RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 11 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Specifieke maatregelen ter voorkoming en bestrijding van terrorisme

Archief

1) DOELSTELLING

Een betere politiële en justitiële samenwerking in strafzaken ter preventie en bestrijding van terroristische daden waarbij de in de bijlage bij Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB vermelde personen, groepen of entiteiten betrokken zijn.

2) MAATREGEL

Besluit 2003/48/JBZ van de Raad van 19 december 2002 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking ter bestrijding van het terrorisme, overeenkomstig artikel 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB [Publicatieblad L 16 van 22 januari 2003].

3) SAMENVATTING

Na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten hebben de lidstaten meermaals (tijdens de buitengewone Europese Raad van 21 september 2001 en de bijeenkomst van de Europese Raad van 8 oktober 2001) verklaard vastbesloten te zijn om terrorisme in al zijn verschijningsvormen te bestrijden, bijvoorbeeld door de versterking van de samenwerking tussen de met terrorismebestrijding belaste instanties zoals Europol, Eurojust, de politiediensten, enz.

Volgens Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad moeten de lidstaten, met behulp van de instrumenten voor politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, specifieke maatregelen nemen om terrorisme in al zijn vormen op een doeltreffende manier te bestrijden.

Volgens het initiatief moet iedere lidstaat:

  • te midden van zijn politiediensten een contactpunt aanwijzen dat toegang heeft tot gegevens die betrekking hebben op strafrechtelijke onderzoeken die door de wetshandhavingsautoriteiten worden gevoerd en waarbij de op de lijst van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB vermelde personen of entiteiten betrokken zijn;
  • een nationale correspondent van Eurojust inzake terrorisme, een geschikte justitiële autoriteit of een andere bevoegde autoriteit aanwijzen die toegang heeft tot gegevens inzake de strafprocessen die onder de verantwoordelijkheid van zijn justitiële autoriteiten zijn gevoerd en waarbij de op de lijst van Gemeeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB vermelde personen, groepen of entiteiten betrokken zijn.

Bovengenoemde gegevens (identificatiegegevens van de verdachte, onderzochte handelingen, enz.) worden ook meegedeeld aan Europol en Eurojust.

De lidstaten verbinden zich ertoe de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verzoeken om rechtshulp, erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen met betrekking tot terroristische daden met spoed en voorrang worden behandeld.

Onder bepaalde voorwaarden moeten de bevoegde autoriteiten van iedere lidstaat toegang hebben tot documenten en bewijsstukken die door een andere lidstaat werden verzameld.

Het initiatief maakt het mogelijk om gemeenschappelijke onderzoeksteams op te richten.


MaatregelDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstaten
Besluit 2003/48/JAI23.01.2003-

4) TOEPASSINGSMAATREGELEN

Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de uitwisseling van informatie en de samenwerking op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard [COM(2004) 221 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].
Met dit voorstel voor een beschikking wordt Besluit 2003/48/JBZ ingetrokken

5) VERDERE WERKZAAMHEDEN

 
Laatste wijziging: 15.11.2004
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven