RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tulostaulu

Arkisto

Tästä tulostaulusta käyvät ilmi kaikki vapauteen, oikeuteen ja turvallisuuteen perustuvan alueen toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, ja siitä voidaan seurata niiden edistymistä.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, 24. maaliskuuta 2000: Tulostaulu vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteutumisen seuraamiseksi Euroopan unionissa. [KOM(2000) 167 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Amsterdamin sopimuksessa asetettiin keskipitkän aikavälin määräajat vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luomiseksi tarvittavien toimien toteuttamiselle. Eurooppa-neuvosto kehitteli toimia edelleen Wienissä (joulukuu 1998) ja Tampereella (lokakuu 1999) järjestetyissä kokouksissaan.

Komissio laatii tulostaulun kaikista toteutettavista toimista ja niiden aikatauluista. Tulostaulun tavoitteena on helpottaa vapauteen, oikeuteen ja turvallisuuteen perustuvan alueen edistymisen yksityiskohtaista seuraamista.

Tulostaulun avulla voidaan muun muassa

 • tiedottaa kansalaisille paremmin oikeus- ja sisäasioiden alalla toteutetuista ja toteutettavista toimista
 • jatkaa Tampereella kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa hyvään alkuun päässeen hankkeen kehittämistä
 • saada ajoissa tieto aiottujen toimien toteuttamista mahdollisesti jarruttavista tekijöistä.

Tulostaulun jaottelu perustuu mahdollisimman tarkasti Tampereen päätelmien otsakkeisiin. Siinä esitetään

 • lähes kaikki Amsterdamin sopimuksessa ja Wienissä ja Tampereella pidetyissä Eurooppa-neuvoston kokouksissa esitetyt tavoitteet ja lisäksi joitakin oikeus- ja sisäasioihin liittyviä yksityiskohtaisia tavoitteita (mm. unionin kansalaisuuden alalla)
 • toteutettavien toimien muoto (säädös vai muu toimenpide, säädöstyyppi)
 • aloitteiden tekemisestä vastaavat tahot (komissio ja/tai jäsenvaltiot)
 • määräajat (jos ne on jo asetettu)
 • kulloinenkin tilanne.

Komissio päivittää tulostaulun Euroopan parlamenttia ja neuvostoa varten puolivuosittain.

Tulostaulu on jaettu seitsemään pääotsikkoon:

 • EU:n yhteinen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka:
  kumppanuussuhde lähtömaihin, EU:n yhteinen turvapaikkajärjestelmä, kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu, maahanmuuttovirtojen hallinta
 • todellinen Euroopan oikeusalue:
  oikeussuojan parempi saatavuus Euroopassa, oikeuden päätösten vastavuoroinen tunnustaminen niin yksityis- kuin rikosoikeudellisissa asioissa, yhtenäistämisen jatkaminen yksityisoikeuden alalla
 • rikollisuuden torjunta koko unionissa:
  rikosten ehkäiseminen unionin tasolla, yhteistyön tehostaminen rikollisuuden vastaisessa toiminnassa, eräiden rikollisuuden muotojen torjuminen, erityistoimet rahanpesun torjumiseksi
 • unionin sisärajoihin sekä viisumipolitiikkaan liittyvät kysymykset, EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan soveltaminen ja Schengenin säännöstön siirtäminen yhteisön toimivaltaan
 • unionin kansalaisuus
 • yhteistyö huumeiden torjunnassa
 • vahvempi ulkoinen toiminta.

Seuraavassa esitellään tulostaulun eri osat.

1) EU:N YHTEINEN TURVAPAIKKA- JA MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA

Kumppanuussuhde lähtömaihin

TavoiteToteutettava toimintaVastuutahotToteutus-aikatauluTilanne
Arvioida lähtö- ja kauttakulkumaita ja -alueita tarkoituksenmukaisen kokonaisvaltaisen lähestymistavan kehittämistä vartenJatketaan turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden korkean tason työryhmän toimeksiantoa.Neuvosto ja komissio-Korkean tason työryhmä jatkaa työskentelyään. Selvitys tähän mennessä hyväksyttyjen toimintasuunnitelmien toteutumisesta annetaan joulukuussa 2000.
Arvioidaan myös muita maita ja alueita uusien toimintasuunnitelmien laatimista silmällä pitäen.Neuvosto ja komissioHuhtikuu 2001-

1.2. Yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä

TavoiteToteutettava toimintaVastuutahotToteutus-aikatauluTilanne
Määrittää turvapaikkahakemuksen käsittelemisestä vastuussa oleva jäsenvaltioDublinin yleissopimuksen toimivuuden tarkasteluKomissio suorittaa arvioinnin2000Käynnistettiin vuonna 2000.
Sääntelykriteerien ja -menettelyjen hyväksyminen (asetus)Neuvosto komission ehdotuksesta
Huhtikuu 2001Komissio esitti ehdotuksen heinäkuussa 2001.
Eurodac-järjestelmän viimeistelyNeuvosto ja komissio-Neuvosto hyväksyi joulukuussa 2000 asetuksen Eurodac-järjestelmän perustamisesta.
Oikeudenmukainen ja tehokas turvapaikkamenettelyHyväksytään pakolaisaseman myöntämistä tai peruuttamista koskevat vähimmäisvaatimukset tavoitteena mm. lyhentää turvapaikkamenettelyjen kestoa kiinnittäen erityistä huomiota lasten asemaan (direktiivi).Neuvosto komission ehdotuksestaHuhtikuu 2001Komissio esitti syyskuussa 2000 ehdotuksen, josta keskustellaan parhaillaan neuvostossa.
Määritellään turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset (kiinnittäen erityistä huomiota lasten asemaan) (direktiivi).Neuvosto komission ehdotuksestaHuhtikuu 2001Komissio esitti ehdotuksen huhtikuussa 2001.
Yhteinen turvapaikkamenettelyKomissio (osaksi)-Komissio laati tiedonannon marraskuussa 2000 [KOM(2001) 710 lopullinen].
Koko unionissa yhtenäinen asema turvapaikan saaneille.Komission tiedonannon jälkeen on ehkä annettava säädös.Neuvosto komission ehdotuksesta-Komissio laatii tiedonannon.
Pakolaisaseman tunnustamista ja sisältöä koskevien sääntöjen lähentäminen (direktiivi).Neuvosto komission ehdotuksestaHuhtikuu 2004Komissio esitti ehdotuksen syyskuussa 2001.
Hyväksyä pakolaisia ja muita siirtymään joutuneita henkilöitä koskevia toimenpiteitä asianmukaisen aseman määrittelemiseksi kaikille kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville.Tilapäinen suojelu tilanteissa, joissa maahan tulee suuri joukko kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä, jotka ovat joutuneet siirtymään kotiseudultaan (direktiivi).Neuvosto komission ehdotuksestaMahdolli-simman pianNeuvosto hyväksyi heinäkuussa 2001 direktiivin 2001/55/EY.
Toissijaisen suojelun muodot (direktiivi)Neuvosto komission ehdotuksestaHuhtikuu 2004-
Edistää pakolaisten ja muiden siirtymään joutuneiden henkilöiden vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien rasitusten tasapuolista jakautumistaEuroopan pakolaisrahaston perustaminen (päätös)Neuvosto komission ehdotuksestaMahdolli-simman pianNeuvosto teki päätöksen syyskuussa 2000.
Perustetaan vararahasto sellaisia tilanteita varten, joissa maahan tulee suuri joukko pakolaisia.Neuvosto ja Euroopan parlamentti-Komissio tutkii vaihtoehtoja.

1.3. Kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu

TavoiteToteutettava toimintaVastuutahotToteutus-aikatauluTilanne
Torjua kaikkia syrjinnän muotoja, erityisesti rasismia ja muukalaisvihaa
Yhtäläisen kohtelun periaatteen noudattaminen riippumatta henkilön rodusta tai etnisestä alkuperästä (direktiivi)Neuvosto komission ehdotuksestaKesä-joulukuu 2000Neuvosto antoi direktiivin kesäkuussa 2000.
Yhtäläistä kohtelua työssä ja ammatissa koskevien yleisten puitteiden luominen (direktiivi)Neuvosto komission ehdotuksesta-Neuvosto antoi direktiivin marraskuussa 2000.
Parhaiksi havaittuihin toimintatapoihin ja kokemuksiin perustuvat ohjelmat (päätös)Neuvosto komission ehdotuksesta-Neuvosto teki päätöksen marraskuussa 2000.
Vahvistetaan yhteistyötä Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen sekä Euroopan neuvoston kanssaNeuvosto / komissio-Keskuksen avajaiset 7. huhtikuuta 2000.
Tehostetaan poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rasismin ja muukalaisvihan torjumiseksi - yhteiset perusteet rasistisen ja muukalaisvihamielisen toiminnan kriminalisoimiseksi (puitepäätös)Neuvosto komission ehdotuksesta-Toinen kertomus 15. heinäkuuta 1996 hyväksytystä yhteisestä toiminnasta annettiin kesäkuussa 2000.
Komissio esitti ehdotuksen puitepäätökseksi marraskuussa 2001.
Lähentää kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn ja oleskelun edellytyksiä koskevaa kansallista lainsäädäntöä

Lähentää kolmansien maiden kansalaisten oikeusasemaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä
Arvioidaan EU:hun suuntautuvia nykyisiä ja tulevia pakolaisvirtoja väestömuutosten, työmarkkinatilanteen sekä lähtömaissa ja -alueilla vallitsevien muuttopaineiden perusteellaNeuvosto / komissio / jäsenvaltiot-Heinäkuussa 2001 komissio antoi tiedonannon maahanmuuttopolitiikkaan sovellettavasta avoimen koordinaation menetelmästä.
Maahantulon ja oleskelun edellytykset, kun tarkoituksena on a) perheen yhdistäminen, b) opiskelu tai ammatillinen koulutus, c) palkkatyö tai itsenäinen ammatinharjoittaminen (direktiivit)Neuvosto komission ehdotuksesta-Komissio esitti 1. joulukuuta 1999 Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen oikeutta perheiden yhdistämiseen koskevaksi direktiiviksi.
Komissio antoi muutetut ehdotukset lokakuussa 2000 ja toukokuussa 2002.
Pitkäaikaisten viisumien ja oleskelulupien myöntämistä koskevat vaatimukset ja menettelyt (direktiivi)Neuvosto komission ehdotuksesta--
Määritellään yhdenmukaiset oikeudet (mm. oikeus oleskella maassa, saada koulutusta ja tehdä palkkatyötä tai toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana), jotka myönnetään jäsenvaltiossa laillisesti myöhemmin määritettävän ajan oleskelleille kolmansien maiden kansalaisille (direktiivi).Neuvosto komission ehdotuksesta-Komissio on käynnistänyt selvityksen EU:n jäsenvaltiossa pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten oikeusasemasta.
Komissio esitti ehdotuksen direktiiviksi maaliskuussa 2001.
Määritetään perusteet ja edellytykset, joiden mukaan kolmansien maiden kansalaisten voitaisiin sallia yhteisön kansalaisten ja heidän perheidensä tavoin asettautua mihin tahansa unionin valtioon ja työskennellä siellä, ottaen huomioon seuraukset yhteiskunnan tasapainon ja työmarkkinoiden kannalta (direktiivi).Neuvosto komission ehdotuksesta-Komissio esitti ehdotuksen direktiiviksi heinäkuussa 2001.

1.4. Maahanmuuttovirtojen hallinta

TavoiteToteutettava toimintaVastuutahotToteutus-aikatauluTilanne
Lisätä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita koskevien tilasto- ja muiden tietojen vaihtoa (vaihtoon on sisällytettävä tilastojen lisäksi tietoa kansallisesta lainsäädännöstä ja politiikasta)Neuvoston huhtikuussa 1998 hyväksymän toimintasuunnitelman jatkotoimenpiteetKomissio yhteistyössä jäsen-valtioiden kanssa-Tietojen keruu aloitettiin lokakuussa 1998; toinen vaihe (käsittää myös hakijamaat, Norjan ja Islannin) käynnistetään vuoden 2000 jälkipuoliskolla (kun ensimmäisen vaiheen tulokset on arvioitu).
Euroopan maahanmuuton (virtuaalisen) seurantakeskuksen perustaminenKomissio-Valmistelutoimet (perustuvat aiempaan toteutettavuus-tutkimukseen) rahoitettu Odysseus-ohjelmasta.
Ehkäistä tehokkaammin ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien taloudellista riistoaHyväksytään ihmiskauppaan liittyvään järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluvan rikollisen toiminnan tunnusmerkistöjä ja rangaistuksia koskevat vähimmäissäännöt (puitepäätös).Neuvosto komission ehdotuksesta-Komissio antoi ehdotuksen puitepäätökseksi joulukuussa 2000.
Rikollisverkostojen tunnistaminen ja hajottaminen asettamalla laittoman maahanmuuton torjuminen yhdeksi toiminnallisen yhteistyön ensisijaisista tavoitteistaJäsenvaltiot / Europol-Komissio antoi tiedonannon marraskuussa 2001 laitonta maahanmuuttoa koskevasta yhteisestä politiikasta.
Jatketaan kuljettajan vastuuta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamista (direktiivi).Neuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteesta-Neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2001 direktiivin 2001/51/EY.
Avustaa lähtö- ja kauttakulkumaitaMahdollisuuksista lailliseen maahanmuuttoon ja ihmiskaupan kaikkien muotojen ehkäisemiseen kertovien tiedotuskampanjoiden suunnitteluNeuvosto komission ehdotuksestaHuhtikuu 2001-
Vapaaehtoisen kotiinpaluun edistäminen---
Vahvistetaan mainittujen maiden viranomaisten valmiuksia, jotta ne pystyisivät tehokkaasti torjumaan ihmiskauppaa.---
Autetaan kolmansia maita huolehtimaan takaisinottoa koskevista velvoitteistaan suhteessa unioniin ja jäsenvaltioihin.---
Luoda EU:lle johdonmukainen takaisinottoa ja kotiinpaluuta koskeva politiikkaTakaisinottosopimusten tekeminen Euroopan yhteisön ja kolmansien maiden tai maaryhmien välillä tai vakiolausekkeiden sisällyttäminen muihin näiden kanssa tehtäviin sopimuksiinNeuvosto komission ehdotuksesta-Komissio antoi 14. helmikuuta 2000 suosituksen neuvotteluvaltuuksien myöntämisestä sille yhteisön takaisinottosopimusten tekemiseksi neljän kolmannen maan kanssa.

2) TODELLINEN EUROOPAN OIKEUSALUE

2.1. Oikeussuojan parempi saatavuus Euroopassa

TavoiteToteutettava toimintaVastuutahotToteutus-aikatauluTilanne
Varmistaa oikeusvarmuus ja oikeussuojan yhtäläinen saatavuusTiedotuskampanja ja unionin sisäistä oikeudellista yhteistyötä koskevien "käyttöohjeiden" julkaiseminenKomissio-Komission on määrä aloittaa valmistelutyöt.
Kansallisten viranomaisten verkoston ylläpitämän pysyvän tietojärjestelmän perustaminen (yksityisoikeudellisia asioita koskeva Euroopan oikeudellinen verkosto)Neuvosto komission ehdotuksesta2001Neuvosto teki toukokuussa 2001 päätöksen siviili- ja kauppaoikeutta koskevan Eurooppalaisen verkoston perustamisesta.
Ehdotus oikeusapua (castellanodeutschenglishfrançais) koskeviksi vähimmäisvaatimuksiksiNeuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteestaHuhtikuu 2004Komissio julkaisi vihreän kirjan helmikuussa 2000. Komissio laatii asiakirjaa oikeudenkäyntikulujen ja asianajajan palkkioiden korvaamisesta sekä ns. ryhmäkanteista.
Ehdotus vähäisiä siviili- ja kauppaoikeudellisia vaateita, riitauttamattomia vaateita ja elatusvaateita koskeviksi yhteisiksi menettelysäännöiksiNeuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteestaHuhtikuu 2004Komissio esitti huhtikuussa 2002 ehdotuksen asetukseksi riitauttamattomia vaateita koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanomääräyksen käyttöönotosta.
Ehdotus vaihtoehtoisen riitojenratkaisun vähimmäisvaatimuksiksiJäsenvaltiot ottavat käyttöön tarvittavat tuomio-istuinten ulkopuoliset menettelyt.Huhtikuu 2004Komissio antoi vuonna 1998 suosituksen kuluttajariitojen vaihtoehtoisista ratkaisumenetelmistä. Komissio on perustamassa tuomioistuinten ulkopuolisten elinten verkostoa (European Extra-Judicial Network eli EEJ-Net).
Komissio antoi huhtikuussa 2002 vihreän kirjan vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä.
Varmistaa oikeusvarmuus ja oikeussuojan yhtäläinen saatavuusLaaditaan monikieliset lomakkeet, jotka hyväksytään vastavuoroisesti oikeudellisesti sitoviksi asiakirjoiksi valtioiden rajat ylittävissä oikeudenkäynneissä.Neuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteestaHuhtikuu 2004Sisällytetään ohjelmaan, joka koskee siviili- ja kauppaoikeudellisissa riita-asioissa annettujen päätösten vastavuoroista tunnustamista.
Turvata oikeus vahingonkorvaukseen ja antaa apua rikosten uhreilleLaaditaan rikosten uhrien suojelemista koskevat vähimmäisvaatimukset.Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat komission tiedonantoa.-Komissio antoi asiasta tiedonannon heinäkuussa 1999.
Komissio antoi syyskuussa 2001 vihreän kirjan rikoksen uhreille maksettavista korvauksista.
Uudet säädökset uhrien vahingonkorvaus-järjestelmien lähentämisestä-2004-

2.2. Oikeuden päätösten vastavuoroinen tunnustaminen

Yksityisoikeudelliset asiat

TavoiteToteutettava toimintaVastuutahotToteutus-aikatauluTilanne
Parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä ja yksilön oikeuksien oikeudellista suojaa tehostamalla oikeuden päätösten ja tuomioiden vastavuoroista tunnustamista ja toteuttamalla tarvittava lainsäädännön lähentäminenToimenpideohjelma vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteuttamiseksi siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa (vastavuoroista tunnustamista ja täytäntöönpanoa varten tarvittavat toimenpiteet; esteiden poistaminen vähäisten riitojen sekä perheoikeudellisten riita-asioiden osalta)Neuvosto ja komissio hyväksyvät ohjelman.Ohjelma on määrä hyväksyä vuoden 2000 loppuun mennessä.Neuvosto antoi huhtikuussa 2002 asetuksen yhteisön yleisistä toimintapuitteista oikeudellisen yhteistyön helpottamiseksi yksityisoikeuden alalla.
Aloitetaan eurooppalaista täytäntöönpanomääräystä koskeva valmistelutyö.Neuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteesta
-Sisällytetään toimenpideohjelmaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteuttamiseksi.
Ehdotus eräitä prosessioikeudellisia seikkoja koskeviksi vähimmäisvaatimuksiksi (rahasuorituksia koskeva uusi prosessilainsäädäntö)--Sisällytetään toimenpideohjelmaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteuttamiseksi.

Rikosoikeudelliset asiat

TavoiteToteutettava toimintaVastuutahotToteutus-aikatauluTilanne
Varmistaa, että rikollisilla ei ole missään suojapaikkaaLuovuttamista koskevien vuoden 1995 ja 1996 EU:n yleissopimusten ratifiointiJäsenvaltiotHuhtikuu 2001Kuusi jäsenvaltiota on ratifioinut vuoden 1995 yleissopimuksen.
Kuusi jäsenvaltiota on ratifioinut vuoden 1996 yleissopimuksen.
Selvitys muodollisten luovutusmenettelyjen poistamisesta tuomion täytäntöönpanoa pakoilevien, rikoksesta tuomittujen henkilöiden osaltaNeuvosto komission ehdotuksestaVuoden 2001 lopussaKomissio antoi syyskuussa 2001 ehdotuksen eurooppalaista pidätysmääräystä koskevaksi puitepäätökseksi.
Nopeutetuista luovutusmenettelyistä säätäminenNeuvosto komission ehdotuksestaVuoden 2001 lopussa-
Tarkastellaan kysymyksiä, jotka liittyvät luovuttamiseen, kun epäilty ei ole läsnä oikeuskäsittelyssä.Neuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteestaHuhtikuu 2004-
Varmistaa, että minkä tahansa jäsenvaltion tuomioistuimen päätökset ovat voimassa koko unionin alueellaVastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamista koskeva toimenpideohjelma ja yksityiskohtaiset säädöksetNeuvosto / komissioOhjelma hyväksytään vuoden 2000 loppuun mennessä.Komissio antoi heinäkuussa 2000 tiedonannon rikosasioita koskevien lopullisten päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta.
Ennen oikeudenkäyntiä annettujen määräysten vastavuoroinen tunnustaminenNeuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteesta-Ranska, Ruotsi ja Belgia tekivät marraskuussa 2000 aloitteen omaisuuden hukkaamiskiellosta () ja todistusaineiston säilyttämisestä.
Selvitys syytetoimien siirtämistä ja tuomioiden täytäntöönpanoa koskevan rajatylittävän yhteistyön tehostamisestaNeuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteestaHuhtikuu 2004Sisällytetään komission asiakirjaan.
Selvitys rikosrekisterin tietojen vaihtamisen laajentamisesta ja mahdollisesta virallistamisestaNeuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteestaHuhtikuu 2004Sisällytetään komission asiakirjaan.

2.3. Yhtenäistämisen jatkaminen yksityisoikeuden alalla

TavoiteToteutettava toimintaVastuutahotToteutus-aikatauluTilanne
Poistaa lakien ja menettelyjen eroavuuksista johtuvat esteetUusi prosessioikeudellinen lainsäädäntö rajatylittäviä oikeustapauksia varten (mm. väliaikaiset toimenpiteet, todisteiden vastaanottaminen, aikarajat)Neuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteesta.Huhtikuu 2004Neuvosto hyväksyi toukokuussa 2001 asetuksen todisteiden vastaanottamisesta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.
Kokonaisselvitys yksityisoikeudellisten asioiden asianmukaisen käsittelyn esteistä ja siitä, miten ne voitaisiin poistaaNeuvoston on määrä laatia selvitys.Vuoden 2001 lopussaKomissio laatii luonnoksen Norjan, Islannin ja Sveitsin kanssa tehtäväksi sopimukseksi.
Brysselin ja Luganon yleissopimusten viimeistelyNeuvosto komission ehdotuksestaHuhtikuu 2001-
Säädöksen laatiminen sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovellettavasta laistaNeuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteestaHuhtikuu 2001Komissio laatii tiedonannon ja sen jälkeen tarvittaessa asetusluonnoksen.
Vuoden 1980 Rooman yleissopimuksen tarkistaminen (tarvittaessa)Neuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteestaHuhtikuu 2001-
Alustava selvitys avioeroon sovellettavaa lakia koskevan säädöksen laatimisestaNeuvosto / komissioHuhtikuu 2004Neuvosto hyväksyi toukokuussa 2000 asetuksen (EY) N:o 1347/2000.
Alustava selvitys aviovarallisuussuhteisiin liittyviä asioita ja perintöasioita koskevasta toimivallasta ja niihin sovellettavasta laista-Huhtikuu 2004-

3) RIKOLLISUUDEN TORJUNTA KOKO UNIONISSA

3.1. Rikosten ehkäiseminen unionin tasolla

TavoiteToteutettava toimintaVastuutahotToteutus-aikatauluTilanne
Ehkäistä rikollisuutta vähentämällä tilaisuuksia siihenYhteisten prioriteettien määrittäminen ja kehittäminen - poliittiset suuntaviivat - otettava huomioon uutta lainsäädäntöä laadittaessaNeuvosto / komissio / jäsenvaltiot-Neuvosto teki toukokuussa 2001 päätöksen eurooppalaisen rikoksentorjuntaverkoston perustamisesta. Komissio antoi marraskuussa 2000 tiedonannon rikollisuuden ehkäisemisestä.
-Rikosten ehkäisemistä koskevan näkökulman sisällyttäminen rikollisuudenvastaisiin toimiin ja ohjelmiin koko EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla - neuvoston poliittiset suuntaviivatNeuvosto / komissio / jäsenvaltiot-
Vahvistaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötäParhaiden toimintatapojen vaihto ja yhteistyö painopistealueilla rikosten ehkäisemisestä vastaavien kansallisten viranomaisten välillä, mahdollisesti perustamalla yhteisön rahoittama ohjelma mm. nuoriso-, kaupunki- ja huumausainerikolli-suuden torjumiseksiNeuvosto / komissio / jäsenvaltiot2001-

3.2. Yhteistyön tehostaminen rikollisuuden vastaisessa toiminnassa

TavoiteToteutettava toimintaVastuutahotToteutus-aikatauluTilanne
Koordinoida ja tarvittaessa keskittää oikeusmenettelyjäYhteisten tutkintaryhmien perustaminen ensimmäisenä askeleena huumausaine- ja ihmiskaupan sekä terrorismin torjumiseksi - valtioiden rajat ylittävää rikollisuutta tutkittaessa.Keskinäistä oikeusapua koskevan yleis-sopimuksen hyväksyminen tai neuvosto jäsenvaltion aloitteestaViipymättäYleissopimus tuli voimaan 23. elokuuta 2005, ja se korvaa neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS, tehty 13. kesäkuuta 2002, yhteisistä tutkintaryhmistä.
Perustetaan kansallisista syyttäjistä, tuomareista tai poliiseista koostuva yksikkö - Eurojust.Neuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteestaVuoden 2001 lopussaNeuvosto teki helmikuussa 2002 päätöksen Eurojustin perustamisesta
Toteutetaan Euroopan oikeudellinen verkosto ja tarvittaessa kehitetään sitä edelleen.Neuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteestaHuhtikuu 2001-
Toimivaltaristiriitojen ehkäisemiseksi tutkitaan mahdollisuutta kerätä tietoja siitä, käsitelläänkö eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa samoihin rikoksiin liittyviä asioita.Neuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteestaHuhtikuu 2004-
Antaa mahdollisimman tehokasta keskinäistä oikeusapuaKeskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan yleissopimuksen hyväksyminen, ratifiointi ja täytäntöönpanoNeuvosto / jäsenvaltiotHuhtikuu 2001Neuvosto hyväksyi toukokuussa 2000 yleissopimuksen Euroopan unionin jäsenvaltioiden keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa.
Pohditaan järjestelyjä, jotka mahdollistaisivat sen, että jäsenvaltion viranomaiset toimivat toisen jäsenvaltion alueella.Neuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteestaHuhtikuu 2001-
Selvitys yhdenmukaisten tietosuojasääntöjen laatimisestaNeuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteestaHuhtikuu 2001Käsittely aloitettu neuvostossa puheenjohtajamaa Portugalin laatiman mietinnön pohjalta
Suojella rikoksen uhrien oikeuksia ja tukea heitäVähimmäisvaatimusten laatiminenNeuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteestaHuhtikuu 2001Neuvosto teki maaliskuussa 2001 puitepäätöksen rikoksen uhrin asemasta.
Kehittää operatiivista poliisiyhteistyötä ja lainvalvontakoulutusta EU:n tasollaEuroopan poliisipäälliköiden toimintaryhmän perustaminenNeuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteesta2001Käsittely aloitettu neuvostossa Yhdistyneen kuningaskunnan laatiman asiakirjan pohjalta.
Euroopan poliisiakatemian perustaminen - aluksi nykyisten kansallisten koulutuslaitosten välisenä verkostona - myös hakijamaat voisivat osallistuaNeuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteesta2001Neuvosto teki joulukuussa 2000 päätöksen Euroopan poliisiakatemian perustamisesta.
Tehostaa tulliyhteistyötä rikostentorjunnan alalla ja tietotekniikan hyödyntämisessäTullitietojärjestelmää (TTJ (castellanodeutschenglishfrançais)) koskevan yleissopimuksen ja Napoli II -yleissopimuksen täytäntöönpanoJäsenvaltiotKäynnissä-
Tehostaa lainvalvontayhteistyötä salakuljetusta vastaan---
Vaalia järjestäytyneen rikollisuuden vastaista kansainvälistä yhteistyötäJärjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen (castellanodeutschenglishfrançais) ja sen lisäpöytäkirjojen hyväksyminen ja ratifiointiNeuvosto / jäsenvaltiot / komissioAllekirjoite-taan vuoden 2000 lopussa.Yleissopimus ja sen lisäpöytäkirjat allekirjoitettiin Palermossa joulukuussa 2000.
Vahvistaa Europolin asemaa rikollisuuden torjuntaa ja ehkäisemistä koskevan eurooppalaisen yhteistyön toteuttajana antamalla sille tarvittava tuki ja resurssitLaajennetaan Europolin toimivaltaa kaikkeen rahanpesuun riippumatta siitä, minkä tyyppisestä rikoksesta pestyt varat ovat peräisin.Neuvosto jäsenvaltion aloitteesta-Kaikkia näitä asiakohtia käsitellään neuvostossa.
Selvitys vireillä olevia asioita koskevan tietokannan perustamisestaEuropol / neuvosto--
Valtuutetaan Europol valmistelemaan jäsenvaltioiden viranomaisten tutkimuksia tietyillä aloilla, mm. yhteisten tutkintaryhmien operatiiviset toimet.Tarvitaan neuvoston päätös.Huhtikuu 2004; eräiden alojen osalta viipymättä-
Säädetään toimenpiteistä, joiden mukaan Europol voisi pyytää jäsenvaltioiden viranomaisia suorittamaan tai koordinoimaan tutkimuksia tietyissä tapauksissa sekä kehittää erityisosaamista, jonka se voisi asettaa jäsenvaltioiden käyttöön niiden tukemiseksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien tapausten tutkinnassa.Neuvosto jäsenvaltion aloitteestaHuhtikuu 2004-
Pohditaan, onko tarvetta tarkistaa Europol-yleissopimusta uusien toimivaltuuksien sekä demokraattisen valvonnan ja tuomioistuinvalvonnan osalta.Neuvosto / komissio--

3.3. Eräiden rikollisuuden muotojen torjuminen

TavoiteToteutettava toimintaVastuutahotToteutus-aikatauluTilanne
Hyväksyä koko EU:n kattava yhteinen lähestymistapa rajat ylittävään rikollisuuteen
Kriminalisoidaan ihmiskauppa ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö kiinnittäen erityistä huomiota Internetissä välitettävään lapsipornografiaan.Neuvosto komission ehdotuksestaHuhtikuu 2001Komissio antoi joulukuussa 2000 tiedonannon ihmiskaupasta ja teki ehdotuksen puitepäätökseksi ihmiskaupan torjumisesta.
Huumekauppaa koskevat yhteiset määritelmät, kriminalisointi ja seuraamuksetNeuvosto komission ehdotuksestaHuhtikuu 2001Komissio antoi toukokuussa 2001 ehdotuksen puitepäätökseksi rikostunnusmerkistöjen ja seuraamusten vähimmäissäännöksistä.
Lahjontaa koskevat yhteiset määritelmät, kriminalisointi ja seuraamuksetNeuvosto komission ehdotuksestaHuhtikuu 2001Komissio valmistelee esitystä toimintamalleiksi.
Ympäristörikoksia koskevat yhteiset määritelmät, kriminalisointi ja seuraamuksetNeuvostoHuhtikuu 2001Tanska esitti tammikuussa 2000 ehdotuksen (34 artiklan nojalla).
Komissio esitti ehdotuksen direktiiviksi maaliskuussa 2001.
Ehdotus yhteisistä perusteista huliganismin kriminalisoimiseksiNeuvosto jäsenvaltion aloitteesta-Belgian ehdotuksesta tehtiin päätös huhtikuussa 2002.
Rasismia ja muukalaisvihaa koskevat yhteiset määritelmät, kriminalisointi ja seuraamukset
(puitepäätös)
Neuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteestaHuhtikuu 2004Toinen kertomus 15. heinäkuuta 1996 annetun yhteisen toiminnan toteuttamisesta esitettiin kesäkuussa 2000.
Komissio esitti marraskuussa 2001 ehdotuksen rasismia ja muukalaisvihaa koskevaksi puitepäätökseksi.
Yhteiset määritelmät tietoverkkorikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä yhteiset perusteet huipputeknologiaa hyödyntävän rikollisuuden kriminalisoimiseksi ja seuraamuksiksiNeuvosto komission ehdotuksestaHuhtikuu 2001Komissio antoi tiedonannon tammikuussa 2001 tietokonerikollisuuden ehkäisemisestä [KOM(2000) 890 lopullinen].
Huhtikuussa 2002 esitettiin ehdotus puitepäätökseksi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä.
Hyväksyä koko EU:n kattava yhteinen lähestymistapa rajat ylittävään rikollisuuteenKriminalisoidaan muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvät petokset.Neuvosto komission ehdotuksestaHuhtikuu 2001Toukokuussa 2001 hyväksyttiin puitepäätös maksuvälineisiin liittyvien petosten torjunnasta.
Euron väärentämistä (castellanodeutschenglishfrançais) koskevat yhteiset määritelmät, kriminalisointi ja seuraamuksetNeuvosto hyväksyy puite-päätöksen (castellanodeutschenglishfrançais), jota olisi täydennettävä lisätoimen-piteillä.Huhtikuu 2001Komissio valmistelee lisätoimenpiteitä.
Neuvosto teki joulukuussa 2001 päätöksen Perikles-ohjelman perustamisesta.
Kriminalisoidaan julkisiin tarjouskilpailuihin liittyvät petokset.Neuvosto jäsenvaltion aloitteesta
Huhtikuu 2001Saksa esitti aloitteen maaliskuussa 1999.
Lujitetaan yhteisön taloudellisten etujen suojaamista koskevaa oikeudellista kehystä.Neuvosto ja parlamentti komission ehdotuksesta-Komissio antoi toukokuussa 2001 ehdotuksen direktiiviksi yhteisön taloudellisten etujen rikosoikeudellisesta suojaamisesta.

3.4. Erityistoimet rahanpesun torjumiseksi

TavoiteToteutettava toimintaVastuutahotToteutus-aikatauluTilanne
Riistää rikollisilta rikoksen tuottama hyötyTalousrikoksia (puitepäätös) ja rahanpesua koskeva yleissopimusNeuvosto Ranskan aloitteesta
--
Konkreettiset toimet, joiden avulla rikoksen tuottama hyöty voidaan jäljittää, jäädyttää, takavarikoida ja tuomita menetetyksi--Neuvosto hyväksyy puitepäätöksen 2003/577/YOS (castellanodeutschenglishfrançais) omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa.
Lisätä tietämystä ja valmiutta torjua rahanpesuun liittyvää toimintaaPannaan kokonaisuudessaan täytäntöön rahanpesua koskevan direktiivin säännökset ja vuoden 1990 Strasbourgin yleissopimuksen määräykset sekä rahanpesunvastaisen toimintaryhmän suositukset myös kaikilla jäsenvaltioihin riippuvuussuhteissa olevilla alueilla.Jäsenvaltiot--
Hyväksytään ehdotus rahanpesusta annetun direktiivin tarkistamisesta.Neuvosto ja parlamenttiMahdolli-simman pianJoulukuussa 2001 hyväksyttiin direktiivi rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä.
Nopeutetaan nykyisten rahanpesun selvittelykeskusten välistä tiedonvaihtoa ja annetaan oikeusviranomaisille ja rahanpesun selvittelykeskuksille oikeus saada tietoja riippumatta pankki- ja liikesalaisuutta koskevista säännöksistä.Neuvosto Suomen aloitteesta-Neuvosto hyväksyi lokakuussa 2000 päätöksen 2000/642/YOS tietojenvaihdosta selvittelykeskusten välillä.
Kehitetään yhteisiä normeja sen estämiseksi, että yhtiöitä, joiden kotipaikka sijaitsee unionin lainkäyttövaltaan kuulumattomalla alueella, ei käytettäisi hyväksi rikoksen tuottaman hyödyn kätkemisessä ja rahanpesussa.Komissio /
Neuvosto /
Jäsenvaltiot
--
Laaditaan selvitys, josta käyvät ilmi kansainvälistä yhteistyötä haittaavat jäsenvaltioiden pankki-, rahoitus- ja yhtiöoikeuden säännökset.Komissio--
Laajennetaan Europolin toimivaltaa kaikkeen rahanpesuun riippumatta siitä, minkä tyyppisestä rikoksesta pestyt varat ovat peräisin.Neuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteesta-Keskustelu neuvostossa ja Europolin hallintoneuvostossa

4) UNIONIN SISÄ- JA ULKORAJOIHIN SEKÄ VIISUMIPOLITIIKKAAN LIITTYVÄT KYSYMYKSET, EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 62 ARTIKLAN SOVELTAMINEN JA SCHENGENIN SÄÄNNÖSTÖN SIIRTÄMINEN YHTEISÖN TOIMIVALTAAN

TavoiteToteutettava toimintaVastuutahotToteutus-aikatauluTilanne
Kehittää edelleen yhteistä viisumipolitiikkaaAsetus kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koskeNeuvosto komission ehdotuksestaHuhtikuu 2001Maaliskuussa 2001 hyväksyttiin asetus (EY) N:o 539/2001.
Viisumia myönnettäessä jäsenvaltioissa noudatettavat menettelyt ja edellytyksetKomissio / neuvosto / jäsenvaltiotHuhtikuu 2003-
Yhtenäistä viisumia koskevat säännötNeuvosto komission ehdotuksestaHuhtikuu 2001-
Yhtenäistä viisumin kaavaa koskevien teknisten määritelmien kehittäminen edelleen-Lyhyen aikavälin toimen-piteet 2000-2002 - pitkän aikavälin toimenpiteet 2004Neuvosto hyväksyi helmikuussa 2002 asetuksen (EY) N:o 333/2002 sekä asetuksen (EY) N:o 334/2002.
Ehdotus asetukseksi lentokentän kauttakulkuviisumistaKomissio / neuvosto / jäsenvaltiotHuhtikuu 2001-
Tiivistetään yhteistyötä kolmansissa maissa toimivien EU:n konsulaattien kesken.JäsenvaltiotKäynnissä-
Toimenpiteet, jotka koskevat vapautta liikkua jäsenvaltioiden alueellaKomissio / neuvosto / jäsenvaltiotHuhtikuu 2001-
Kehittää edelleen väärien asiakirjojen tunnistamista koskevaa yhteistä politiikkaaAsiakirjojen tekeminen turvallisemmiksi ottamalla käyttöön matkustusasiakirjoja ja oleskelulupia koskevat vähimmäisvaatimuksetKomissio / neuvosto / jäsenvaltiotHuhtikuu 2001-
Helpotetaan väärien asiakirjojen tunnistamista kehittämällä koulutusta ja välineistöä.Komissio / neuvosto / jäsenvaltiotKäynnissä-
Tehostaa unionin ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksiaTiivis yhteistyö rajatarkastuksista vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden välillä, mm. vaihto-ohjelmat ja teknologiansiirtoKomissio / neuvosto / jäsenvaltiotHuhtikuu 2001-
Otetaan hakijamaat nopeasti mukaan tähän yhteistyöhön.-Käynnissä-
Siirtää Schengenin säännöstö yhteisön toimivaltaanSiirretään Schengenin yleissopimuksen 2 artiklan 2 kohta yhteisön toimivaltaan (turvalauseke väliaikaisten rajatarkastusten sallimisesta sisärajoilla).Neuvosto / komissio--

5) UNIONIN KANSALAISUUS

TavoiteToteutettava toimintaVastuutahotToteutus-aikatauluTilanne
Helpottaa edelleen unionin kansalaisten oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti unionin alueellaAsetus, jolla päivitetään ja tarkistetaan maahantuloa, siellä liikkumista ja oleskelua koskevia sääntöjäKomissio2001Komissio esitti ehdotuksen toukokuussa 2001.
Kertomus unionin kansalaisuudestaKomissioVuoden 2000 loppuun mennessä-

6) YHTEISTYÖ HUUMEIDEN TORJUNNASSA

TavoiteToteutettava toimintaVastuutahotToteutus-aikatauluTilanne
Toteuttaa Helsingissä kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymä huumausaineiden torjuntaa koskeva Euroopan unionin toimintasuunnitelma 2000-2004Kertomus Eurooppa-neuvostolle huumausaineiden torjuntaa koskevasta Euroopan unionin toimintasuunnitelmasta (2000-2004)Neuvosto laatii kertomuksen.Kesäkuu 2000-
Lujitetaan yhteistyötä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen ja Europolin kanssa erityisesti synteettisten huumeiden ja huumeiden esiasteiden alalla.Neuvosto / komissio / jäsenvaltiot-Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission järjestämä huumepolitiikkaa koskeva konferenssi (28.-29. helmikuuta 2000)
Kehitetään menetelmiä huumausaineiden torjuntaa koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman 2000-2004 arvioimiseksi.Neuvosto ja parlamentti komission ehdotusten pohjalta--
Huumekauppaa koskevat yhteiset määritelmät, kriminalisointi ja seuraamuksetNeuvosto komission ehdotuksestaHuhtikuu 2001Komissio antoi toukokuussa 2001 ehdotuksen puitepäätökseksi rikostunnusmerkistöjen ja seuraamusten vähimmäissäännöksistä.
Kehitetään poliisi-, tulli- ja oikeudellista yhteistyötä huumekaupan estämiseksi ja torjumiseksi.Neuvosto komission ehdotuksesta tai jäsenvaltion aloitteesta--

7) VAHVEMPI ULKOINEN TOIMINTA

TavoiteToteutettava toimintaVastuutahotToteutus-aikatauluTilanne
Kaikkea unionilla erityisesti ulkosuhteiden alalla käytettävissä olevaa toimivaltaa ja välineitä on käytettävä tehokkaasti ja yhdenmukaisesti. Oikeus- ja sisäasiakysymykset on otettava huomioon muiden unionin politiikkojen ja toimien määrittelyssä ja täytäntöönpanossa.-Neuvoston on määrä laatia tiiviissä yhteistyössä komission kanssa erityisiä suosituksia.Kesäkuu 2000-

Lisää tietoja tulostaulun tilanteesta löytyy Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan Internet-sivustolta (EN, FR).

4) TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMET

Komissio antoi 30. marraskuuta 2000 neuvostolle ja Euroopan parlamentille tiedonannon, joka sisälsi vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteutumisen seuraamiseksi Euroopan unionissa laaditun tulostaulun puolivuotispäivityksen [KOM(2000) 782 lopullinen - ei vielä julkaistu].

Komissio antoi 23. toukokuuta 2001 neuvostolle ja Euroopan parlamentille tiedonannon, joka sisälsi vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteutumisen seuraamiseksi Euroopan unionissa laaditun tulostaulun puolivuotispäivityksen [KOM(2001) 278 lopullinen - ei vielä julkaistu].

Komissio antoi 30. lokakuuta 2001 neuvostolle ja Euroopan parlamentille tiedonannon, joka sisälsi vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteutumisen seuraamiseksi Euroopan unionissa laaditun tulostaulun puolivuotispäivityksen [KOM(2001) 628 lopullinen - ei vielä julkaistu].

Komissio antoi 30. toukokuuta 2002 neuvostolle ja Euroopan parlamentille tiedonannon, joka sisälsi vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteutumisen seuraamiseksi Euroopan unionissa laaditun tulostaulun puolivuotispäivityksen [KOM(2002) 261 lopullinen - ei vielä julkaistu].

5) JATKOTOIMET

 
Viimeisin päivitys 17.10.2005
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun