RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt

Arkisto

1) TAVOITE

Tavoitteena on esittää yhteenveto vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen nykytilanteesta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä käynnistää laajamittainen kuuleminen joistakin alaa koskevista oikeudellisista kysymyksistä konkreettisten toimenpiteiden valmistelemiseksi.

2) ASIAKIRJA

Vihreä kirja vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa [KOM(2002) 196 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

3) TIIVISTELMÄ

Vihreä kirja kuuluu Euroopan yhteisössä toteutettaviin toimiin vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luomiseksi ja erityisesti paremman oikeussuojan varmistamiseksi.

Wienin toimintasuunnitelman ja Tampereella kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien jatkoksi oikeus- ja sisäasiainministerien neuvosto pyysi komissiota esittämään vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyitä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa koskevan vihreän kirjan, jossa "esitetään yhteenveto nykytilanteesta ja aloitetaan kuuleminen laajalla pohjalla, jotta voitaisiin valmistella konkreettisia toimenpiteitä". Etusija tulisi antaa "mahdollisuudelle laatia sellaiset perusperiaatteet joko yleisesti tai erityisaloilla, jotka tarjoavat riittävät takeet sille, että riitojen ratkaiseminen tuomioistuinten ulkopuolisissa elimissä yltää oikeudenkäytön edellyttämän luotettavuuden tasolle".

Vihreässä kirjassa komissio muistuttaa, että kehitettäessä uusia riidanratkaisumuotoja, joista toisinaan käytetään lyhennettä "ADR" eli "Alternative Dispute Resolution", tarkoituksena ei ole ratkaista tuomioistuinten toimintavaikeuksia, vaan kyse on osapuolten keskinäiseen sovitteluun perustuvasta keinosta, joka on monissa tapauksissa asianmukaisempi tapa kuin asian käsittely tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä.

Vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen kuten välimiesmenettelyn ansiosta osapuolet voivat käydä vuoropuhelua löytääkseen riitaansa ratkaisun sen sijaan, että heidät asetettaisiin vastakkain menettelyssä, jonka tuloksena saadaan yleensä voittaja ja häviäjä. Tällaisen toiminnan merkitys on selvä esimerkiksi perheriitojen kohdalla, mutta sitä voitaisiin käyttää hyödyksi monissa muissakin riita-asioissa. Vihreässä kirjassa annetaan tietoja ja esitetään kysymyksiä sekä annetaan näin mahdollisimman monelle eri toimijalle (oikeussubjekteille, tuomareille, oikeusalan ammattilaisille) tilaisuus perehtyä uusiin riidanratkaisukeinoihin.

Vihreässä kirjassa pyritään ennen kaikkea löytämään vastauksia kysymykseen siitä, kuinka voidaan saavuttaa tasapaino näiden menettelyjen kannalta välttämättömän joustavuuden ja laadun takaamisen välillä ja kuinka ne sovitetaan yhteen oikeudenkäyntimenettelyjen kanssa.

Vihreä kirja auttaa ymmärtämään paremmin myös toimia, joita on toteutettu aiemmin tällä alalla jäsenvaltioiden ja yhteisön tasolla.

Julkaisemalla tämän vihreän kirjan komissio osallistuu myös jäsenvaltioissa ja kansainvälisellä tasolla parhaillaan käytäviin keskusteluihin siitä, miten taataan mahdollisimman suotuisat olosuhteet vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen kehittämiselle.

Vihreässä kirjassa esitetyt 21 kysymystä koskevat erilaisten vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen keskeisiä piirteitä, kuten näiden menettelyjen soveltamista koskevia lausekkeita, vanhentumisaikoihin liittyviä ongelmia, luottamuksellisuuden vaatimusta, osapuolten ilmaiseman suostumuksen pätevyyttä, näiden menettelyjen tuloksena tehtyjen sovintoratkaisujen pätevyyttä, välittäjänä toimivan kolmannen osapuolen koulutusta ja valtuuttamista sekä heidän vastuuseensa liittyviä kysymyksiä.

Lisätietoja asiasta saa kyseisestä vihreästä kirjasta.

4) TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMET

5) JATKOTOIMET

 
Viimeisin päivitys 06.05.2002
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun