RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 11 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europees netwerk voor de bescherming van prominenten

Archief

1) DOELSTELLING

Verbetering van de samenwerking tussen de politiediensten bij het bezoek van prominenten in een andere lidstaat door de oprichting van een netwerk van contactpunten.

2) VOORSTEL

Initiatief van het Koninkrijk Spanje betreffende de oprichting van een Europees netwerk voor de bescherming van prominenten [Publicatieblad C 42 van 15.02.2002].

3) SAMENVATTING

Gezien de grote toename van transnationale activiteiten van prominenten, zowel uit de lidstaten als uit derde landen, overweegt de Unie een netwerk voor de bescherming van die prominenten op te richten. Op dit ogenblik bestaat er op communautair niveau in dat verband noch wetgeving, noch een handleiding met gemeenschappelijke praktijken. Op 6 december 2001 heeft de Raad een aanbeveling goedgekeurd met een gemeenschappelijke schaal voor de evaluatie van risico's in verband met bezoeken van prominenten aan de Europese Unie. Gezien het risico van terroristische aanslagen op bepaalde prominenten verzoekt de Raad de lidstaten de uitwisseling van informatie te intensifiëren zonder dat daarvoor nieuwe institutionele structuren moeten worden opgericht (Publicatieblad C 356 van 14.12.2001).

De samenwerking van de politiediensten binnen de Unie moet worden verbeterd via een omschrijving van, onder meer:

  • het begrip prominente figuur en het maximum aantal gewapende en niet-gewapende personen dat een dergelijke figuur mag begeleiden;
  • de relaties met de protocollaire diensten, de persdiensten en de medische urgentieploegen;
  • de voorwaarden voor de uitwisseling van informatie en het gebruik van technische apparatuur.

Dit initiatief heeft ten doel een netwerk van contactpunten op te richten dat wordt voorgezeten door de nationale autoriteit van de lidstaat die het voorzitterschap van de Unie bekleedt. Elke lidstaat moet als contactpunt de politiedienst aanwijzen die bevoegd is op het gebied van de bescherming van prominenten.

De Commissie, Europol, en de kandidaat-lidstaten moeten elk hun contactpunt aanwijzen.

De doelstellingen van het netwerk zijn:

  • de uitwisseling van informatie, ambtenaren en ervaring;
  • de aanleg van een databank.

Teneinde bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken moet het netwerk onder meer samenwerken met andere politiediensten, gemeenschappelijke actiemethoden uitwerken en de procedures vereenvoudigen.

De Raad evalueert de activiteiten van het netwerk twee jaar nadat het is opgericht.

4) PROCEDURE

Raadplegingsprocedure CNS/2002/0801
Op 29 januari 2002 is dit initiatief ter advies aan het Europees Parlement voorgelegd.

Laatste wijziging: 20.03.2002
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven