RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fetma, kostvanor och fysisk aktivitet

Med tanke på den oroande utvecklingen mot ökande förekomst av fetma i EU, särskilt hos barn, uppmanar rådet medlemsländerna att vidta åtgärder för att främja goda kostvanor och fysisk aktivitet.

RÄTTSAKT

Rådets slutsatser (sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) av den 3 juni 2005, "Fetma, kostvanor och fysisk aktivitet " [Ej offentliggjorda i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Faktorer i kampen mot fetma

Det finns flera orsaker till fetma. För att effektivt kunna bekämpa sjukdomen måste den förebyggas på ett övergripande sätt, bland annat genom insatser från alla berörda aktörer på lokal, regional, nationell, europeisk och internationell nivå.

Genom att främja goda kostvanor och fysisk aktivitet kan man bidra till att minska inte bara fetma utan också risken för högt blodtryck, hjärtsjukdomar, diabetes och vissa former av cancer. Rent allmänt förbättras livskvaliteten betydligt genom goda kostvanor och motion.

Fysisk aktivitet är en integrerad del av en hälsosam livsstil. Det är därför oerhört viktigt att barn och ungdomar lär sig att uppskatta idrott och motion i skolan och på fritiden. Barnen bör redan vid tidig ålder få utbildning i hälsosam livsföring.

Rekommenderade åtgärder

Rådet uppmanar medlemsländerna, och Europeiska kommissionen när så är lämpligt, att utforma och genomföra initiativ som syftar till att främja goda kostvanor och motion. Detta omfattar bland annat följande åtgärder:

Goda kostvanor

 • Ge människor möjlighet att välja en hälsosam kost och garantera att sunda alternativ är lätta att införskaffa och finns att tillgå till rimligt pris.
 • Förbättra allmänhetens kunskaper om sambandet mellan kost och hälsa, energiintag och energiförbrukning, om kost som minskar risken för kroniska sjukdomar och hälsosamma val av livsmedel.
 • Se till att konsumenterna inte vilseleds av reklam-, marknadsförings- och kampanjaktiviteter. Man bör i synnerhet se till att barns lättrogenhet och begränsade medieerfarenhet inte utnyttjas.

Medverkan av alla berörda parter

 • Ge hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att rutinmässigt ge patienter och deras familjer praktiska råd om fördelarna med goda kostvanor och mer motion.
 • Uppmana berörda aktörer som har möjlighet att bidra till bättre kostvanor (t.ex. de aktörer som producerar och bearbetar livsmedel, detaljhandlare och matserveringar) att ta initiativ i detta syfte.

Integrering i övriga politikområden

 • Integrera kostvanor och motion i all relevant politik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå (t.ex. politik avsedd att minska skadeverkningarna av för hög alkoholkonsumtion).

Fysisk aktivitet och upplysning

 • Följa tendenserna i fråga om goda kostvanor och motion bland befolkningen, och utveckla forskningen och det vetenskapliga underlaget för insatser på området.
 • Gynna utbildning om och tillgång till hälsosam kost i skolorna, samt uppmuntra barn och tonåringar att motionera dagligen.
 • Utarbeta kost- och idrottsundervisning för barn som en integrerad del av hälsoutbildningen i allmänhet. Hälsoutbildningen bör inriktas på bekämpning av rökning, för hög alkoholkonsumtion och användning av narkotika, samt främja sexuell och psykisk hälsa.
 • Uppmana arbetsgivarna att erbjuda hälsosamma alternativ i personalrestauranger och att tillhandahålla lämpliga faciliteter för motion.
 • Gynna utvecklingen av stadsmiljöer som främjar motion.

Bakgrund

Den ökande förekomsten av fetma i hela EU är en mycket oroande utveckling. Allt fler barn är idag överviktiga eller feta. Det är alarmerande uppgifter, och konsekvenserna är lika allvarliga. Med fetma följer en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

För att bekämpa detta problem lanserade kommissionen i mars 2005 en europeisk handlingsplattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa (DE) (EN) (FR). Syftet med detta initiativ, där experter på kost och fysisk aktivitet deltar, är att försöka stoppa utbredningen av fetmaepidemin i Europa.

Senast ändrat den 30.06.2011

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början