RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


ARGO

Arkisto

Argo on ulkorajojen sekä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alan hallinnollisen yhteistyön uusi toimintaohjelma. Argo korvaa Odysseus-ohjelman.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2002/463/EY, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, unionin ulkorajojen sekä viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alan hallinnollisen yhteistyön toimintaohjelmasta (Argo-ohjelma) [Ks. muutossäädökset]

TIIVISTELMÄ

1. Päätöksellä otetaan käyttöön unionin ulkorajojen sekä viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alan hallinnollisen yhteistyön uusi toimintaohjelma, koska Odysseus ( (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR))-ohjelma on päättynyt (Odysseus-ohjelmalle varatut määrärahat on käytetty loppuun vuonna 2001). Uuden ohjelman nimi on Argo. Sen voimassaolo alkaa 1. tammikuuta 2002 ja päättyy 31. joulukuuta 2006.

2. Ohjelmalla on seuraavat tavoitteet:

 • edistää yhteistyötä niiden kansallisten viranomaisten välillä, jotka vastaavat yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanosta, ja varmistaa, että yhteisön ulottuvuus otetaan huomioon
 • edistää yhteisön lainsäädännön yhdenmukaista soveltamista
 • edistää kansallisten viranomaisten toteuttamien toimien avoimuutta ja kansallisten hallintojen toiminnan yleistä tehokkuutta.

3. Ohjelmalla tuetaan toimia, jotka liittyvät

 • ulkorajojen ylittämiseen(tehokkaat tarkastukset)
 • viisumeihin (esim. viisumeiden myöntäminen yhteisön periaatteiden mukaisesti, hakemusten käsittelyn yhdenmukaistaminen, poikkeusten yhdenmukaistaminen jne.)
 • turvapaikkoihin (esim. yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän luominen, turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion määrääminen, pakolaisaseman tunnustamista ja sisältöä koskevien sääntöjen lähentäminen jne.)
 • maahanmuuttoa (esim. laitonta siirtolaisuutta koskevien yhteisten sääntöjen ja politiikkojen vaikuttava, tehokas ja yhdenmukainen soveltaminen, laittomien siirtolaisten palauttaminen ja kauttakulku jne.).

4. Ohjelmasta voidaan rahoittaa seuraavia edellä mainittuihin aloihin liittyviä toimia:

 • koulutustoimet
 • henkilöstövaihto
 • toimet, joilla edistetään asiakirjojen ja menettelyjen käsittelyä tietotekniikan avulla, ja sähköiset tiedonsiirtotekniikat
 • sellaisten yhteisten toimintakeskusten ja työryhmien perustaminen, joissa on henkilöstöä kahdesta tai useammasta jäsenvaltiosta
 • selvitykset, tutkimukset, konferenssit ja seminaarit
 • jäsenvaltioiden toimet EU:n ulkopuolisissa maissa.

5. Argo-ohjelmasta voidaan rahoittaa myös ulkorajoihin liittyviä kansallisia ohjelmia, joiden tavoitteena on korjata tiettyjä objektiivisilla kriteereillä havaittuja rakenteellisia puutteita keskeisissä rajanylityspaikoissa.

6. Argo-ohjelmasta voidaan rahoittaa enintään 60 prosenttia toimen kokonaiskustannuksista (poikkeustapauksissa enintään 80 prosenttia). Jos jollekin toimelle on myönnetty yhteisön rahoitusta Argo-ohjelmasta, se ei voi saada rahoitusta mistään muusta Euroopan yhteisöjen talousarviosta rahoitettavasta ohjelmasta. Argo-ohjelman täytäntöönpanoon tarkoitettu rahoitusohje on 25 miljoonaa euroa. Lisäksi budjettivallan käyttäjät lisäsivät huomattavasti Argo-ohjelmalle vuonna 2004 myönnettyjä määrärahoja, jotta ulkorajojen hallintaa voitaisiin parantaa.

7. Komissio vastaa Argo-ohjelman hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Komissio valmistelee lisäksi vuosittaisen työohjelman ja valitsee ehdotetut toimet. Arvioinnissa otetaan huomioon tietyt vaatimukset, kuten yhdenmukaisuus vuosittaisen työohjelman kanssa, eurooppalainen ulottuvuus, toiminnan laatu ja haettavan rahoituksen määrä.

8. Komissiota avustaa ns. Argo-komitea. Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen Argo-ohjelman toteuttamisesta. Komissio antoi ensimmäisen kertomuksen vuonna 2003. Loppukertomus on annettava viimeistään 31. joulukuuta 2007.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Päätös 2002/463/EY [hyväksyminen: kuulemismenettely CNS/2001/0230]19.6.2002-EYVL L 161
19.6.2002

MuutossäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Päätös 2004/867/EY
[hyväksyminen: kuulemismenettely CNS/2004/0122]
18.12.2004-EUVL L 371/48 18.12.2004
Viimeisin päivitys 13.09.2005
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun