RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Resultattavle

Arkiv

Tavlen opstiller samtlige foranstaltninger, der er nødvendige for at virkeliggøre et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Opfølgning af de fremskridt, der er gjort, med hensyn til gennemførelsen af disse foranstaltninger.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 24. marts 2000: Resultattavle vedrørende fremskridt hen imod oprettelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i EU [KOM(2000) 167 endelig - ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende].

RESUMÉ

I Amsterdam-traktaten er der fastsat frister på mellemlang sigt for vedtagelse af de forskellige foranstaltninger, der er nødvendige for at virkeliggøre et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Disse blev udarbejdet nærmere på Det Europæiske Råds møder i Wien (december 1998) og Tammerfors (oktober 1999).

Ved at samle de forskellige foranstaltninger, der skal træffes, samt deres tidsplan, på en enkelt "resultattavle" ønsker Kommissionen at fremme en omhyggelig opfølgning af de fremskridt, der gøres med hensyn til virkeliggørelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Ved hjælp af resultattavlen kan man bl.a.:

 • oplyse borgerne bedre om de foranstaltninger, der er truffet, eller som skal træffes på det retlige og på det indenrigspolitiske område
 • udnytte den fremdrift, der blev skabt i Tammerfors
 • i tide blive underrettet om eventuelle forsinkelser i gennemførelsen af de bebudede foranstaltninger.

Tavlen følger så snævert som muligt overskrifterne på kapitlerne i Tammerfors-konklusionerne. Den omfatter følgende kolonner:

 • næsten samtlige målsætninger, der blev udarbejdet dels i Amsterdam-traktaten, dels på De Europæiske Råd i Wien og i Tammerfors. Til disse målsætninger er der tilføjet bestemte målsætninger på det retlige og det indenrigspolitiske område (unionsborgerskab....)
 • den nødvendige opfølgning (spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en retsakt eller en anden akt; arten af det instrument, der skal vedtages)
 • Hvem der har ansvaret for at bringe udviklingen videre (Kommissionen og/eller medlemsstaterne)
 • fristerne for vedtagelse (hvis disse allerede er fastsat)
 • status.

Kommissionen forelægger hvert halve år en ajourført resultattavle for Europa-Parlamentet og Rådet.

Resultattavlen er opdelt i syv hoveddele:

 • fælles asyl- og indvandringspolitik:
  partnerskab med hjemlandene, et fælles europæisk asylsystem, retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere, forvaltning af indvandrerstrømme
 • et ægte europæisk retligt område:
  bedre adgang til domstolene og tilsvarende organer i Europa, gensidig anerkendelse af retsafgørelser, større konvergens på det civilretlige område
 • bekæmpelse af kriminalitet på EU-plan:
  forebyggelse af kriminalitet på EU-plan, udbygning af samarbejdet om kriminalitetsbekæmpelse, bekæmpelse af visse former for kriminalitet, særlige foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge
 • emner vedrørende indre grænser og visumpolitik, gennemførelse af EF-traktatens artikel 62 og konvertering af Schengen-reglerne
 • unionsborgerskab
 • samarbejde om narkotikabekæmpelse
 • styrket indsats udadtil.

Resultattavlens forskellige dele gengives i det følgende:

1) FÆLLES ASYL- OG INDVANDRINGSPOLITIK

1.1.Partnerskab med hjemlandene

MålNødvendige foranstaltningerAnsvarTidsplan for vedtagelseStatus
Vurdering af hjem- og transitlande eller -regioner med henblik på at formulere specifikke integrerede strategierFornyelse af det mandat, der er givet Arbejdsgruppen på Højt plan for Asyl og IndvandringRådet og Kommissionen-Igangværende arbejde i nævnte arbejdsgruppe - Rapport om gennemførelsen af allerede vedtagne handlingsplaner: december 2000
Vurdering af andre lande og regioner med henblik på udarbejdelse af ny handlingsplanerRådet og KommissionenApril 2001-

1.2.Et fælles europæisk asylsystem

MålOpfølgningAnsvarTidsplan for vedtagelseStatus
Fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgningUndersøgelse af Dublin-konventionens effektivitetEvalueringen skal forestås af Kommissionen2000Iværksat i 2000
Vedtagelse af kriterier og mekanismer (forordning)Rådet, på grundlag af forslag fra KommissionenApril 2001Kommissionen forelagde et forslag i juli 2001
EURODACRådet og Kommissionen-Rådet vedtog i december 2000 forordningen om oprettelse af Eurodac
En retfærdig og effektiv asylprocedure
Vedtagelse af fælles minimumsstandarder for procedurer for tildeling og frakendelse af flygtningestatus, bl.a. med henblik på at reducere asylprocedurens varighed og med særlig hensyntagen til børns situation (direktiv)Rådet, på grundlag af forslag fra KommissionenApril 2001Kommissionen forelagde i september 2000 et forslag, som pt. er til behandling i Rådet
Fastlæggelse af fælles minimumsvilkår for modtagelse af asylansøgere (med særlig hensyntagen til børns situation) (direktiv (castellanodeutschenglishfrançais))Rådet, på grundlag af forslag fra KommissionenApril 2001Kommissionen forelagde et forslag i april 2001
Fælles asylprocedure (castellanodeutschenglishfrançais)Delvis Kommissionen-Kommissionen udarbejdede en meddelelse i november 2000 [KOM(2001) 710 endelig]
Ensartet status, som gælder i hele EU, for dem, der indrømmes asylSom opfølgning af Kommissionens meddelelse kan der være behov for et lovgivningsmæssigt instrumentRådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen-Kommissionen skal udarbejde en meddelelse
Indbyrdes tilnærmelse af bestemmelserne om anerkendelse af flygtningestatus og om indholdet af denne status (direktiv)Rådet, på grundlag af forslag fra KommissionenApril 2004Kommissionen forelagde et forslag i september 2001
Vedtagelse af foranstaltninger vedrørende flygtninge og fordrevne personer med henblik på at give enhver person, der har behov for international beskyttelse, en passende statusMidlertidig beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer med behov for international beskyttelse (direktiv)Rådet, på grundlag af forslag fra KommissionenSå hurtigt som muligtRådet vedtog i juli 2001 direktiv 2001/55/EF
Subsidiære former for beskyttelse (direktiv)Rådet, på grundlag af forslag fra KommissionenApril 2004-
Fremme af en byrdefordeling mellem medlemsstaterne, når det drejer sig om at modtage og bære konsekvenserne af at modtage flygtninge og fordrevne personerOprettelse af en europæisk flygtningefond (afgørelse)
Rådet, på grundlag af forslag fra KommissionenSå hurtigt som muligtRådet vedtog afgørelsen i september 2000
Der skal sikres en finansiel reserve, der skal stå til rådighed i situationer med massiv tilstrømning af flygtningeRådet og EP-Kommissionen er ved at undersøge mulighederne

1.3.Retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere

MålNødvendige foranstaltningerAnsvarTidsplan for vedtagelseStatus
Bekæmpelse af alle former for forskels-behandling og i særdeleshed racisme og fremmedhadGennemførelse af princippet om ensartet behandling (castellanodeutschenglishfrançais)af personer uanset race eller etnisk oprindelse (direktiv)Rådet, på grundlag af forslag fra KommissionenJuni-december 2000Rådet vedtog direktivet i juni 2000
Etablering af en generel ramme for ensartet behandling i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse (direktiv)Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen-Rådet vedtog direktivet i november 2000
Programmer baseret på bedste praksis og erfaringer (afgørelse)
Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen-Rådet vedtog afgørelsen i november 2000
Styrkelse af samarbejdet med Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhad samt med EuroparådetRådet / Kommissionen-Officiel åbning af centret den 7. april 2000
Udbygning af politisamarbejde og retligt samarbejde (castellanodeutschenglishfrançais) i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af racisme og fremmedhad - fælles regler for, hvilke former for racisme og fremmedhad der er strafbare (rammeafgørelse)Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen-Anden rapport om gennemførelsen af den fælles aktion af 15. juli 1996 vil blive forelagt i juni 2000
Kommissionen forelagde i november 2001 et forslag til rammeafgørelse
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om betingelserne for tredjelandsstats-borgeres indrejse og ophold
Tilnærmelse af tredjelandsstatsborgeres retlige status
Vurdering af aktuelle og fremtidige indvandrerstrømme til EU under hensyntagen til befolkningsmæssige ændringer, situationen på arbejdsmarkedet samt indvandringspres fra hjemlande og -regionerRådet / Kommissionen / medlemsstaterne-Kommissionen forelagde i juli 2001 en meddelelse om en åben metode ( (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR)) til koordinering af indvandringspolitikken
Betingelserne for indrejse og ophold med henblik på (a) familiesammenføring, (b) studier (castellanodeutschenglishfrançais) eller erhvervsuddannelse, ulønnede aktiviteter, (c) lønarbejde (castellanodeutschenglishfrançais) og selvstændig erhvervsvirksomhed (direktiver)Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen-Kommissionens forslag til direktiv om retten til familiesammenføring blev forelagt Parlamentet og Rådet den 1. december 1999
Kommissionen forelagde i oktober 2000 et ændret forslag og endnu et ændret forslag i maj 2002
Standarder og procedurer for udstedelse af langtidsvisa og -opholdstilladelser (direktiv)Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen--
Fastlæggelse af et sæt ensartede rettigheder (f.eks. retten til ophold, til at modtage undervisning og arbejde som ansat eller som selvstændig erhvervsdrivende), der skal indrømmes tredjelandsstatsborgere, der lovligt har opholdt sig i en medlemsstat i et bestemt tidsrum, der endnu ikke er fastsat (direktiv)Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen-Kommissionen har iværksat en undersøgelse af den retlige status for tredjelandsstatsborgere, der i længere tid har boet i en af EU's medlemsstater
Kommissionen forelagde i marts 2001 et forslag til direktiv
Fastlæggelse af de kriterier og betingelser, hvorunder tredjelandsstatsborgere, ligesom EU-borgere og deres familier, evt. vil kunne få tilladelse til at slå sig ned og arbejde i en hvilken som helst EU-medlemsstat, under hensyntagen til konsekvenserne for den sociale ligevægt og arbejdsmarkedet (direktiv (castellanodeutschenglishfrançais))Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen-Kommissionen forelagde i juli 2001 et forslag til direktiv

1.4.Forvaltning af indvandrerstrømme

MålNødvendige foranstaltningerAnsvarTidsplan for vedtagelseStatus
At forbedre udvekslingen af statistikker og information om asyl og indvandring (udvekslingen skal omfatte både statistikker og information om nationale lovgivninger og politikker)Videreførelse af den handlingsplan, som Rådet vedtog i april 1998
Kommissionen, i samarbejde med medlemsstaterne-Indsamlingen af data startede i oktober 1998; anden fase (inddragelse af ansøgerlandene samt Norge og Island) skal iværksættes i anden halvdel af 2000 (efter evaluering af første fase)
Etablering af et (virtuelt) europæisk overvågningscenter for indvandringKommissionen-Forberedende aktioner (på grundlag af en tidligere feasibility-undersøgelse) finansieret over Odysseus ( (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR))-programmet
At styrke bekæmpelsen af menneskehandel og økonomisk udnyttelse af indvandrereFastlæggelse af minimumsregler for grundelementerne i kriminelle handlinger og for sanktioner over for organiseret kriminalitet vedrørende menneskehandel (rammeafgørelse)Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen-Kommissionen forelagde et forslag til rammeafgørelse i december 2000
Afsløring og optrævling af kriminelle netværk, hvilket skal ske ved at gøre bekæmpelsen af ulovlig indvandring til en af prioriteterne for det operationelle samarbejdeMedlemsstaterne / Europol-- Kommissionen forelagde i november 2001 en meddelelse om en fælles politik mod ulovlig indvandring
Yderligere harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om transportvirksom-heders ansvar (direktiv (castellanodeutschenglishfrançais))Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat--Rådet vedtog i juni 2001 direktiv 2001/51/EF
At bistå hjem- og transitlandeUdvikling af oplysningskampagner om de faktiske muligheder for lovlig indvandring og for forebyggelse af alle former for menneskehandelRådet, på grundlag af forslag fra KommissionenApril 2001-
Fremme af frivillig tilbagevenden ()---
Give myndighederne i de pågældende lande bedre mulighed for effektivt at bekæmpe menneskehandel---
Hjælpe tredjelande med at opfylde deres tilbagetagelsesforpligtelser over for EU og medlemsstaterne---
At udforme en sammenhængende EU-politik for tilbagetagelse og tilbagevenden ()Indgå tilbagetagelsesaftaler eller indføje standardklausuler i andre aftaler mellem EU og relevante tredjelande eller grupper af landeRådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen-Henstilling vedrørende forhandlingsmandater til Kommissionen med henblik på indgåelse af EU-tilbagetagelsesaftaler med fire tredjelande forelagt af Kommissionen den 14. februar 2000

2) ET ÆGTE EUROPÆISK RETLIGT OMRÅDE

2.1.Bedre adgang til domstolene og tilsvarende organer i Europa

MålNødvendige foranstaltningerAnsvarTidsplan for vedtagelseStatus
At sikre retssikkerhed og lige adgang til domstoleneOplysningskampagner og udgivelse af "brugervejledninger" for det retlige samarbejde i EUKommissionen-Kommissionen skal starte det forberedende arbejde
Etablering af et permanent informationssystem via et netværk af nationale myndigheder (det europæiske retlige netværk for civilsager)Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen2001Rådet vedtog i maj 2001 en beslutning om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område
Forslag om fastsættelse af minimumsstandarder for retshjælp (castellanodeutschenglishfrançais)Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstatApril 2004Kommissionen forelagde i februar 2000 en grønbog. Kommissionen er ved at forberede et dokument om godtgørelse af sagsomkostninger og advokatsalærer samt om "gruppeaktioner"
Forslag om fælles procedureregler for småsager på handels- og forbrugerområdet samt ubestridte krav og krav vedrørende underholdsbidragRådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstatApril 2004Kommissionen forelagde i april 2002 et forslag til forordning om et europæisk tvangsfuldbyrdelses-dokument for ubestridte krav
Forslag om fastsættelse af minimumskvalitetsstandarder for alternative måder at bilægge tvister påMedlemsstaterne skal etablere de udenretslige procedurerApril 2004Kommissionen vedtog i 1998 en henstilling om principperne for alternative måder at bilægge forbrugertvister på. Kommissionen er i færd med at lancere et europæisk udenretligt net for forbrugere.
Kommissionen fremlagde i april 2002 en grønbog om alternativ konfliktløsning
At sikre retssikkerhed og lige adgang til domstoleneUdarbejdelse af flersprogede formularer, der gensidigt anerkendes som gyldige i grænseoverskridende retssagerRådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstatApril 2004Skal indgå i programmet for gensidig anerkendelse af afgørelser i civile sager, herunder handelssager
At beskytte retten til skadeserstatning og yde bistand til ofreFastsættelse af minimumsstandarder for beskyttelse af ofreParlamentet og Rådet skal undersøge Kommissionens meddelelse-Kommissionen forelagde i juli 1999 en meddelelse
Kommissionen fremlagde i september 2001 en grønbog om erstatning til ofre for forbrydelser
Yderligere instrumenter vedrørende tilnærmelse af erstatningsordninger for ofre-2004-

2.2.Gensidig anerkendelse af retsafgørelser

På det civilretlige område:

MålNødvendige foranstaltningerAnsvarTidsplan for vedtagelseStatus
Øget gensidig anerkendelse af retsafgørelser og domme og den nødvendige indbyrdes tilnærmelse af lovgivningen med henblik på at lette samarbejdet mellem myndighederne og fremme den retlige beskyttelse af den enkeltes rettighederProgram over foranstaltninger vedrørende gensidig anerkendelse af afgørelser i civilsager, herunder handelssager (indeholdende foranstaltninger, der er nødvendige for gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse; hindringer for småsager og sager om familiestridigheder skal fjernes)Rådet og Kommissionen skal vedtage et programProgrammet skal vedtages inden udgangen af 2000Rådet vedtog i april 2002 en forordning om fastlæggelse af en generel ramme for aktiviteter med henblik på at fremme det civilretlige samarbejde
Igangsættelse af arbejde vedrørende det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokumentRådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat-Denne foranstaltning skal indgå i programmet over foranstaltninger til gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse
Forslag om minimumsstandarder for specifikke aspekter af civil retspleje (ny bestemmelser om betalingsordrer)--Denne foranstaltning skal indgå i programmet over foranstaltninger til gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse

På det strafferetlige område:

MålNødvendige foranstaltningerAnsvarTidsplan for vedtagelseStatus
Sikre, at kriminelle ikke har nogen tilflugtsstederRatifikation af EU-udleveringskonventionerne (castellanodeutschenglishfrançais) fra 1995 og 1996MedlemsstaterneApril 2001Seks medlemsstater har ratificeret 1995-konventionen.
Seks medlemsstater har ratificeret 1996-konventionen
Undersøgelse vedrørende ophævelse af de formelle udleveringsprocedurer for personer, der unddrager sig retsforfølgning efter at være blevet endeligt domfældetRådet, på grundlag af forslag fra KommissionenUltimo 2001Kommissionen forelagde i september 2001 et forslag til rammeafgørelse. Rådet vedtog rammeafgørelsen om en europæisk arrestordre
Etablering af procedurer for fremskyndet udleveringRådet, på grundlag af forslag fra KommissionenUltimo 2001-
Undersøgelse af spørgsmålet om udlevering i forbindelse med udeblivelsesprocedurerRådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstatApril 2004-
Sikre, at afgørelser truffet i én medlemsstat har virkning i hele EUProgrammet over foranstaltninger vedrørende anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse skal følges op af specifikke instrumenterRådet / KommissionenProgrammet skal vedtages ultimo 2000Kommissionen fremlagde i juli 2000 en meddelelse om gensidig anerkendelse af endelige afgørelser på det strafferetlige område
Anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på kendelser, der afsiges forud for retssagenRådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat-Frankrig, Sverige og Belgien forelagde i november 2000 et initiativ med henblik på indefrysning af midler (castellanodeutschenglishfrançais) og beviser. Dette resulterede i en rammeafgørelse i Rådet.
Undersøgelse af mulighederne for at forbedre det grænseoverskridende samarbejde vedrørende overførsel af retssager og fuldbyrdelse af dommeRådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstatApril 2004Skal indgå i et kommissionsdokument
Undersøgelse af mulighederne for at udvide og eventuelt formalisere udvekslingen af oplysninger om strafferegistreRådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstatApril 2004Skal indgå i et kommissionsdokument

2.3.Opnået konvergens indenfor det civilretlige område

MålNødvendige foranstaltningerAnsvarTidsplan for vedtagelseStatus
At fjerne hindringer, der skyldes forskelle i love og procedurerNye retsplejeregler for grænseoverskridende sager (f.eks. foreløbige retsmidler, bevisoptagelse og tidsfrister)Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat.
Tyskland vil forelægge et forslag om bevisoptagelse
April 2004Rådet vedtog i maj 2001 en forordning om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område
Generel undersøgelse med henblik på at identificere og fjerne hindringer for, at civile retssager forløber tilfredsstillendeRådet skal udarbejde en rapportUltimo 2001Kommissionen skal udarbejde et udkast til aftale med Norge, Island og Schweiz
Finpudsning af Bruxelles- og Lugano -konventionerneRådet, på grundlag af forslag fra KommissionenApril 2001-
Udarbejdelse af et retligt instrument om, hvilke lovbestemmelser der gælder for ikke-kontraktmæssige forpligtelserRådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstatApril 2001Kommissionen skal udarbejde en meddelelse, om nødvendigt efterfulgt af et udkast til forordning
Revision i nødvendigt omfang af Rom-konventionenRådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstatApril 2001-
Indledende undersøgelse af muligheden af at udarbejde et retligt instrument om skilsmisselovgivningRådet/ KommissionenApril 2001Rådet vedtog i maj 2000 forordning (castellanodeutschenglishfrançais) (EF) nr. 1347/2000
Indledende undersøgelse af retskompetence og gældende ægteskabelig formueret og arveret-April 2004-

3) BEKÆMPELSE AF KRIMINALITET PÅ EU-PLAN

3.1.Forebyggelse af kriminalitet på EU-plan

MålNødvendige foranstaltningerAnsvarTidsplan for vedtagelseStatus
At forebygge kriminalitet gennem en reduktion af de kriminelles mulighederFastlæggelse og udvikling af fælles prioriteter - politiske retningslinjer - som der bør tages hensyn til, når der udarbejdes ny lovgivningRådet/ Kommissionen/ medlemsstaterne-Rådet vedtog i maj 2001 en afgørelse om oprettelse af et europæisk kriminalpræventivt net.
Kommissionen fremlagde i november 2000 en meddelelse (castellanodeutschenglishfrançais) om forebyggelse af kriminalitet
-Indarbejdelse af kriminalpræventive aspekter i alle aktioner og programmer til bekæmpelse af kriminalitet på EU-plan og nationalt plan - Rådet må fastlægge politiske retningslinjerRådet/ Kommissionen/ medlemsstaterne-
At lette samarbejdet mellem medlemsstaterneUdveksling af bedste praksis og samarbejde mellem nationale kriminalpræventive myndigheder på prioriterede områder. Der er udarbejdet et EU-program (castellanodeutschenglishfrançais), der bl.a. omhandler ungdoms-, by- og narkokriminalitet.Rådet / Kommissionen/ medlemsstaterne2001-

3.2.Udbygning af samarbejdet om kriminalitetsbekæmpelse

MålNødvendige foranstaltningerAnsvarTidsplan for vedtagelseStatus
At samordne og eventuelt centralisere procedurerneSom et første skridt: oprettelse af fælles efterforskningshold til bekæmpelse af narko- og menneskehandel samt terrorisme, når der er tale om efterforskning af grænseoverskridende kriminalitetVedtagelse af konventionen om gensidig juridisk bistand i straffesager / Rådet på grundlag af et initiativ truffet af en medlemsstatSnarest muligtKonventionen er trådt i kraft 23. august 2005. Den erstatter Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA, af 13. juni 2002 om fælles efterforskningshold.
Oprettelse af en enhed bestående af nationale offentlige anklagere, retsembedsmænd eller polititjenestemænd med tilsvarende kompetence - EUROJUST (castellanodeutschenglishfrançais)Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstatUltimo 2001Rådet vedtog i februar 2002 afgørelsen om oprettelsen af EUROJUST
Gennemførelse og eventuelt videreudvikling af det europæiske retlige netværkRådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstatApril 2001-
Forebyggelse af kompetencekonflikter ved at undersøge mulighederne for at registrere verserende retssager i de forskellige medlemsstaterRådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstatApril 2004-
At yde gensidig bistand i størst muligt omfangVedtagelse, ratifikation og gennemførelse af konventionen om gensidig retshjælp i straffesagerRådet / medlemsstaterneApril 2001-Rådet vedtog i maj 2000 en retsakt vedrørende konventionen om gensidig retshjælp
Drøftelse af ordninger, hvorefter myndighederne kan operere på en anden medlemsstats områdeRådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstatApril 2001-
Undersøgelse af mulighederne for harmonisering af reglerne om databeskyttelseRådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstatApril 2001Arbejde påbegyndt i Rådet på grundlag af et oplæg fra det portugisiske formandskab
At beskytte ofres rettigheder og yde bistandUdarbejdelse af minimumsstandarderRådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstatApril 2001Rådet vedtog i marts 2001 en rammeafgørelse om ofres stilling
At udvikle operativt politisamarbejde og uddannelse af lovhåndhævelsespersonale på EU-planEtablering af en europæisk operativ taskforce af politicheferRådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat2001Rådet har indledt en drøftelse på grundlag af et dokument fremlagt af UK
Oprettelse af en europæisk politiskole, der skal starte som et netværk af eksisterende nationale uddannelses-institutionerRådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat2001Rådet vedtog i december 2000 en afgørelse om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi
At udbygge toldsamarbejdet i forbindelse med kriminalitetsbekæmpelse gennem brug af informationsteknologi (castellanodeutschenglishfrançais)Gennemførelse af TIS (castellanodeutschenglishfrançais) (toldinformationssystem) og Napoli II (castellanodeutschenglishfrançais)-konventionerneMedlemsstaterneEr i gang-
Styrkelse af samarbejdet vedrørende retshåndhævelse overfor smugleri.---
At skabe et internationalt samarbejde om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitetVedtagelse og ratifikation af FN's konvention (castellanodeutschenglishfrançais) om grænseoverskridende organiseret kriminalitet med supplerende protokollerRådet / medlemsstaterne / KommissionenUndertegnelse ultimo 2000Konventionen med tilhørende protokoller undertegnet i Palermo i december 2000.
At øge Europols muligheder for at fremme det europæiske samarbejde om forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet ved at yde organet støtte og stille de nødvendige ressourcer til rådighedUdvidelse af Europols kompetenceområde til at omfatte hvidvaskning af penge i almindelighed, uanset hvilket strafbart forhold udbyttet stammer fraRådet, på grundlag af et initiativ truffet af en medlemsstat-Alle disse emner drøftes for øjeblikket i Rådet
Undersøgelse af mulighederne for at skabe en database vedrørende verserende sagerEuropol / Rådet--
Give Europol mulighed for at lette forberedelsen af særlige efterforskningsaktioner gennemført af de relevante myndigheder i medlemsstaterne, herunder operationelle aktioner gennemført af fælles efterforskningsholdRådet skal træffe den relevante afgørelseApril 2004, på visse områder dog straks-
Vedtagelse af foranstaltninger, der giver Europol mulighed for at anmode medlemsstaternes kompetente myndigheder om at lede og samordne deres efterforskning i konkrete tilfælde og at udvikle en særlig ekspertise, der kan stilles til rådighed for medlemsstaterne som hjælp i efterforskningen af tilfælde af organiseret kriminalitetRådet, på grundlag af et initiativ truffet af en medlemsstatApril 2004-
Overvejelser vedrørende behovet for en eventuel revision af Europol-konventionen, så den kommer til at dække nye kompetenceområder, og vedrørende spørgsmålet om demokratisk og retlig kontrolRådet / Kommissionen--

3.3.Bekæmpelse af visse former for kriminalitet

MålNødvendige foranstaltningerAnsvarTidsplan for vedtagelseStatus
At vedtage en fælles strategi på EU-plan for grænseoverskridende kriminalitetKriminalisering af menneskehandel (castellanodeutschenglishfrançais) og seksuel udnyttelse af børn med særligt henblik på børnepornografi på Internettet (castellanodeutschenglishfrançais)Rådet, på grundlag af forslag fra KommissionenApril 2001Kommissionen fremlagde i december 2000 en meddelelse (castellanodeutschenglishfrançais) og et forslag til rammeafgørelse om menneskehandel
Fælles definitioner, fælles regler for, hvad der er strafbart, og fælles sanktioner for så vidt angår narkotikahandelRådet, på grundlag af forslag fra KommissionenApril 2001Kommissionen forelagde i maj 2001 et forslag til rammeafgørelse () om fastsættelse af mindsteregler for, hvad der udgør kriminelle handlinger, og for straffene for narkotikahandel
Fælles definitioner, fælles regler for, hvad der er strafbart, og fælles sanktioner for så vidt angår korruptionRådet, på grundlag af forslag fra KommissionenApril 2001Kommissionen er ved at udarbejde et dokument om politikken på området
Fælles definitioner, fælles regler for, hvad der er strafbart, og fælles sanktioner for så vidt angår miljøkriminalitetRådetApril 2001Danmark forelagde i januar 2000 et forslag (i henhold til artikel 34)
Kommissionen forelagde i marts 2001 et forslag (castellanodeutschenglishfrançais) til direktiv
Forslag om fælles regler for, hvad der er strafbart i forbindelse med hooliganisme (castellanodeutschenglishfrançais)Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen-Der blev i april 2002 vedtaget en afgørelse på initiativ fra Belgien (castellanodeutschenglishfrançais)
Fælles definitioner, fælles regler for, hvad der er strafbart, og fælles sanktioner for så vidt angår racisme og fremmedhad
(rammeafgørelse)
Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller initiativ truffet af en eller flere medlemsstater-Anden beretning om gennemførelsen af den fælles aktion af 15. juli 1996 skal forelægges i juni 2000
Kommissionen forelagde i november 2001 et forslag til rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad
Fælles definitioner i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af cyber-kriminalitet, herunder fælles regler for, hvad der er strafbart, og fælles sanktioner for så vidt angår højteknologikriminalitetRådet, på grundlag af forslag fra KommissionenApril 2001Kommissionen udarbejdede i januar 2001 en meddelelse om computerrelateret kriminalitet [KOM(2000) 890 endelig].
Der blev i april 2002 forelagt et forslag til rammeafgørelse om angreb på informationssystemer
At vedtage en fælles strategi på EU-plan for grænseoverskridende kriminalitetKriminalisering af svig i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanterRådet, på grundlag af forslag fra KommissionenApril 2001Der blev i maj 2001 vedtaget en rammeafgørelse om bekæmpelse af svig i forbindelse med betalingsmidler
Fælles definitioner, fælles regler for, hvad der er strafbart, og fælles sanktioner for så vidt angår forfalskning af euroen (castellanodeutschenglishfrançais)Rådet har vedtaget en rammeafgørelse (castellanodeutschenglishfrançais) - som siden er ændret i 2001April 2001Kommissionen forbereder supplerende foranstaltninger.
Rådet vedtog i december 2001 en afgørelse om indførelse af Pericles-programmet
Kriminalisering af svig i forbindelse med offentlige udbudRådet, på grundlag af et initiativ truffet af en medlemsstatApril 2001Tyskland forelagde et initiativ i marts 1999
Styrkelse af de retlige rammer for beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesserRådet og Parlamentet på grundlag af et forslag fra Kommissionen-Kommissionen forelagde i maj 2001 et forslag til direktiv om strafferetlig beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser

3.4.Særlige foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge

MålNødvendige foranstaltningerAnsvarTidsplan for vedtagelseStatus
At fratage kriminelle udbyttet af deres kriminalitetKonvention (rammeafgørelse) om økonomisk kriminalitet, hvidvaskning af pengeRådet, på grundlag af et initiativ truffet af Frankrig--
Konkrete skridt til at opspore, indefryse, beslaglægge og konfiskere udbyttet fra strafbare forhold--Rådet vedtog rammeafgørelse 2003/577/RIA () om udførelsen i Den Europæiske Union af beslutninger om indefrysning af midler eller bevisoptagelse
At øge kendskabet til og evnen til at bekæmpe hvidvaskning af pengeFuldstændig gennemførelse af bestemmelserne i direktivet om hvidvaskning af penge, af Strasbourg-konventionen fra 1990 og af henstillingerne fra Taskforcen for Finansielle Aktioner, også i alle de afhængige territorierMedlemsstaterne--
Vedtagelse af udkastet til revision af direktivet om hvidvaskning af pengeRådet og ParlamentetHurtigst muligtDer blev i december 2001 vedtaget et direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge
Fremme udveksling af information mellem de eksisterende økonomiske efterretningstjenester (FIU); give retlige myndigheder og FIU ret til at modtage oplysninger uanset bestemmelser om fortrolighedRådet, på grundlag af et finsk initiativ-Rådet vedtog i oktober 2000 afgørelse 2000/642/RIA om udveksling af oplysninger mellem finansielle efterretningsenheder
Udvikling af fælles standarder for at forhindre, at selskaber og andre enheder registreret uden for EU's jurisdiktion udnyttes til at skjule udbyttet af strafbare forhold og til hvidvaskning af pengeKommissionen / Rådet / medlemsstaterne--
Udarbejdelse af en rapport, der skal kortlægge de bestemmelser i national bank-, finans- og selskabslovgivning, der forhindrer internationalt samarbejdeKommissionen--
Udvidelse af Europols beføjelser til at omfatte hvidvaskning af penge i almindelighed, uanset hvilket strafbart forhold det hvidvaskede udbytte stammer fraRådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat-Drøftelse i Rådet og i Europols Styrelsesråd

4) EMNER VEDRØRENDE INDRE OG YDRE GRÆNSER OG VISUMPOLITIK, GENNEMFØRELSE AF EF-TRAKTATENS ARTIKEL 62 OG KONVERTERING AF SCHENGEN-REGLERNE

MålNødvendige foranstaltningerAnsvarTidsplan for vedtagelseStatus
Videreudvikling af en fælles visumpolitikForordning om de lande, hvis statsborgere er henholdsvis fritaget for eller underkastet visumkrav i Den Europæiske Unions medlemsstaterRådet, på grundlag af forslag fra KommissionenApril 2001Forordning (EF) nr. 539/2001 blev vedtaget i marts 2001
Procedure og betingelser for medlemsstaternes udstedelse af visumKommissionen/ Rådet/medlemsstaterneApril 2003-
Regler om fælles visumRådet, på grundlag af forslag fra KommissionenApril 2001-
Videreudvikling af de tekniske specifikationer for det ensartede visumformat-Kortsigtede foranstaltninger 2000-2002 - langsigtede foranstaltninger 2004Rådet vedtog i februar 2002 forordning (EF) nr. 333/2002 samt forordning (EF) nr. 334/2002.
Forslag til forordning om et lufthavnstransitvisum (castellanodeutschenglishfrançais)Kommissionen/ Rådet/medlemsstaterneApril 2001-
Tættere samarbejde mellem EU-konsulater (castellanodeutschenglishfrançais) i tredjelandeMedlemsstaterneIgangværende proces-
Foranstaltninger vedrørende frihed til at rejse ( (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR)) inden for medlemsstaternes områdeKommissionen/ Rådet/medlemsstaterneApril 2001-
Videreudvikling af en fælles politik vedrørende falske dokumenterBedre sikring af dokumenter mod forfalskning ved at indføre minimumsstandarder for rejsedokumenter og opholdstilladelserKommissionen/ Rådet/medlemsstaterneApril 2001-
Bedre muligheder for at afsløre falske dokumenter (castellanodeutschenglishfrançais), uddannelse og udstyrKommissionen/ Rådet/medlemsstaterneIgangværende proces-
At styrke kontrollen ved EU's ydre grænserNært samarbejde mellem medlemsstaternes grænsekontroltjenester, f.eks. i form af udvekslingsprogrammer og teknologioverførselKommissionen/ Rådet/medlemsstaterneApril 2001-
Hurtig inddragelse af kandidatlandene i dette samarbejde-Igangværende proces-
Konvertering af Schengen-reglerneOverførsel af Schengen-konventionens artikel 2, stk. 2, til EF-regi (beskyttelsesklausul, der giver mulighed for midlertidig genindførelse af grænsekontrol)Rådet/Kommissionen--

5) UNIONSBORGERSKAB

MålNødvendige foranstaltningerAnsvarTidsplan for vedtagelseStatus
Yderligere fremme af EU-borgernes ret til at færdes frit og tage opholdAjourføring af forordning og revision af regler om retten til indrejse, fri færden og opholdKommissionen
2001Kommissionen forelagde et forslag i maj 2001
Rapport om unionsborgerskabKommissionenUltimo 2000-

6) SAMARBEJDE OM NARKOTIKABEKÆMPELSE

MålNødvendige foranstaltningerAnsvarTidsplan for vedtagelseStatus
Gennemførelse af EU's narkotikastrategi for 2000-2004, vedtaget af Det Europæiske Råd i HelsingforsRapport til Det Europæiske Råd om en EU-handlingsplan for narkotika (2000-2004)Rådet skal udarbejde en rapportJuni 2000-
Styrkelse af samarbejdet med Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug samt Europol navnlig med hensyn til syntetiske narkotika og prækursorerRådet / Kommissionen/ medlemsstaterne-Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen afholdt den 28. og 29. februar 2000 en konference om narkotikapolitikken
Udvikling af en metode til evaluering af EU's narkotikastrategi 2000-2004Rådet og Parlamentet, på grundlag af forslag fra Kommissionen--
Fælles definitioner, regler for, hvad der er strafbart, og sanktioner () for så vidt angår narkotikahandelRådet, på grundlag af forslag fra KommissionenApril 2001Kommissionen forelagde i maj 2001 et forslag til rammeafgørelse om fastsættelse af mindsteregler for, hvad der udgør kriminelle handlinger, og for straffene for ulovlig narkotikahandel
Styrkelse af politi-, told- og retssamarbejde i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af narkotikahandelRådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller initiativ truffet af en eller flere medlemsstater--

7) EN STYRKET INDSATS UDADTIL

MålNødvendige foranstaltningerAnsvarTidsplan for vedtagelseStatus
Alle EU's beføjelser og de instrumenter, den har til rådighed, ikke mindst når det drejer sig om forbindelserne udadtil, må anvendes på en integreret og sammenhængende måde. Hensynet til retlige og indre anliggender må integreres i udformningen og gennemførelsen af EU's øvrige politikker og aktiviteter-Rådet skal, i nært samarbejde med Kommissionen, udarbejde specifikke henstillingerJuni 2000-

For yderligere oplysninger om resultattavlens (EN, FR) status henvises til netstedet for Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder, Retsvæsen og Indre Anliggender

4) GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER

Den 30. november 2000 forelagde Kommissionen for Rådet og Europa-Parlamentet en meddelelse indeholdende den halvårlige ajourføring af resultattavlen vedrørende de fremskridt, der er gjort med hensyn til virkeliggørelsen af "et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed" i Den Europæiske Union [KOM(2000) 782 endelig udg. - endnu ikke offentliggjort].

Den 23. maj 2001 forelagde Kommissionen for Rådet og Europa-Parlamentet en meddelelse indeholdende den halvårlige ajourføring af resultattavlen vedrørende de fremskridt, der er gjort med hensyn til virkeliggørelsen af "et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed" i Den Europæiske Union [KOM(2001) 278 endelig udg. - endnu ikke offentliggjort].

Den 30. oktober 2001 forelagde Kommissionen for Rådet og Europa-Parlamentet en meddelelse indeholdende den halvårlige ajourføring af resultattavlen vedrørende de fremskridt, der er gjort med hensyn til virkeliggørelsen af "et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed" i Den Europæiske Union [KOM(2001) 628 endelig udg. - endnu ikke offentliggjort].

Den 30. maj 2001 forelagde Kommissionen for Rådet og Europa-Parlamentet en meddelelse indeholdende den halvårlige ajourføring af resultattavlen vedrørende de fremskridt, der er gjort med hensyn til virkeliggørelsen af "et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed" i Den Europæiske Union [KOM(2002) 261 endelig - endnu ikke offentliggjort].

5) VIDEREFØRELSE AF ARBEJDET

 
Seneste ajourføring: 17.10.2005
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top