RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Obezita, výživa a tělesná aktivita

S ohledem na znepokojující nárůst obezity v Evropské unii (EU), zejména u dětí, vyzývá Rada členské státy, aby podnikly kroky na podporu zdravé výživy a tělesné aktivity.

AKT

Závěry Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ze dne 3. června 2005 – „Obezita, výživa a tělesná aktivita “ (Nebyly zveřejněny v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Prvky boje proti obezitě

Obezita je patologický stav organismu, jehož příčiny jsou různé. Účinný boj proti tomuto jevu vyžaduje celkový preventivní přístup se zapojením všech dotčených aktérů, ať už na místní, regionální, vnitrostátní, evropské nebo světové úrovni.

Podpora zdravé výživy a tělesné aktivity nabízí potenciál snížit nejen obezitu, ale také rizika spojená s vysokým krevním tlakem, srdečními chorobami, diabetem a některými formami rakoviny. Obecněji lze říci, že zdravá výživa a tělesná aktivita značně zlepší kvalitu života.

Tělesná aktivita je nedílnou součástí zdravého způsobu života. Proto je nezbytné vybudovat u dětí a dospívající mládeže vztah ke sportu a tělesné aktivitě ve školních zařízeních a při využití volného času. Výchova ke zdravému způsobu života musí začínat už v raném věku.

Doporučená opatření

Rada vyzývá členské státy a v případě potřeby i Evropskou komisi, aby koncipovaly a prováděly iniciativy zaměřené na podporu zdravé výživy a tělesné aktivity. Jedná se zejména o tyto činnosti:

Zdravý stravovací režim

 • umožnit občanům vybírat si do svého jídelníčku zdravé potraviny a dbát na to, aby tyto potraviny byly dostupné všem a za přijatelnou cenu;
 • posilovat povědomí občanů o vztahu mezi výživou a zdravím, mezi energetickým příjmem a výdejem, o stravovacích režimech, které snižují riziko chronických onemocnění, a o výběru zdraví prospěšných potravin;
 • dbát na to, aby spotřebitelé nebyli uváděni v omyl reklamou, marketingem a propagačními akcemi. Zejména je třeba dohlížet na to, aby nebyla zneužívána důvěřivost dětí a jejich omezené zkušenosti s médii;

Zapojení všech zainteresovaných stran

 • umožnit odborníkům z oblasti zdraví pravidelně poskytovat praktické rady pacientům a rodinám o výhodách optimálního stravovacího režimu a zvýšené tělesné aktivity;
 • podporovat zainteresované strany, které mohou přispívat k propagování zdravé výživy (výrobci a zpracovatelé potravin, maloobchodníci a provozovatelé restaurací), aby za tím účelem podnikaly patřičné kroky;

Začlenění do ostatních politik

 • začlenit výživu a tělesnou aktivitu do všech dotčených politik na místní, regionální, vnitrostátní a evropské úrovni (příklad: politiky usilující o snížení škodlivých účinků nadměrné konzumace alkoholu);

Tělesná aktivita a výchova

 • kontrolovat vývoj zdravé výživy a tělesné aktivity u obyvatelstva, provádět výzkum v této oblasti a přijímat příslušná opatření na základě vědeckých poznatků;
 • podporovat ve školách výuku o výběru vhodných potravin, nabízet zdravou výživu v systémech školního stravování a vychovávat děti a dospívající k tomu, aby cvičili každý den;
 • rozvíjet vzdělávací aktivity v oblastech výživy a tělesného pohybu, které by měly být nedílnou součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu. Výchova ke zdraví by mimo jiné měla klást důraz na témata, jako je boj proti kouření, nadměrné konzumaci alkoholu nebo užívání drog, stejně jako podpora zdraví v oblasti sexuality a duševního zdraví;
 • vést zaměstnavatele k tomu, aby v podnikových stravovacích zařízeních nabízeli zdraví prospěšné potraviny a poskytovali zaměstnancům možnosti provozovat tělesnou aktivitu;
 • podporovat rozvoj městského prostředí příznivého pro vykonávání tělesné aktivity.

Kontext

Nárůst míry výskytu obezity v celé EU se stal velmi znepokojivým jevem. V dnešní době se zvyšuje počet dětí s nadváhou nebo obezitou. Tato čísla jsou alarmující, ale důsledky jsou ještě závažnější. Obezita totiž jde ruku v ruce s nárůstem rizik kardiovaskulárních onemocnění a diabetu.

Pro boj proti této pohromě Komise v březnu 2005 zavedla Evropskou akční platformu pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví. Cílem této iniciativy, která sdružuje odborníky na výživu a tělesnou aktivitu, je reagovat na jev obezity, který se v Evropě rozvíjí, a zamezit v jeho postupu.

Poslední aktualizace: 30.06.2011

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky