RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 11 γλώσσες

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


ARGO

Αρχεία

Το ARGO είναι το νέο πρόγραμμα δράσης για τη διοικητική συνεργασία στους τομείς των πολιτικών ασύλου, μετανάστευσης και διέλευσης των εξωτερικών συνόρων, το οποίο αντικαθιστά το πρόγραμμα Odysseus.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2002/463/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη θέσπιση ενός προγράμματος δράσης για τη διοικητική συνεργασία στους τομείς των εξωτερικών συνόρων, των θεωρήσεων, του ασύλου και της μετανάστευσης (ARGO) [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα πρόταση αφορά την εκπόνηση νέου προγράμματος για τη διοικητική συνεργασία στους τομείς των εξωτερικών συνόρων, των θεωρήσεων, του ασύλου και της μετανάστευσης, αφού το πρόγραμμα Odysseus ( (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR)) έχει λήξει (ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για το Odysseus έχει εξαντληθεί το 2001). Το πρόγραμμα ARGO καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών διοικήσεων που ασχολούνται με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνεται υπόψη η κοινοτική διάσταση των ενεργειών·
 • η προώθηση της ενιαίας εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου·
 • η ενθάρρυνση της διαφάνειας των εθνικών δράσεων καθώς και της συνολικής αποτελεσματικότητας της δραστηριότητας των εθνικών διοικήσεων.

Το πρόγραμμα πρέπει να υποστηρίζει τις δραστηριότητες στους τομείς:

 • διέλευσης των εξωτερικών συνόρων (αποτελεσματικότητα των ελέγχων)·
 • θεωρήσεων (τήρηση των κοινοτικών αρχών για τη χορήγηση θεωρήσεων, εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν την εξέταση μιας αίτησης, εναρμόνιση των εξαιρέσεων κ.λπ.)·
 • ασύλου (θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, καθορισμός του αρμόδιου για την αίτηση χορήγησης ασύλου κράτους, προσέγγιση των κανόνων που διέπουν την αναγνώριση και το περιεχόμενο του καθεστώτος πρόσφυγα κ.λπ.)·
 • μετανάστευσης (πραγματική, αποτελεσματική και ομοιογενής εφαρμογή των διατάξεων όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση, την επιστροφή των παράνομων μεταναστών, τη διέλευση κ.λπ.).

Στους προαναφερόμενους τομείς, το πρόγραμμα δύναται να χρηματοδοτεί τα ακόλουθα είδη δραστηριοτήτων:

 • δράσεις κατάρτισης·
 • ανταλλαγές υπαλλήλων·
 • δράσεις που προωθούν τη χρήση μηχανογράφησης για την επεξεργασία των φακέλων και την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων·
 • δημιουργία κοινών κέντρων εποπτείας και ομάδων που αποτελούνται από προσωπικό το οποίο προέρχεται από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη·
 • μελέτες, έρευνα, διαλέξεις και σεμινάρια·
 • δράσεις των κρατών μελών σε τρίτες χώρες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ARGO μπορούν ακόμη να χρηματοδοτούνται εθνικά σχέδια στον τομέα των εξωτερικών συνόρων, τα οποία αποσκοπούν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων διαρθρωτικών αδυναμιών σε στρατηγικά μεθοριακά σημεία βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Το πρόγραμμα ARGO μπορεί να χρηματοδοτήσει μέχρι και το 60% του κόστους της δράσης (και μέχρι και το 80% σε εξαιρετικές περιπτώσεις). Η υποστήριξη του προγράμματος ARGO αποκλείει κάθε άλλη χρηματοδότηση από άλλο πρόγραμμα του κοινοτικού προϋπολογισμού. Το χορηγούμενο ποσό για τη θέση σε εφαρμογή του προγράμματος ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αύξησε αισθητά τις πιστώσεις που χορηγούνται στο πρόγραμμα ARGO για το 2004 με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης στα εξωτερικά σύνορα.

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του προγράμματος ARGO. Επιπλέον, πρέπει να προετοιμάσει ένα ετήσιο πρόγραμμα, να αξιολογήσει και να επιλέξει τις προτεινόμενες δράσεις. Η αξιολόγηση γίνεται βάσει ορισμένων κριτηρίων όπως η συμφωνία με το ετήσιο πρόγραμμα, η ευρωπαϊκή διάσταση της δράσης, η ποιότητα της δράσης, το ποσό της αιτηθείσας επιδότησης κ.τ.λ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή που ονομάζεται «επιτροπή ARGO». Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος ARGO. Το 2003 η Επιτροπή υπέβαλε την πρώτη έκθεση. Η τελική έκθεση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΘέση σε ισχύΜεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Απόφαση 2002/463/ΕΚ19.06.2002-ΕΕ L 161 της 19.6.2002

Πράξη (εις) τροποποίησηςΘέση σε ισχύΜεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Απόφαση 2004/867/ΕΚ18.12.2004-ΕΕ L 371/48 της 18.12.2004
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13.09.2005
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας