RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Samfinansiering med icke-statliga utvecklingsorganisationer

Arkiv

Syftet med denna förordning är att fastställa administrativa förfaranden för Europeiska gemenskapens samfinansiering med europeiska icke-statliga organisationer av åtgärder i utvecklingsländerna. Förordningen ersätts från och med den 1 januari 2007 av förordningen om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1658/98 av den 17 juli 1998 om samfinansiering med europeiska icke-statliga organisationer (NGO) på utvecklingens område av åtgärder på områden av intresse för utvecklingsländerna.

SAMMANFATTNING

1. Bakgrund
De icke-statliga organisationerna spelar i sin egenskap av aktörer inom det civila samhället en allt viktigare roll i genomförandet av biståndet till utvecklingsländerna. Europeiska gemenskapen erkänner sedan många år dessa organisationers särskilda och oumbärliga roll och betonar vikten av deras självständighet och oberoende.

2. Åtgärder som samfinansieras
Gemenskapen samfinansierar följande tre typer av åtgärder:

  • Åtgärder på fältet
    Åtgärder som genomförs i utvecklingsländerna på initiativ av icke-statliga organisationer och deras partner i dessa länder. Åtgärdernas främsta syfte ska vara att bekämpa fattigdomen och de ska särskilt gälla lokal landsbygds- och stadsutveckling på det sociala och ekonomiska området, utveckling av mänskliga resurser, särskilt genom utbildning samt institutionellt stöd till lokala partner i utvecklingsländerna.
  • Åtgärder för kunskapsspridning och information till den europeiska allmänheten rörande utvecklingsproblem och relationerna mellan utvecklingsländerna och industriländerna
    Särskild vikt ska fästas vid åtgärder som framhäver det ömsesidiga beroendet mellan medlemsländerna och utvecklingsländerna, uppmuntrar till samarbete mellan icke-statliga organisationer samt möjliggör ett aktivt deltagande för partner i utvecklingsländerna.
  • Åtgärder som syftar till att stärka samarbete och samordning mellan medlemsländernas icke-statliga organisationer och gemenskapens institutioner
    Åtgärderna ska gälla stöd till utveckling av anpassade handels- och kommunikationsnät.

Åtgärder som samfinansieras av gemenskapen ska ha en varaktig verkan, en klar definition, övervakning av målen, indikatorer för genomförande av projekten samt sammanhang med andra åtgärder på detta område.

3. Partner
De aktörer som är kvalificerade för samfinansiering ska uppfylla vissa villkor. Sammanfattningsvis ska de vara självständiga, ideella organisationer med säte i ett medlemsland och huvuddelen av deras ekonomiska resurser ska härröra från Europa. Andra kriterier är dessa organisationers erfarenhet och kunskaper, deras kapacitet när det gäller administration och ekonomisk förvaltning, deras förmåga att stödja utvecklingsåtgärder samt karaktären av deras kontakter med partnerorganisationer i de berörda länderna.

4. Ekonomiska bestämmelser
Samfinansieringen från gemenskapens sida antar formen av gåvobistånd. Samfinansieringsavtalen omfattas av bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget. Det är även möjligt för kommissionen eller revisionsrätten att utföra kontroller på plats enligt budgetförordningen.
Gemenskapens ekonomiska stöd ges i utländsk eller lokal valuta. Det kan användas till att täcka investeringsutgifter, administrativa utgifter i samband med investeringarna samt alla utgifter som behövs för ett riktigt genomförande av de samfinansierade åtgärderna, inbegripet administrativa kostnader för de icke-statliga organisationerna.
De icke-statliga organisationerna ska uppmuntra sina partner i utvecklingsländerna att bidra till åtgärden in natura eller ekonomiskt, alltefter deras möjligheter.
Gemenskapens andel får inte överstiga 50 % av totalkostnaderna eller 75 % av det totala bidraget utom i undantagsfall, då gemenskapens bidrag inte får överstiga 85 %.
Bidrag från gemenskapen som överstiger 2 miljoner euro ska föreläggas den kommitté bestående av företrädare för medlemsländerna som biträder kommissionen, och kommittén ska yttra sig häröver.

5. Kommissionens roll
Kommissionen ansvarar för instruktioner och beslut om samt förvaltningen av gemenskapens samfinansiering av åtgärder, inbegripet utvärdering av åtgärderna. Kommissionen biträds i vissa av sina uppgifter av en kommitté som består av företrädare för medlemsländerna och som har kommissionens företrädare som ordförande.
Beslut att stödja en åtgärd på ansökan av en icke-statlig organisation ska som regel fattas inom sex månader.
Kommissionen ska var tredje månad informera medlemsländerna om projekt och program som godkänts för samfinansiering, med angivande av belopp, karaktär m.m.

6. Årsrapport och utvärdering
Kommissionen ska efter varje budgetår inge en årsrapport till Europaparlamentet och rådet med uppgifter om de icke-statliga organisationer som berörs, de åtgärder som finansierats, en utvärdering av genomförandet av förordningen under budgetåret och de allmänna riktlinjerna för påföljande år. Riktlinjerna ska föreläggas kommittén, som ska yttra sig över dem.

De åtgärder som samfinansierats övervakas regelbundet.
En helhetsbedömning av de åtgärder som gemenskapen finansierat, till vilken fogas förslag om förordningens tillämpning på sikt, ska överlämnas till parlamentet och rådet tre år efter förordningens ikraftträdande. En sådan bedömning gjordes år 2000, och nu pågår diskussioner mellan olika berörda parter.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 1658/982.8.1998- 31.12..2006-EUT L 213, 30.7.1998

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådetsförordning(EG) nr 1905/2006 antagen av rådet den 18 december 2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete [EUT L 378, 27.12.2006].

Genom denna förordning upphävs förordning (EG) nr 1658/98.

Senast ändrat den 12.09.2007
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början