RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Det europeiska straffrättsliga nätverket

Arkiv

Målet med det europeiska rättsliga nätverket är att förbättra den ömsesidiga rättsliga hjälpen mellan Europeiska unionens medlemsländer, såväl lagstiftningsmässigt som praktiskt, för att kunna bekämpa grova former av brottslighet (organiserad brottslighet, korruption, narkotikahandel och terrorism).

RÄTTSAKT

Gemensam åtgärd 98/428/RIF av den 29 juni 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk.

SAMMANFATTNING

Genom den gemensamma åtgärden inrättas ett nätverk med rättsliga kontaktpunkter mellan medlemsstaterna (”det europeiska rättsliga nätverket”).

Det europeiska rättsliga nätverket ska ha följande sammansättning:

 • De centrala myndigheter i varje medlemsstat som ansvarar för internationellt rättsligt samarbete.
 • En eller flera kontaktpunkter som ska inrättas för varje medlemsstat, och som ska ha adekvata kunskaper i ett av EU:s språk utöver modersmålet.
 • Sambandspersonerna kan av de medlemsstater som utnämner en sambandsperson anknytas till det europeiska rättsliga nätverket.
 • Kommissionen ska utse en kontaktpunkt för de områden som ligger inom dess ansvarsområde.

Det europeiska rättsliga nätverket ska ha följande uppgifter:

 • Det ska göra det lättare att upprätta lämpliga kontakter mellan kontaktpunkterna i de olika medlemsstaterna.
 • Det ska organisera regelbundna möten mellan medlemsstaternas företrädare.
 • Det ska kontinuerligt lämna en viss mängd uppdaterad bakgrundsinformation, särskilt med hjälp av ett lämpligt telekommunikationsnät.

Kontaktpunkterna ska ha följande uppgifter:

 • De ska vara aktiva mellanhänder med uppgift att underlätta medlemsstaternas rättsliga samarbete, särskilt i kampen mot olika slag av grov brottslighet (organiserad brottslighet, korruption, narkotikahandel och terrorism). De ska finnas tillgängliga för de lokala myndigheterna.
 • De ska tillhandahålla de rättsliga och praktiska upplysningar som de lokala rättsliga myndigheterna i deras eget land och i andra länder och kontaktpunkterna i de andra länderna behöver för att kunna utarbeta en ändamålsenlig framställning om rättsligt samarbete eller för att kunna förbättra det rättsliga samarbetet i allmänhet.
 • De ska främja samordning av det rättsliga samarbetet i fall där ett antal framställningar från de lokala rättsliga myndigheterna i en medlemsstat kräver samordnande åtgärder i en annan medlemsstat.

Det europeiska rättsliga nätverket höll sitt första möte den 25 september 1998. Syftet med de regelbundna mötena, som i princip ska hållas i Bryssel, är att

 • göra det möjligt för kontaktpunkterna att lära känna varandra och utbyta erfarenheter,
 • tillhandahålla ett forum för diskussioner om de problem som hänger samman med genomförandet av EU:s åtgärder när det gäller det rättsliga samarbetet.

Kontaktpunkterna ska ha tillgång till följande fyra slag av information, som ska spridas genom nätverket:

 • Fullständiga uppgifter om kontaktpunkterna i varje medlemsstat.
 • En förenklad förteckning över rättsliga myndigheter och ett register över lokala myndigheter i varje medlemsstat.
 • Koncis rättslig och praktisk information om rättssystem och rättegångsordningar i medlemsstaterna.
 • Texterna till relevanta rättsliga instrument och, i fråga om gällande konventioner, till förklaringar och reservationer.

Upphävande av gemensam åtgärd 98/428/RIF

Den gemensamma åtgärden upphävs genom rådets beslut 2008/976/RIF om det europeiska rättsliga nätverket som trädde i kraft den 24 december 2008. Behovet att ersätta den gemensamma åtgärden uppstod genom utvecklingen av det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna, framför allt när det gäller genomförandet av principerna om ömsesidig rättslig hjälp och ömsesidigt erkännande av beslut i straffrättsliga ärenden. Utvidgningen av EU 2004 och vidare 2007 ökade behovet av ett stärkt nätverk. Dessutom måste förbindelserna mellan nätverket och Eurojust klargöras och kommunikationen dem emellan underlättas.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande – dag för upphörande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Gemensam åtgärd 98/428/RIF

7.8.1998 – 23.12.2008

-

EGT L 191, 7.7.1998

Senast ändrat den 09.09.2009
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början