfuil mar chuspóir acu díol táirgí tobac le leanaí agus le hógánaigh a chosc, go háirithe trí na meán seo a leanas:

 • lucht díolta táirgí tobac a chur faoi oibleagáid chun cinntiú go bhfuil a gcuid custaiméirí thar an aois leagtha amach ag dlíthe na mBallstát;
 • táirgí tobac a bhaint amach as cuntair féinseirbhíse;
 • rochtain ar mheaisíní díolta a theorannú;
 • ciandíol, go háirithe tríd an Idirlíon, a theorannú;
 • cosc a chur ar dhíol milseán agus bréagán do leanaí a dhéantar le hintinn cuma táirgí tobac a thabhairt orthu nó ar a bpacáistíocht;
 • cosc a chur ar dhíol toitíní de réir ceann is ceann nó i mboscaí a bhfuil níos lú ná 19 dtoitín iontu.

Srian a chur le fógraíocht agus le cur chun cinn táirgí tobac

Spreagann an Moladh na Ballstáit le glacadh le bearta a bhfuil de chuspóir acu cosc a chur ar na cineálacha fógraíochta agus cur chun cinn seo a leanas:

 • úsáid trádmharcanna tobac ar tháirgí nó ar sheirbhísí nach mbaineann le tionscal an tobac;
 • úsáid earraí fógraíochta (luaithreadáin, lastóirí, scáthanna gréine, srl.) agus samplaí tobac;
 • úsáid agus cur in iúl promóisean amhail lascainí, bronntanais, biseach nó an deis páirt a ghlacadh i gcomórtais nó i gcluichí promóisin;
 • úsáid clár fógraí, póstaer agus cineálacha eile fógraíochta lasmuigh nó laistigh (mar shampla fógraí ar mheaisíní díolta toitíní);
 • an fhógraíocht sa phictiúrlann.

Bearta dírithe ar dhéantóirí táirgí tobac

Spreagtar na Ballstáit le bearta a dhéanamh a chuirfeadh lucht déanta táirgí tobac faoi oibleagáid chun a gcaiteachas i leith na fógraíochta, na margaíochta, na hurraíochta agus na bpromóisean a fhógairt.

Cosaint ón gcaitheamh tobac fulangach

Spreagtar na Ballstáit le forálacha dlí a chur i bhfeidhm ar mhodh go gcinntítear cosaint oiriúnach ón gcaitheamh tobac fulangach san ionad oibre, in áiteanna poiblí iata agus ar iompar poiblí. Moltar go háirithe aire a thabhairt ar dtús ar fhorais oideachais, ar áiseanna cúraim sláinte agus ar ionaid ina soláthraítear seirbhísí do leanaí.

Bearta eile

Iarrann an Moladh ar na Ballstáit treise a chur lena gcuid tionscnamh faoi choinne caitheamh tobac a dhímholadh i dtús báire agus faoi choinne éirí as an tobac. Spreagtar iad chomh maith le bearta oiriúnacha a dhéanamh agus a chur i bhfeidhm maidir le praghsanna táirgí tobac d’fhonn a gcaitheamh a athchomhairliú.

Monatóireacht

Gach dara bliain, beidh ar na Ballstáit cur in iúl don Choimisiún an méid a rinne siad i dtaobh an Mholta seo. Bliain ar a mhéad i ndiaidh dó an t-eolas seo a fháil, beidh ar an gCoimisiún tuarascáil a chur amach ar chur i bhfeidhm na mbeart molta agus féadfaidh sé an gá le gníomhaíochtaí nua a mheas inti.

ACHTANNA GAOLMHARA

Treoir 2003/33/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Bealtaine 2003 maidir le comhfhogasú forálacha dlí, rialacháin agus riaracháin na mBallstát maidir le fógraíocht agus urraíocht táirgí tobac [Iris Oifigiúil L 152 an 20.6.2003].
Féachann an Treoir seo le cosc a chur ar fhógraíocht an tobac sna meáin chlóite, i gcraoltóireacht raidió agus i seirbhísí de chuid na sochaí faisnéise, agus le cosc a chur ar urraíocht ar ócáidí a bhfuil tionchar trasteorann acu agus arb é cur chun cinn an tobac mar chuspóir acu.

Treoir 2001/37/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2001 maidir le comhfhogasú forálacha dlí, rialacháin agus riaracháin na mBallstát i dtaobh dhéantús, chur i láthair agus dhíol táirgí tobac [Iris Oifigiúil L 194 an 18.7.2001].
Rialaíonn an Treoir seo déantús, cur i láthair agus díol táirgí tobac i mBallstáit an AE. Baineann sí go háirithe le rabhaidh a chur ar na boscaí, leis an gcosc ar fhocail “mild” nó “light” nó a leithéid, le huasmhéid nicitín, tarra agus aonocsaíd charbóin, agus leis an gcosc ar thobac béil.

Nuashonrú is déanaí: 30.05.2006
Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh