RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeiskt nätverk för skydd av offentliga personer

Arkiv

1) SYFTE

Att förbättra polissamarbetet vid offentliga personers besök i medlemsstaterna genom att ett nätverk av kontaktpunkter skapas.

2) FÖRSLAG

Konungariket Spaniens initiativ om inrättande av ett europeiskt nätverk för skydd av offentliga personer [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 42, 15.2.2002].

3) SAMMANFATTNING

Till följd av det växande antalet internationella besök, både av offentliga personer från andra medlemsländer och från länder utanför EU, avser EU att anta bestämmelser om skydd av kända personer. I dag finns det varken lagstiftning eller gemensamma riktlinjer på EU-nivå. Den 6 december 2001 antog rådet en rekommendation om fastställande av en gemensam skala för bedömning av hotbilden vid offentliga personers besök i EU. Mot bakgrund av terroristhoten mot vissa kända personer uppmanade rådet medlemsländerna att stärka informationsutbytet utan att för den skull skapa en ny institutionell struktur (Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 356, 14.12.2001).

Polissamarbetet inom EU måste förbättras genom att man bl.a. ska göra följande:

  • Definiera begreppet offentlig person och antalet beväpnade och obeväpnade personer som får resa tillsammans med denna person.
  • Klargöra relationerna med protokollavdelningar, pressavdelningar och akutläkarteam.
  • Fastställa rutiner för informationsutbyte och användning av teknisk utrustning.

Initiativet syftar till att bilda ett nätverk av kontaktpunkter som ska ledas av ordförandelandet i EU. Varje medlemsland ska som nationell kontaktpunkt utse den polismyndighet som ansvarar för skyddet av offentliga personer.

Kommissionen, Europol och kandidatländerna får utse egna kontaktpunkter.

Nätverket syftar till följande:

  • Utbyta information, tjänstemän och exempel på bra rutiner.
  • Skapa en databas.

För att uppnå dessa mål ska nätverket bl.a. samarbeta med andra polismyndigheter, utarbeta gemensamma metoder för agerande och förenkla gällande rutiner.

Rådet ska utvärdera nätverkets arbete två år efter det att det har inrättats.

4) FÖRFARANDE

Samrådsförfarandet - CNS/2002/0801
Den 29 januari 2002 översändes initiativet till parlamentet för behandling och yttrande.

Senast ändrat den 20.03.2002
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början