RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Resultattavla

Arkiv

I denna tabell sammanställs alla åtgärder som krävs för att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. I och med detta blir det möjligt att följa upp de framsteg som gjorts för att genomföra åtgärderna.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 24 mars 2000: Resultattavla för framstegen i skapandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen [KOM(2000) 167 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

I Amsterdamfördraget fastställdes tidsfrister på medellång sikt för att anta olika åtgärder som krävs för att införa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Dessa åtgärder har utarbetats mer i detalj av Europeiska rådet vid dess möten i Wien (december 1998) och Tammerfors (oktober 1999).

Genom att sammanställa de åtgärder som ska vidtas samt en tidsplan för dessa i en resultattavla vill kommissionen underlätta en detaljerad uppföljning av de framsteg som gjorts i skapandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

Resultattavlan gör det möjligt att

 • ge medborgarna bättre information om de åtgärder som har vidtagits eller ska vidtas inom området rättsliga och inrikes frågor,
 • hålla liv i den drivkraft som genererats av Europeiska rådets möte i Tammerfors,
 • i god tid identifiera eventuella förseningar i genomförandet av aviserade åtgärder.

Resultattavlan följer rubrikerna i slutsatserna från Europeiska rådets möte i Tammerfors så nära som möjligt. Den har delats in i följande kolumner:

 • Flertalet av de enskilda mål som anges i Amsterdamfördraget samt i Europeiska rådets slutsatser från Wien och Tammerfors. Till dessa mål ska läggas vissa exakta mål inom områden som har anknytning till rättsliga och inrikes frågor (t.ex. unionsmedborgarskap).
 • Typen av åtgärder som ska vidtas (lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder, vilket slags rättsakt som ska antas).
 • Vem eller vilka som ansvarar för att driva på utvecklingen (t.ex. kommissionen och/eller medlemsländerna).
 • Tidsfrister (om de redan har beslutats).
 • Arbetsläget.

Var sjätte månad lägger kommissionen fram en uppdaterad version av resultattavlan för Europaparlamentet och rådet.

Resultattavlan är indelad i följande sju huvuddelar:

 • En gemensam asyl- och migrationspolitik för EU:
  partnerskap med ursprungsländerna, ett gemensamt europeiskt asylsystem, rättvis behandling av medborgare från länder utanför EU, hantering av migrationsströmmar.
 • Ett verkligt europeiskt område med rättvisa:
  bättre tillgång till rättsväsendet i Europa, ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden på det civilrättsliga och det straffrättsliga området, bättre överensstämmelse mellan ländernas lagar på det civilrättsliga området.
 • Kampen mot brottsligheten på EU-nivå:
  att förebygga brott på EU-nivå, utökat samarbete när det gäller brottsbekämpning, bekämpning av vissa former av brottslighet, särskilda åtgärder mot penningtvätt.
 • Inre och yttre gränser, visering, genomförande av artikel 62 i EG-fördraget samt införlivande av Schengenregelverket.
 • Unionsmedborgarskap.
 • Samarbete i kampen mot narkotika.
 • Kraftfullare externa insatser.

Resultattavlan med dess olika delar återges nedan.

1) EN GEMENSAM ASYL- OCH MIGRATIONSPOLITIK FÖR EU

1.1. Partnerskap med ursprungsländerna

MålVilka åtgärder krävs?Vem har ansvaret?TidtabellArbetsläge
Bedömning av ursprungs- och transitländerna och urprungs- och transitregionerna för att utforma särskilda, integrerade strategier för varje landFortsatt mandat för högnivågruppen för asyl- och migrationsfrågorRådet och kommissionen-Arbete inom högnivågruppen - Rapport om genomförande av handlingsplaner som redan antagits: december 2000
Bedömning av andra länder och regioner för att utarbeta nya handlingsplanerRådet och kommissionenApril 2001-

1.2. Ett gemensamt europeiskt asylsystem

MålVilka åtgärder krävs?Vem har ansvaret?TidtabellArbetsläge
Fastställande av vilken stat som ansvarar för att behandla en asylansökanUndersökning av Dublinkonven\-tionens effektivitetKommissionen utvärderar2000Inleddes under 2000
Antagande av kriterier och mekanismer (förordning)Rådet på förslag av kommissionenApril 2001Kommissionen lade fram ett förslag i juli 2001
EurodacRådet och kommissionen-I december 2000 antog rådet Eurodac-förordningen
Ett rättvist och effektivt asylförfarandeAntagande av gemensamma miniminormer om beviljande eller tillbakadragande av flyktingstatus, bland annat i syfte att minska längden på asylförfarandena varvid särskild hänsyn ska tas till barns situation (direktiv)Rådet på förslag av kommissionenApril 2001I september 2000 lade kommissionen fram förslag, som för närvarande diskuteras i rådet.
Definition av gemensamma minimivillkor för mottagande av asylsökande (med hänsyn till barns villkor) (direktiv (castellanodeutschenglishfrançais))Rådet på förslag av kommissionenApril 2001I april 2001 lade kommissionen fram ett förslag
Gemensamt asylförfarande (castellanodeutschenglishfrançais)(Delvis) kommissionen-Kommissionen presenterade ett meddelande i november 2001 [KOM(2001) 710 slutlig]
Enhetlig status för dem som beviljas asyl, som är giltig i hela unionen
Anta åtgärder för flyktingar och fördrivna personer, som syftar till att ge ändamålsenlig status till alla personer som har behov av internationellt skydd
Kommissionens meddelande måste eventuellt följas upp med en rättsaktRådet på förslag från kommissionen-Kommissionen ska utarbeta ett meddelande
Tillnärmning av reglerna för erkännande och innebörd av flyktingstatus (direktiv)Rådet på förslag från kommissionenApril 2004I september 2000 lade kommissionen fram ett förslag
Tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer som behöver internationellt skydd (direktiv)Rådet på förslag från kommissionenSå snart som möjligtI juli 2001 antog rådet direktiv 2001/55/EG
Andra former av skydd (direktiv)Rådet på förslag från kommissionenApril 2004-
Trygga balansen mellan EU-ländernas insatser för att ta emot flyktingar och fördrivna personer och följderna av ett sådant mottagandeInrättande av en europeisk flyktingfond (beslut)Rådet på förslag från kommissionenSå snart som möjligtI september 2000 antog rådet beslutet
Upprättande av en ekonomisk reserv som ska finnas tillgänglig i situationer av massiv tillströmning av flyktingarRådet och Europaparlamentet-Kommissionen utreder vilka möjligheter som finns

1.3. Rättvis behandling av medborgare från länder utanför EU

MålVilka åtgärder krävs?Vem har ansvaret?TidtabellArbetsläge
Bekämpa alla former av diskriminering, särskilt rasism och främlingsfientlighetGenomförande av principen om likabehandling (castellanodeutschenglishfrançais), oavsett ras eller etniskt ursprung (direktiv)Rådet på förslag från kommissionenJuni-december 2000I juni 2000 antog rådet direktivet
Inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (direktiv)Rådet på förslag från kommissionen-I november 2000 antog rådet direktivet
Program för utnyttjande av goda rutiner och gjorda erfarenheter (beslut)Rådet på förslag från kommissionen-I november 2000 antog rådet beslutet
Förstärkt samarbete med det europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet och EuroparådetRådet/ kommissionen-Centrumet invigdes den 7 april 2000
Förbättrat polissamarbete och rättsligt samarbete (castellanodeutschenglishfrançais) när det gäller att förebygga och bekämpa rasism och främlingsfientlighet - Gemensam åtalsgrund för rasism och främlingsfientlighet (rambeslut)Rådet på förslag från kommissionen-Andra rapporten om genomförandet av den gemensamma åtgärden från den 15 juli 1996 lades fram i juni 2000. I november 2001 lade kommissionen fram ett förslag till rambeslut
Tillnärmning av de nationella lagarna om villkor för inresa och vistelse för medborgare från länder utanför EU
Tillnärmning av den rättsliga ställningen för medborgare från länder utanför EU
Bedömning av nuvarande och framtida migrationsströmmar till EU, med hänsyn till befolkningsmässiga förändringar, situationen på arbetsmarknaden och migrationstryck från ursprungsländer och ursprungsregionerRådet/ kommissionen/EU-länderna-I juli 2001 presenterade kommissionen ett meddelande om en öppen samordningsmetod ( (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR)) för gemenskapens invandringspolitik
Villkor för inresa och vistelse med avseende på (a) familjeåterförening, (b) studier (castellanodeutschenglishfrançais), yrkesutbildning eller oavlönad verksamhet, (c) anställning (castellanodeutschenglishfrançais) eller egenföretagande (castellanodeutschenglishfrançais) (flera direktiv)Rådet på förslag från kommissionen-Kommissionens förslag till direktiv om rätt till familje\-återförening lades fram för parlamentet och rådet den 1 december 1999. Kommissionen lade fram ändrade förslag i oktober 2000 och maj 2002
Normer och förfaranden för utfärdande av viseringar och uppehållstillstånd för längre tid (direktiv)Rådet på förslag från kommissionen--
Fastställande av en uppsättning enhetliga rättigheter (t.ex. rätten att vistas i ett land, studera och arbeta som anställd eller egenföretagare) som beviljas medborgare från länder utanför EU som lagligen vistats i ett medlemsland under viss tid (direktiv)Rådet på förslag från kommissionen-Kommissionen har utfört en undersökning om den rättsliga ställningen för medborgare från länder utanför EU som vistas under längre tid i ett EU-land. I mars 2001 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv
Fastställande av de kriterier och villkor enligt vilka medborgare från länder utanför EU, på samma sätt som EU-medborgare och deras familjer, kan tillåtas bosätta sig och arbeta i vilket som helst av EU-länderna, med beaktande av följderna för balansen i samhället och arbetsmarknaden (direktiv (castellanodeutschenglishfrançais))Rådet på förslag från kommissionen-I juli 2001 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv

1.4. Hantering av migrationsströmmar

MålVilka åtgärder krävs?Vem har ansvaret?TidtabellArbetsläge
Förbättra utbytet av statistik och information om asyl och invandring (detta utbyte bör innefatta såväl statistik som information om nationell lagstiftning och politik)Vidare genomförande av den handlingsplan som rådet antog i april 1998Kommissionen i samarbete med medlemsländerna-Informationsinsamling påbörjades i oktober 1998; andra etappen (omfattar även kandidatländerna samt Norge och Island) kommer att inledas under andra halvåret 2000 (efter utvärdering av den första etappen)
Inrättande av ett (virtuellt) europeiskt observationsorgan för migrationKommissionen-Förberedande insatser (på grundval av en tidigare genomförbarhetsstudie) som finansieras genom programmet Odysseus ( (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR))
Effektivisera kampen mot människohandel och ekonomisk exploatering av migranterBeslut om åtgärder för att fastställa minimiregler avseende brottsrekvisit och påföljder vad gäller organiserad brottslighet och människohandel (rambeslut)Rådet på förslag från kommissionen-Kommissionen lade fram ett förslag till rambeslut i december 2000
Upptäcka och upplösa de kriminella nätverk som berörs genom att göra kampen mot olaglig invandring till en av prioriteringarna i det operationella samarbetetMedlemsländerna/ Europol-I november 2001 presenterade kommissionen ett meddelande om en gemensam politik om olaglig invandring
Fortsatt harmonisering av EU-ländernas lagstiftning om transportörernas ansvar (direktiv (castellanodeutschenglishfrançais))Rådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-land-I juni 2001 antog rådet direktiv 2001/51/EG
Bistå ursprungs- och transitländerUtarbeta informationskam-panjer om de faktiska möjligheterna till laglig invandring och att förebygga alla former av människohandelRådet på förslag från kommissionenApril 2001-
Främja frivilligt återvändande---
Stärka förmågan hos myndigheterna i ursprungs- och transitländer att effektivt bekämpa människohandel---
Hjälpa myndigheterna i länder utanför EU att klara sina återtagande-skyldigheter gentemot unionen och EU-länderna---
Skapa en sammanhållen EU-politik om återtagande och återvändandeSluta återtagandeavtal eller införa standardklausuler i andra avtal mellan Europeiska gemenskapen och relevanta länder eller grupper av länder utanför EURådet på förslag från kommissionen-Den 14 februari lade kommissionen fram en rekommendation om bemyndigande för kommissionen att förhandla om återtagandeavtal med fyra länder utanför EU

2) ETT EUROPEISKT OMRÅDE MED VERKLIG RÄTTVISA

2.1. Bättre tillgång till rättsväsendet i Europa

MålVilka åtgärder krävs?Vem har ansvaret?TidtabellArbetsläge
Trygga rättssäkerheten och se till att alla har lika tillgång till rättsväsendetInformationskampanj och publicering av "användarhandledningar" om det rättsliga samarbetet inom unionenKommissionen-Kommissionen ska påbörja förberedelsearbetet
Inrättande av ett permanent informationssystem i form av ett nätverk av nationella myndigheter (det europeiska nätverket på privaträttens område)Rådet på förslag från kommissionen2001I maj 2001 antog rådet ett beslut om inrättandet av ett europeiskt rättsligt nätverk på det privaträttens område
Förslag om att fastställa miniminormer för rättslig hjälp (castellanodeutschenglishfrançais)Rådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-landApril 2004Kommissionen lade fram en grönbok i februari 2000. Kommissionen håller på att utarbeta ett dokument om ersättning av rättegångskostnader och advokatarvoden samt om grupptalan
Förslag om gemensamma regler för förfaranden för privaträttsliga tvister om mindre belopp, obestridda fordringar och underhållstvisterRådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-landApril 2004I april 2002 lade kommissionen fram ett förslag till förordning om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar
Förslag om att fastställa minimikvalitetsnormer för alternativa metoder för tvistelösning utanför domstolMedlemsländerna ska skapa utomrättsliga förfarandenApril 2004Kommissionen utfärdade 1998 en rekommendation om principer som ska tillämpas på de instanser som är ansvariga för förfaranden för reglering av konsumenttvister utanför domstol. Kommissionen ska lansera ett nät för konsumenter, EEJ (European Extra Judicial). I april 2002 presenterade kommissionen en grönbok om alternativa system för tvistelösning inom civil- och handelsrätt
Trygga rättssäkerheten och ge alla lika tillgång till rättsväsendetFastställande av enhetliga flerspråkiga formulär som kan godtas av alla parter som giltiga dokument i alla rättsliga förfaranden inom unionenRådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-landApril 2004Ska tas med i åtgärdsprogrammet för ömsesidigt erkännande av domar på privaträttens område
Skydda brottsoffers rätt till skadestånd och biståndUtarbetande av miniminormer för skydd av brottsofferParlamentet och rådet ska behandla kommissionens meddelande-Kommissionen lade fram ett meddelande i juli 1999. I september 2001 offentliggjorde kommissionen en grönbok om ersättning till brottsoffer
Ytterligare instrument för att skapa överensstämmelse mellan olika system för ersättning till brottsoffer-2004-

2.2. Ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden

Det civilrättsliga området:

MålVilka åtgärder krävs?Vem har ansvaret?TidtabellArbetsläge
Ett ökat ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden och domar samt en nödvändig tillnärmning av lagstiftningen för att underlätta samarbetet mellan myndigheter och stärka det rättsliga skyddet av enskildas rättigheterÅtgärdsprogram för ömsesidigt erkännande av domar på privaträttens område (bland annat nödvändiga åtgärder för ömsesidigt erkännande och verkställighet av beslut, undanröjande av hinder som gäller tvister om lägre belopp och i familjemål)Rådet och kommissionen ska anta ett åtgärdsprogramÅtgärdsprogrammet ska antas före slutet av 2000I april 2002 antog rådet en förordning om en allmän gemenskapsram för åtgärder i syfte att underlätta ett civilrättsligt samarbete
Påbörjande av arbetet med en europeisk exekutionstitelRådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-land-Åtgärden ska ingå i åtgärdsprogrammet för att genomföra principen om ömsesidigt erkännande
Förslag om miniminormer inom särskilda civilrättsliga områden (ny processlagstiftning om betalningskrav)--Åtgärden ska ingå i handlingsprogrammet för att genomföra principen om ömsesidigt erkännande

Straffrättsliga området:

MålVilka åtgärder krävs?Vem har ansvaret?TidtabellArbetsläge
Se till att brottslingar inte kan få fristad någonstansRatificering av 1995 och 1996 års EU-konventioner om utlämning (castellanodeutschenglishfrançais)MedlemsländernaApril 2001Sex EU-länder har ratificerat 1995 års konvention.
Sex EU-länder har ratificerat 1996 års konvention
Studie om avskaffande av formella utlämningsförfaranden för personer som är på flykt undan rättvisan efter att ha dömtsRådet på förslag från kommissionenSlutet av 2001I september 2001 lade kommissionen fram ett förslag till rambeslut. Rådet antog rambeslutet om en europeisk arresteringsorder
Bestämmelser om brådskande utlämningsförfaran-denRådet på förslag från kommissionenSlutet av 2001-
Utredning av frågan om utlämning i samband med förfaranden in absentiaRådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-landApril 2004-
Se till att domstolsbeslut från ett medlemsland verkställs i hela unionenÅtgärdsprogram om tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande, detta ska följas upp med särskilda instrumentRådet/ kommissionenProgram ska antas före slutet av 2000I juli 2000 offentliggjorde kommissionen ett meddelande om ömsesidigt erkännande av slutgiltiga avgöranden inom det straffrättsliga området
Tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut som föregår en rättegångRådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-land-I november 2000 lanserade Frankrike, Sverige och Belgien ett initiativ om frysning av tillgångar eller bevismaterial. Detta ledde till att rådet lade fram ett rambeslut (castellanodeutschenglishfrançais).
Undersökning av möjligheterna att förbättra samarbetet över gränserna i fråga om översändande av åtal och verkställighet av straffRådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-landApril 2004Ska ingå i ett dokument från kommissionen
Undersökning av möjligheten att utvidga och möjligen formalisera informationsutbytet i fråga om kriminalregisterRådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-landApril 2004Ska ingå i ett dokument från kommissionen

2.3. Bättre överensstämmelse mellan ländernas lagar på det civilrättsliga området

MålVilka åtgärder krävs?Vem har ansvaret?TidtabellArbetsläge
Undanröja hinder till följd av skillnader i lagstiftning och förfarandenNya processrättsliga bestämmelser för gränsöverskridande ärenden (t.ex. interimistiska åtgärder, bevisupptagning, tidsfrister)Rådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-landApril 2004I maj 2001 antog rådet en förordning i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Allmän undersökning för att kartlägga och undanröja hinder för välfungerande civilrättsliga förfarandenRådet ska utarbeta en rapportSlutet av 2001Kommissionen ska utarbeta ett utkast till överenskommelse med Norge, Island och Schweiz
Slutförande av Bryssel- och Luganokonven-tionernaRådet på förslag från kommissionenApril 2001-
Utarbetande av ett rättsligt instrument rörande den lag som är tillämplig på utomobligatoriska förpliktelserRådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-landApril 2001Kommissionen ska utarbeta ett meddelande som ska följas av ett utkast till förordning, om det behövs
Revidering, om så behövs, av 1980 års RomkonventionRådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-landApril 2001-
Förstudie av möjligheterna att utarbeta ett rättsligt instrument rörande den lag som är tillämplig på skilsmässorRådet/ kommissionenApril 2004I maj 2000 antogs rådets förordning (castellanodeutschenglishfrançais) (EG) nr 1347/2000
Utarbetande av en förstudie om domstols behörighet och tillämplig lag på makars förmögenhetsförhållanden och på arv-April 2004-

3) KAMPEN MOT BROTTSLIGHETEN PÅ EU-NIVÅ

3.1. Att förebygga brott på EU-nivå

MålVilka åtgärder krävs?Vem har ansvaret?TidtabellArbetsläge
Att förebygga brottslighet genom att göra det svårare att begå brottUtarbetande och fastställande av gemensamma prioriteringar -politiska riktlinjer - som ska beaktas vid utarbetandet av ny lagstiftningRådet/ kommissionen/ medlemsländerna-I maj 2001 antog rådet ett beslut om inrättande av ett europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet. I november 2000 lade kommissionen fram ett meddelande (castellanodeutschenglishfrançais) om förebyggande av brottslighet
-Integrering av de brottsförebyggande aspekterna i åtgärderna och programmen mot brottslighet på EU-nivå och i EU-länderna - politiska riktlinjer från rådetRådet/ kommissionen/ medlemsländerna-
Underlätta samarbete mellan EU-ländernaUtbyte av bästa praxis, utveckling av samarbete mellan nationella brottsförebyggande myndigheter inom prioriterade områden. Ett program (castellanodeutschenglishfrançais) har inrättats i syfte att förebygga bl.a. ungdomsbrottslighet, brottslighet i städerna och narkotikarelaterad brottslighetRådet/ kommissionen/ medlemsländerna2001-

3.2. Utökat samarbete om brottsbekämpning

MålVilka åtgärder krävs?Vem har ansvaret?TidtabellArbetsläge
Samordna och - där så är lämpligt - centralisera förfarandenaBildande av gemensamma utredningsgrupper som ett första steg i kampen mot narkotikahandel, människohandel och terrorism vid utredningar av gränsöverskridande brottslighetAntagande av konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål på initiativ från ett EU-landOmedelbartKonventionen trädde i kraft den 23 augusti 2005. Den ersätter rådets rambeslut 2002/465/RIF om gemensamma utredningsgrupper.
Inrättande av en enhet - Eurojust (castellanodeutschenglishfrançais) - bestående av nationella åklagare, förundersöknings-domare eller poliser med motsvarande behörighetRådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-landSlutet av 2001I februari 2002 antog rådet beslutet om inrättande av Eurojust
Genomförande och eventuell vidareutveckling av det europeiska rättsliga nätverketRådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-landApril 2001-
Förebyggande av behörighetskon-flikter genom att granska möjligheten att registrera pågående förfaranden i olika EU-länderRådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-landApril 2004-
Ge så fullständig ömsesidig rättslig hjälp som möjligtAntagande, ratificering och genomförande av konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmålRådet/ medlemsländernaApril 2001I maj 2000 antog rådet en akt om att upprätta konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål
Analysera under vilka förutsättningar ett EU-lands brottsbekämpande organ ska få ingripa på ett annat EU-lands territoriumRådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-landApril 2001-
Granskning av möjligheterna att harmonisera bestämmelserna för uppgiftsskyddRådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-landApril 2001Arbete har inletts i rådet på grundval av ett dokument från det portugisiska ordförandeskapet
Stärka brottsoffrens rättigheter och bistå brottsofferUtarbetande av miniminormerRådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-landApril 2001I mars 2001 antog rådet ett rambeslut om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden
Utveckla operativt polissamarbete och utbildning i brottsbekämpning på EU-nivåInrättande av en operativ kontaktgrupp med europeiska polischeferRådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-land2001Rådet har inlett diskussioner på grundval av ett dokument från Förenade kungariket
Inrättande av den europeiska polisakademin som i första steget är ett nätverk av befintliga nationella utbildningsinstitutRådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-land2001I december 2000 antog rådet ett beslut om inrättande av Europeiska polisakademin
Förbättra tullsamarbetet genom att använda IT (castellanodeutschenglishfrançais) i kampen mot brottslighetenGenomförande av TIS-konventionen (castellanodeutschenglishfrançais) (tullinformations
system) och Neapel II-konventionen (castellanodeutschenglishfrançais)
MedlemsländernaPågående-
Stärka samarbetet mellan rättsvårdande myndigheter i kampen mot smuggling---
Stimulera det internationella samarbetet i kampen mot gränsöverskridande organiserad brottslighetAntagande och ratificering av FN- konventionen (castellanodeutschenglishfrançais) mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och tilläggsprotokollenRådet/ medlemsländerna/ kommissionenSlutet av 2000 för undertecknandeKonventionen och protokollen undertecknades i Palermo i december 2000
Stärka Europols ställning genom att ge organisationen stöd och resurser så att den kan bidra till det europeiska samarbetet i fråga om att förebygga och bekämpa brottUtvidgande av Europols behörighet till att omfatta all penningtvätt, oberoende av vilken typ av brott som pengarna härrör frånRådet på initiativ från ett EU-land-Alla dessa frågor diskuteras i rådet
Undersökning av möjligheten att upprätta en databas över pågående utredningarEuropol/ rådet--
Se till att Europol kan bidra till förberedandet av särskilda insatser i samband med EU-ländernas behöriga myndigheters utredningar, inklusive den gemensamma utredningsgruppens operativa insatserRådsbeslut krävsApril 2004 (omedelbart i fråga om vissa områden)-
Anta åtgärder som ger Europol rätt att dels begära att EU-ländernas behöriga myndigheter driver och samordnar sina utredningar i särskilda fall, dels skaffa sig särskild sakkunskap som kan ställas till medlemsländernas förfogande vid deras utredningar av organiserad brottslighetRådet på initiativ från ett EU-landApril 2004-
Undersöka om Europol\-konventionen måste ses över för att dels utöka Europols befogenheter, dels behandla frågan om domstolskontroll och demokratisk kontrollRådet/ kommissionen--

3.3. Bekämpning av vissa former av brottslighet

MålVilka åtgärder krävs?Vem har ansvaret?TidtabellArbetsläge
Anta en gemensam strategi för hela EU mot gränsöverskridande brottslighetKriminalisering av människohandel (castellanodeutschenglishfrançais) och sexuell exploatering av barn, i synnerhet barnpornografi på Internet (castellanodeutschenglishfrançais)Rådet på förslag från kommissionenApril 2001I december 2000 offentliggjorde kommissionen ett meddelande (castellanodeutschenglishfrançais) och ett förslag till rambeslut om människohandel
Gemensamma definitioner, åtalsgrunder och påföljder när det gäller narkotika\-handelRådet på förslag från kommissionenApril 2001I maj 2001 lade kommissionen fram ett förslag till rambeslut om miniminormer för brottsrekvisit och påföljder
Gemensamma definitioner, åtalsgrunder och påföljder när det gäller korruptionRådet på förslag från kommissionenApril 2001Kommissionen förbereder ett policydokument
Gemensamma definitioner åtalsgrunder och påföljder när det gäller miljöbrottRådetApril 2001Danmark lade fram ett förslag (enligt artikel 34) i januari 2000. I mars 2001 lade kommissionen fram ett förslag (castellanodeutschenglishfrançais) till direktiv
Förslag om gemensam åtalsgrund när det gäller huliganism (castellanodeutschenglishfrançais)Rådet på initiativ från ett EU-land-Ett beslut som Belgien (castellanodeutschenglishfrançais) tagit initiativet till antogs i april 2002
Gemensamma definitioner, åtalsgrunder och påföljder för rasism och främlings\-fientlighet (rambeslut)Rådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-landApril 2004Andra rapporten om genomförandet av den gemensamma åtgärden från den 15 juli 1996 lades fram i juni 2000. I november 2001 lade kommissionen fram ett förslag till rambeslut om kampen mot rasism och främlingsfientlighet
Gemensamma definitioner för att förebygga och bekämpa datorrelaterad brottslighet, inklusive åtalsgrunder och påföljder för högteknologisk brottslighetRådet på förslag från kommissionenApril 2001Kommissionen offentliggjorde i januari 2001 ett meddelande om bekämpning av datorrelaterad brottslighet [KOM(2000) 890 slutlig]. Ett förslag till rambeslut om de allvarliga attackerna mot informationssystemen lades fram i april 2002
Anta en gemensam EU-strategi mot gränsöverskridande brottslighetKriminalisering av bedrägeri i fråga om andra betalningsmedel än kontanterRådet på förslag från kommissionenApril 2001Ett ramförslag om bekämpning av bedrägerier och förfalskning om rör andra betalningsmedel än kontanter antogs i maj 2001
Gemensamma definitioner, åtalsgrunder och påföljder för förfalskning av euron (castellanodeutschenglishfrançais)Rådet har antagit ett rambeslut (castellanodeutschenglishfrançais) som ändrades 2001April 2001Kommissionen håller på att utarbeta kompletterande åtgärder. I december 2001 antog rådet ett beslut om inrättandet av Perikles-programmet
Kriminalisering av bedrägerier i fråga om offentlig upphandlingRådet på initiativ från ett EU-landApril 2001Tyskland lade fram ett utkast i mars 1999
Förstärkning av regelverket till skydd för gemenskapens ekonomiska intressenRådet och parlamentet på förslag från kommissionen-I maj 2001 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om straffrättsligt skydd av gemenskapens ekonomiska intressen

3.4. Särskilda åtgärder mot penningtvätt

MålVilka åtgärder krävs?Vem har ansvaret?TidtabellArbetsläge
Beslagta brottslingars vinning av brottKonvention (rambeslut) om ekonomisk brottslighet - penningtvättRådet på initiativ från Frankrike--
Konkreta åtgärder för spårande, spärrande, beslag och förverkande av vinning av brott.--Rådet antar rambeslut 2003/577/RIF (castellanodeutschenglishfrançais) om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial
Förbättra kunskaperna om och förmågan att bekämpa penningtvättFullständigt genomförande - även i medlemsländernas oberoende territorier - av direktivet om penningtvätt, Strasbourgkonven-tionen från 1990 och rekommen-dationerna från Finansiella aktionsgruppen om penningtvättMedlemsländerna--
Antagande av förslaget till direktiv om ändring av direktivet om penningtvättRådet och EuropaparlamentetSå snart som möjligtI december 2001 antogs ett direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar
Påskynda informationsutbytet mellan befintliga finansunderrättelseenheter (FIU) och ge rättsliga myndigheter och FIU rätt att få information oberoende av sekretessbestämmelserRådet på initiativ från Finland-I oktober 2000 antog rådet beslut 2000/642/RIF i fråga om informationsutbyte mellan finansunderrättelseenheter
Utarbetande av gemensamma normer för att förhindra användningen av bolag och enheter som registreras utanför unionens behörighetsområde för att dölja vinning av brott och penningtvättKommissionen/ rådet/ medlemsländerna--
Utarbetande av en rapport som redovisar vilka bestämmelser i den nationella bank-, finans- och bolagsrätten som hindrar internationellt samarbeteKommissionen--
Utvidgande av Europols behörighet till att omfatta all penningtvätt, oberoende av vilken typ av brott som pengarna härrör frånRådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-land-Diskussioner i rådet och i Europols styrelse

4) INRE OCH YTTRE GRÄNSER, VISERING, GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 62 I EG-FÖRDRAGET SAMT INFÖRLIVANDE AV SCHENGENREGELVERKET

MålVilka åtgärder krävs?Vem har ansvaret?TidtabellArbetsläge
Utforma en gemensam viseringspolitikFörordning om fastställande av förteckningen över de länder utanför EU vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar EU:s yttre gränser och av förteckningen över länder utanför EU vars medborgare är undantagna från detta kravRådet på förslag från kommissionenApril 2001I mars 2001 antogs förordning (EG) nr 539/2001
Förfarande och villkor för att utfärda viseringar i EU-ländernaKommissionen/ rådet/ medlemsländernaApril 2003-
Regler för enhetligt utformade viseringarRådet på förslag från kommissionenApril 2001-
Ytterligare fastställande av de tekniska specifikationerna för en enhetlig modell för viseringar-Åtgärder på kort sikt 2000-2002; långsiktiga åtgärder 2004I februari 2002 antog rådet förordning (EG) nr 333/2002 och förordning (EG) nr 334/2002
Förslag till förordning om visum för flygplatstransitering (castellanodeutschenglishfrançais)Kommissionen/ rådet/ medlemsländernaApril 2001-
Närmare samarbete mellan EU:s konsulat (castellanodeutschenglishfrançais) i länder utanför EUMedlemsländernaPågående-
Åtgärder i fråga om rätten att resa fritt ( (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR)) inom EU-ländernas territoriumKommissionen/ rådet/ medlemsländernaApril 2001-
Vidareutveckla den gemensamma politiken i fråga om falska handlingarSäkrare handlingar genom införandet av miniminormer för resehandlingar och uppehållstillståndKommissionen/ rådet/ medlemsländernaApril 2001-
Underlätta upptäckten av falska handlingar (castellanodeutschenglishfrançais) genom utbildning och bättre utrustningKommissionen/ rådet/ medlemsländernaPågående-
Förbättra kontrollen vid unionens yttre gränserNära samarbete mellan EU-ländernas gränskontrollorgan, t.ex. genom utbytesprogram och tekniköverföringKommissionen/ rådet/ medlemsländernaApril 2001-
Snarast engagera kandidatländerna i samarbetet-Pågående-
Införliva Schengenregel-verketÖverföra artikel 2.2 i Schengenkonven-tionen från mellanstatligt samarbete till överstatligt samarbete (säkerhetsbestäm-melse som gör det möjligt att tillfälligt återinföra gränskontroller)Rådet/ kommissionen--

5) UNIONSMEDBORGARSKAP

MålVilka åtgärder krävs?Vem har ansvaret?TidtabellArbetsläge
Utveckla unionsmedborgarnas rätt till fri rörlighet och bosättningDirektiv om modernisering och ändring av reglerna om rätt till inresa, rörlighet och vistelseKommissionen2001I maj 2001 lade kommissionen fram ett förslag
Rapport om unionsmed\-borgarskapetKommissionenSlutet av 2000-

6) SAMARBETE I KAMPEN MOT NARKOTIKA

MålVilka åtgärder krävsVem har ansvaretTidtabellArbetsläge
Genomföra EU:s strategi för narkotikafrågor för 2000-2004 som godkändes av Europeiska rådet i HelsingforsRapport till Europeiska rådet om EU:s handlingsplan för narkotikabekämp-ning (2000-2004)Rådet ska utarbeta en rapportJuni 2000-
Ökat samarbete med Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och Europol, i synnerhet i fråga om syntetiska droger och prekursorerRådet/ kommissionen/ medlemsländerna-Konferens anordnad av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om narkotikapolitik (den 28 och 29 februari 2000)
Utarbetande av en metod för utvärdering av EU:s strategi mot narkotika för 2000-2004Rådet och Europa-parlamentet på förslag från kommissionen--
Gemensamma definitioner, åtalsgrunder och påföljder () för narkotikahandelRådet på förslag från kommissionenApril 2001I maj 2001 lade kommissionen fram ett förslag till ett rambeslut i fråga om brottsrekvisit och tillämpliga påföljder
Främjande av samarbete mellan polis, tull och rättsliga myndigheter för att förebygga och bekämpa narkotikahandelRådet på förslag från kommissionen eller på initiativ från ett EU-land--

7) KRAFTFULLARE EXTERNA ÅTGÄRDER

MålVilka åtgärder krävs?Vem har ansvaret?TidtabellArbetsläge
Utnyttja alla befogenheter och alla instrument som står till unionens förfogande, i synnerhet i de yttre förbindelserna. De rättsliga och inrikes frågorna ska integreras i utarbetandet och genomförandet av unionens övriga politikområden och verksamheter-Rådet ska i nära samarbete med kommissionen utfärda särskilda rekommendationerJuni 2000-

För mer information om hur det arbete som beskrivs i resultattavlan (EN) (FR) framskrider, kan du besöka hemsidan för Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

4) TILLÄMPNING

Den 30 november 2000 överlämnade kommissionen ett meddelande till rådet och Europaparlamentet där den gjort sin halvårsuppdatering av de framsteg som gjorts på väg mot förverkligandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen [KOM(2000) 782 slutlig - ej offentliggjort].

Den 23 maj 2001 överlämnade kommissionen ett meddelande till rådet och Europaparlamentet där den gjort sin halvårsuppdatering av de framsteg som gjorts på väg mot förverkligandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen [KOM(2001) 278 slutlig - ej offentliggjort].

Den 30 oktober 2001 överlämnade kommissionen ett meddelande till rådet och Europaparlamentet där den gjort sin halvårsuppdatering av de framsteg som gjorts på väg mot förverkligandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen [KOM(2001) 628 slutlig - ej offentliggjort].

Kommissionen lade den 30 maj fram ett meddelande till rådet och Europaparlamentet med en halvårsuppdatering av resultattavlan för framstegen i skapandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen [KOM(2002) 261 slutlig - ej offentliggjord].

5) YTTERLIGARE ÅTGÄRDER

Senast ändrat den 17.10.2005
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början