RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 23 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Превенция на тютюнопушенето

Настоящата препоръка цели да насърчи държавите-членки да подобрят борбата с тютюнопушенето, по-конкретно чрез засилване на превенцията на тютюнопушенето сред малолетните и непълнолетните лица.

АКТ

Препоръка 2003/54/EО на Съвета от 2 декември 2002 г. относно предпазването от тютюнопушене и инициативи за подобряване контрола на тютюна [Официален вестник L 22 от 25.1.2003 г].

ОБОБЩЕНИЕ

Съгласно член 152 (DE) (EN) (FR) от Договора за ЕО Общността цели да гарантира висока степен на защита на общественото здраве, допълвайки действията на държавите-членки. Тютюнопушенето остава най-голямата предотвратима причина за смъртността в Европа. Тютюневата промишленост насърчава употребата на тютюн посредством рекламни стратегии, маркетинг и реклама, като по този начин допринася за повишаването на дела на смъртността и заболеваемостта вследствие употребата на тютюневи изделия. Някои от тези стратегии са конкретно насочени към младите хора в юношеска възраст. Всъщност изследванията сочат, че 60 % от пушачите започват да пушат, преди да са навършили тринадесет години, а 90 % — преди да са навършили осемнадесет години. Поради това настоящата препоръка е насочена към превенцията на тютюнопушенето сред малолетните и непълнолетните лица.

Предложените мерки допълват разпоредбите на директивата относно тютюневите изделия, приета през 2001 г., както и разпоредбите на директивата относно рекламирането и спонсорството на тези продукти, приета през май 2003 г. От друга страна, европейските законодатели следят за съвместимостта между тези мерки и мерките, предвидени в Рамковата конвенция на Световната здравна организация (EN) (FR) (СЗО) за контрол на тютюна, която по време на приемането на настоящата препоръка все още беше в процес на договаряне.

Намаляване на предлагането на тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица

Препоръката насърчава държавите-членки да предприемат законови и/или административни мерки за възпрепятстване продажбата на тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица чрез следните конкретни мерки:

 • продавачите на тютюневи изделия са длъжни да се уверят, че купувачите са пълнолетни съгласно националното законодателство;
 • изтегляне на тютюневите изделия от щандовете за самообслужване с директен достъп;
 • ограничаване на достъпа до автоматите за тютюневи изделия;
 • ограничаване на дистанционните продажби, например по Интернет;
 • забрана на продажбата на сладкарски изделия и играчки за деца, произведени и опаковани под формата на тютюневи изделия;
 • забрана на продажбата на цигари поединично или на пакет с по-малко от 19 броя цигари.

Ограничаване на рекламата и промоцията на тютюневите изделия

Препоръката насърчава държавите-членки да приемат следните мерки за забрана на всякакви форми на реклама и промоция:

 • използването на търговски марки на тютюневи изделия за продукти или услуги, които не са свързани с тютюневата промишленост;
 • използването на промоционални предмети (пепелници, запалки, сенници и други) и мостри от тютюн;
 • използването и комуникирането на промоционални методи за продажба, като отстъпки, подаръци, награди или възможност за участие в промоционални състезания или игри;
 • използването на пана, плакати и други форми на вътрешна или външна реклама (като рекламата върху автоматите за тютюневи изделия);
 • рекламата в кината.

Мерки срещу производителите на тютюневи изделия

Държавите-членки се насърчават да предприемат мерки, които да задължат производителите на тютюн да декларират направените от тях разходи за реклама, маркетинг, спонсорство и промоционални кампании.

Предпазване от пасивното тютюнопушене

Държавите-членки се насърчават да предприемат законодателни мерки, гарантиращи подходяща защита срещу пасивното тютюнопушене на работното място, в затворени обществени места и в обществения транспорт. По-конкретно се отправя препоръка за отделяне на приоритетно внимание на учебните, лечебните и детските заведения.

Други мерки

Препоръката отправя апел към държавите-членки за засилване на действието на програмите за намаляване на първоначалното желание за консумация на тютюневи изделия и превъзмогване на тютюневата зависимост. Могат да се приемат и прилагат и съответни ценови мерки, целящи намаляване на потреблението на тютюневи изделия.

Контрол

На всеки две години държавите-членки следва да информират Комисията относно предприетите действия в изпълнение на настоящата препоръка. Не по-късно от една година след получаването на тази информация от държавите-членки Комисията следва да изготви доклад за изпълнението на предложените мерки, в който би могла да разгледа необходимостта от нови действия.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2003/33/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно рекламирането и спонсорството на тютюневи изделия [Официален вестник L 152 от 20.6.2003 г.].
Тази директива цели налагането на забрана върху рекламата на тютюневите изделия в печатните медии, в радиопредаванията и чрез услугите на информационното общество, както и на спонсорството на събития, имащи трансграничен ефект, чиято цел е рекламата на тютюневите изделия.

Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия [Официален вестник L 194 от 18.7.2001 г.].
Настоящата директива регламентира производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия в държавите-членки на ЕС. По-конкретно тя се отнася до предупредителните надписи върху пакетите, забраната за ползване на наименования като „лек” или „мек”, максимално допустимото съдържание на никотин, катран и въглероден оксид в цигарите и забраната за приемане на тютюн през устата.

Последна актуализация: 30.05.2006
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата