RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Udvidelse af forordning nr. 1408/71 til at omfatte tredjelandsstatsborgere

Arkiv

EU udvider bestemmelserne i forordning nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, til at omfatte alle tredjelandsstatsborgere, som lovligt opholder sig i en medlemsstat.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 859/2003 af 14. maj 2003 om udvidelse af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er dækket af disse bestemmelser udelukkende på grund af deres nationalitet.

RESUMÉ

Formålet med denne forordning er at sikre alle tredjelandsstatsborgere, som lovligt opholder sig på Fællesskabets område og opfylder betingelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71, ret til social sikring, når de flytter til en anden medlemsstat for at opholde sig, bo eller arbejde der.

Tidligere fandt forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 kun anvendelse på visse kategorier af tredjelandsstatsborgere. Det drejede sig om statsløse, flygtninge samt familiemedlemmer og efterladte til EU-borgere som fastsat i forordningen.

Antallet og forskelligartetheden af de instrumenter, som anvendes til at løse de problemer, der er forbundet med social sikring, har skabt en kompleks juridisk situation, som denne forordning forsøger at rette op på. Ved anvendelsen af forordning (EØF) nr. 1408/71 bør man derfor holde sig for øje, at den hverken giver opholdsret, bopælsret eller adgang til arbejdsmarkedet. Desuden er det en forudsætning for anvendelsen af denne forordning, at de pågældende tredjelandsstatsborgere har lovlig bopæl i landet.

Der er endvidere blevet vedtaget overgangsbestemmelser, som skal sikre, at tredjelandsstatsborgere kan bevare de rettigheder, som de havde opnået, før denne forordning trådte i kraft.

Baggrund
5. På Det Europæiske Råds møde i Tammerfors understregede stats- og regeringscheferne behovet for at sikre en retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt i en af medlemsstaterne, således at deres forhold kommer til at ligne EU-borgernes.

Endvidere anerkendes i EU's charter om grundlæggende rettigheder, som blev proklameret på regeringskonferencen i Nice i december 2000, en række rettigheder for såvel EU-borgere som tredjelandsstatsborgere.

For nylig vedtog Kommissionen et direktiv om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding, som bl.a. gør det muligt for en person med denne status at udøve sin opholdsret i en anden medlemsstat end den, der meddelte vedkommende status som fastboende udlænding.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EØF) nr. 859/2003 [vedtaget efter høringsproceduren CNS/2002/0039]1.6.2003-EUT L 124 af 20.5.2003

TILHØRENDE RETSAKTER

Rådetsforordning (EØF) nr. 1408/71af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet [Den Europæiske Unions Tidende L 149 af 5.7.1971].

Rådetsforordning (EØF) nr. 574/72af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet [Den Europæiske Unions Tidende L 74 af 27.3.1972].

Seneste ajourføring: 09.09.2004

Se endvidere

For yderligere oplysninger:

  • Direktivet om fastboende udlændinge (DE) (EN) (FR)
  • Temaside (EN) (FR)
  • Resultattavle (EN) (FR)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top