RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových výrobků

Tato směrnice upravuje výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových výrobků v členských státech Evropské unie (EU). Týká se především varování na krabičkách, zákazu označování slovy „mild“ a „light“, maximálního obsahu nikotinu, dehtu a oxidu uhelnatého v cigaretách a zákazu tabáku pro orální užití.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků (viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Tato směrnice usiluje o sblížení právních a správních předpisů členských států, které se týkají:

 • maximálního obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách;
 • varování týkajícího se zdraví a jiných údajů, které musí být uvedeny na jednotlivých baleních tabákových výrobků;
 • určitých opatření, jež se týkají složení a označení tabákových výrobků.

Cigarety: maximální limity

Tato směrnice zavádí maximální limity obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách uvedených do volného oběhu, prodávaných nebo vyráběných v členských státech. Maximální limity musí být nižší, než uvádí směrnice 90/239/EHS o maximálních limitech dehtu, a jsou rozšířeny o dvě další látky (nikotin a oxid uhelnatý).

Od 1. ledna 2004 nesmí maximální limity u cigaret uvedených do volného oběhu, prodávaných nebo vyráběných v členských státech překračovat:

 • 10 mg na cigaretu v případě dehtu;
 • 1 mg na cigaretu v případě nikotinu;
 • 10 mg na cigaretu v případě oxidu uhelnatého.

Pokud jde o metody měření, testy se provádějí na základě norem vydaných zkušebními laboratořemi schválenými a sledovanými příslušnými orgány členských států. Výsledky zkoušek se každoročně předloží příslušným vnitrostátním orgánům členských států, které je předají Evropské komisi.

Členské státy také zajistí šíření informací ke spotřebitelům, přičemž zároveň přihlédnou ke všem informacím, které jsou předmětem obchodního tajemství.

Označování

Pokud jde o označování, tato směrnice obsahuje následující ustanovení:

 • Maximální limity: informace o maximálních limitech na cigaretu musí pokrývat nejméně 10 % povrchu balíčku cigaret (12 % u členských států se dvěma úředními jazyky a 15 % u členských států se třemi úředními jazyky). Směrnice také upřesňuje umístění těchto informací na balení.
 • Varování: existují dva druhy varování povinného pro všechny výrobky (s výjimkou tabákových výrobků, které se nekouří, a ostatních tabákových výrobků, které neprodukují kouř):
  1. obecná varování („Kouření zabíjí / Kouření může zabíjet“ nebo „Kouření vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí“), která musí pokrývat nejméně 30 % vnější plochy odpovídajícího povrchu (32 % a 35 % u členských států se dvěma, respektive třemi úředními jazyky);
  2. další varování (směrnice uvádí doporučený seznam v příloze). To musí pokrývat nejméně 40 % vnější plochy odpovídajícího povrchu (45 % a 50 % u členských států se dvěma, respektive třemi úředními jazyky).
   Jako u maximálních limitů, směrnice upřesňuje umístění varování na balení a doporučený text. Směrnice také definuje pravidla týkající se používání barevných fotografií nebo jiných ilustrací vysvětlujících zdravotní důsledky kouření na balíčcích cigaret. Tato pravidla nesmí zasahovat do řádného fungování vnitřního trhu.
 • Tabákové výrobky pro orální užití a tabákové výrobky, které neprodukují kouř: pro každou z těchto dvou kategorií výrobků existují vlastní ustanovení. Jedná se o následující varování: „Tento tabákový výrobek může škodit Vašemu zdraví a je návykový.“
 • Identifikace a zpětná zjistitelnost výrobků: směrnice požaduje, aby byl tabákový výrobek označen číslem šarže nebo rovnocenným údajem, který umožní určit místo a dobu výroby.

Seznam složek

Členské státy požádají výrobce a dovozce tabákových výrobků, aby jim každoročně předkládali seznam všech složek použitých při výrobě tabákových výrobků, včetně údajů o jejich množství, toxikologických údajů s ohledem na jejich vliv na zdraví a s ohledem na jejich návykové účinky. Tento seznam musí doprovázet prohlášení uvádějící důvody pro použití těchto složek v daných tabákových výrobcích. Členské státy každoročně sdělí všechny tyto údaje a informace Komisi.

Popisy výrobku

S účinkem od 30. září 2003 se nesmějí na obalech tabákových výrobků používat texty, názvy, ochranné známky a obrazné nebo jiné znaky naznačující, že určitý tabákový výrobek je méně škodlivý než jiné.

Tabák pro orální užití

Členské státy zakáží uvedení tabákových výrobků pro orální užití na trh, aniž je dotčen článek 151 aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, podle kterého smí ve Švédsku uvádění těchto výrobků na trh i nadále pokračovat.

Důsledky pro obchodování

Protože harmonizace a sbližování pravidel týkajících se vnitřního trhu povede k větší jasnosti a bezpečnosti pro účastníky trhu, jsou celkové hospodářské důsledky hodnoceny kladně.

Provádění

Směrnice předpokládá přechodné období pro přijetí specifických ustanovení (týkajících se maximálních limitů atd.). Směrnice také předpokládá druhé přechodné období týkající se obchodních úprav a prodeje výrobků. Výrobky, které neodpovídají ustanovením této směrnice, se mohou nabízet na trhu ještě jeden rok po skončení lhůty pro provedení v členských státech. Pro výrobky jiné než cigarety je přechodné období stanoveno na dva roky.

Přizpůsobení směrnice na základě vědeckého a technického pokroku má na starosti Komise, které je nápomocen výbor. Komisi je dále nápomocna skupina odborníků na tabákovou kontrolu, založená v rámci poradního výboru pro prevenci rakoviny, zvláště pokud jde o přípravu zprávy o uplatňování směrnice.

Hodnocení

Každé dva roky předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování této směrnice.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 2001/37/ES

18. 7. 2001

30. 9. 2002

Úř. věst. L 194,

18. 7. 2001

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

Úř. věst. L 188,

18. 7. 2009

Postupné změny a opravy směrnice 2001/37/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění slouží pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2003/641/ES ze dne 5. září 2003 o používání barevných fotografií nebo jiných ilustrací jako zdravotních varování na baleních tabákových výrobků (Úř. věst. L 226 ze dne 10.9.2003).
Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro používání barevných fotografií nebo jiných ilustrací na baleních tabákových výrobků zobrazujících a vysvětlujících zdravotní důsledky kouření. Je v souladu se směrnicí 2001/37/ES o tabákových výrobcích, která mění velikost varovných textů na balení výrobků. Používání ilustrací, které mají vedle varovných textů odradit občany od kouření, je podle ní vhodné, ale ne povinné.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 26. května 2003 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství tabákových výrobků (Úř. věst. L 152 ze dne 20.6.2003).
Cílem této směrnice je zakázat na evropské úrovni reklamu propagující tabákové výrobky v tištěných médiích, v rozhlasových programech a ve službách informační společnosti. Také zakazuje sponzorství akcí nebo činností, které mají přeshraniční účinek.

Doporučení Rady 2003/54/ES ze dne 2. prosince 2002 týkající se prevence kouření a iniciativ k posílení boje proti kouření (Úř. věst. L 22 ze dne 25.1.2003).
Cílem tohoto doporučení je kontrola prodeje tabákových výrobků dětem a dospívající mládeži. Také usiluje o lepší informovanost občanů o zdravotních rizikách spojených s tabákem takovým způsobem, který by od kouření odrazoval.

Poslední aktualizace: 04.03.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky