RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 23 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prevence kouření

Účelem tohoto doporučení je podnítit členské státy k tomu, aby intenzivněji bojovaly proti kouření, a především aby posílily prevenci kouření u dětí a mladistvých.

AKT

Doporučení Rady 2003/54/ES ze dne 2 prosince 2002 o prevenci kouření a o iniciativách pro intenzivnější boj proti kouření [Úř. věst. L 22, 25.1.2003].

PŘEHLED

V souladu s článkem 152 (DE) (EN) (FR) Smlouvy o ES je cílem Společenství zajistit při provádění všech činností členských států vysoký stupeň ochrany veřejného zdraví. Kouření je v Evropě nejčastější příčinou úmrtí, k nimž by nemuselo dojít. Tabákový průmysl podporuje spotřebu tabáku pomocí reklamních, marketingových a propagačních strategií, čímž přispívá k nárůstu úmrtnosti a nemocnosti spojené s užíváním tabákových výrobků. Některé z těchto strategií jsou konkrétněji zacíleny na mládež školního věku. Různé studie prokázaly, že 60 % kuřáků začíná s kouřením dříve než ve třinácti letech a 90 % dříve než v osmnácti letech. Proto se toto doporučení zaměřuje konkrétně na prevenci kouření u dětí a dospívajících.

Navrhovaná opatření mají doplnit ustanovení směrnice o tabákových výrobcích přijaté v roce 2001 a směrnice o reklamě a sponzorství souvisejících s těmito výrobky, která byla přijata v květnu 2003. Evropské legislativní orgány mimo jiné dbaly na to, aby tato opatření byla v souladu s opatřeními uvedenými v rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace (SZO) (EN) (ES) (FR) o kontrole tabáku, o níž se v době přijetí tohoto doporučení teprve jednalo.

Omezení nabídky tabákových výrobků dětem a dospívajícím

Doporučení apeluje na členské státy, aby přijaly legislativní nebo správní opatření bránící prodeji tabákových výrobků dětem a mladistvým, a to především těmito prostředky:

 • povinnost prodejců tabákových výrobků přesvědčit se, že kupující splňuje věkové omezení stanovené právními předpisy daného členského státu;
 • stažení tabákových výrobků ze samoobslužných pultů;
 • omezení přístupu k automatům na cigarety;
 • omezení prodeje na dálku, především přes internet;
 • zákaz prodeje cukrovinek a hraček určených dětem a vyrobených se záměrem, aby výrobek nebo jeho obal připomínal tabákový výrobek;
 • zákaz prodeje kusových cigaret nebo krabiček obsahujících méně než 19 kusů.

Omezení reklamy a propagace tabákových výrobků

Doporučení členské státy podporuje v přijímání opatření směřujících k zákazu těchto forem reklamy a propagace:

 • používání názvů tabákových značek na jiných výrobcích než tabákových;
 • používání propagačních předmětů (popelníků, zapalovačů, slunečníků apod.) a vzorků tabákových výrobků;
 • používání pobídek prodeje, jako jsou např. slevy, dárky, prémie nebo možnost účastnit se propagačních soutěží a her, a informování o takových pobídkách;
 • používání reklamních panelů, plakátů a dalších reklamních prostředků, ať již interiérových nebo venkovních (např. reklama na automatech na tabákové výrobky);
 • reklama v kinech.

Opatření zaměřená na výrobce tabákových výrobků

Členským státům se doporučuje přijímat opatření, která výrobcům tabákových výrobků uloží povinnost přiznávat výši výdajů na reklamu, marketing, sponzorství a propagační kampaně.

Ochrana před pasivním kouřením

Členským státům se doporučuje přijmout legislativní opatření, která zajistí dostatečnou ochranu před pasivním kouřením na pracovišti, v uzavřených veřejných prostorách a ve veřejné dopravě. Doporučuje se věnovat pozornost především vzdělávacím a zdravotnickým zařízením a zařízením, která poskytují služby dětem.

Další opatření

Doporučení apeluje na členské státy, aby posílily programy, jejichž cílem je bránit tomu, aby lidé začali kouřit, nebo je podporovat v tom, aby se závislosti na tabáku zbavili. Členským státům se také doporučuje, aby přijaly a zavedly vhodná opatření související s cenou tabákových výrobků, a tak od jejich konzumace odrazovaly.

Sledování

Členské státy budou muset každé dva roky informovat Komisi o opatřeních přijatých na základě tohoto doporučení. Komise nejpozději jeden rok od získání těchto informací od členských států vypracuje zprávu o zavádění navrhovaných opatření, v níž může případně konstatovat nutnost dalších kroků.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 26. května 2003 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky.
Účelem této směrnice je zakázat reklamu na tabákové výrobky v tištěných médiích, v rozhlasovém vysílání a v rámci služeb informační společnosti a rovněž zakázat sponzorství akcí přeshraničního dosahu, jehož záměrem je propagace tabákových výrobků.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků.
Tato směrnice upravuje výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových výrobků v členských státech EU. Týká se především varování na krabičkách, zákazu označování slovy „mild“ a „light“, maximálního obsahu nikotinu, dehtu a oxidu uhelnatého v cigaretách a zákazu tabáku pro orální užití.

Poslední aktualizace: 30.05.2006
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky