RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 11 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europees justitieel netwerk in strafzaken

Archief

Het Europees justitieel netwerk heeft ten doel op juridisch en praktisch gebied de justitiële samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie te verbeteren om ernstige vormen van criminaliteit (georganiseerde criminaliteit, corruptie, drugshandel en terrorisme) te bestrijden.

BESLUIT

Gemeenschappelijk Optreden 98/428/JBZ van 29 juni 1998 door de Raad aangenomen op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, tot oprichting van een Europees justitieel netwerk.

SAMENVATTING

Het gemeenschappelijk optreden betreft de oprichting van een netwerk van justitiële contactpunten tussen de lidstaten ("Europees justitieel netwerk").

Samenstelling van het Europees justitieel netwerk:

 • het netwerk wordt samengesteld uit de centrale autoriteiten van iedere lidstaat die verantwoordelijk zijn voor de internationale justitiële samenwerking;
 • in elke lidstaat worden een of meer contactpunten opgericht en wordt erop toegezien dat deze voldoende kennis hebben van een andere taal van de Europese Unie (EU) dan de nationale taal;
 • er kunnen verbindingsmagistraten worden toegevoegd aan het Europees justitieel netwerk door elke lidstaat die verbindingsmagistraten uitzendt;
 • de Commissie wijst een contactpunt aan voor de gebieden die onder haar bevoegdheid vallen.

Het Europees justitieel netwerk:

 • vergemakkelijkt het leggen van adequate contacten tussen de contactpunten van de verschillende lidstaten;
 • organiseert periodieke vergaderingen van de vertegenwoordigers van de lidstaten;
 • verschaft continu een aantal bijgewerkte basisgegevens, in het bijzonder via een adequaat telecommunicatienetwerk.

De contactpunten:

 • zijn actieve bemiddelaars die de justitiële samenwerking tussen de lidstaten moeten vergemakkelijken, in het bijzonder bij de bestrijding van ernstige vormen van criminaliteit (georganiseerde criminaliteit, corruptie, drugshandel, terrorisme). Zij staan ter beschikking van de plaatselijke justitiële autoriteiten;
 • verstrekken de juridische en praktische gegevens die voor de plaatselijke justitiële autoriteiten van hun eigen land en van andere landen alsook voor de contactpunten van de andere landen noodzakelijk zijn om op doeltreffende wijze een verzoek om justitiële samenwerking op te stellen of om de justitiële samenwerking in het algemeen te verbeteren;
 • bevorderen de coördinatie van justitiële samenwerking wanneer verscheidene verzoeken van de plaatselijke justitiële autoriteiten van een bepaalde lidstaat een gecoördineerd optreden in een andere lidstaat nodig maken.

De eerste vergadering van het Europees justitieel netwerk heeft plaats op 25 september 1998. De periodieke vergaderingen, die in beginsel te Brussel plaatsvinden, hebben ten doel:

 • ervoor te zorgen dat de contactpunten elkaar leren kennen en ervaringen uitwisselen;
 • een discussieforum te bieden voor de problemen die samenhangen met de uitvoering van EU-maatregelen.

Binnen het netwerk zijn de volgende vier soorten gegevens beschikbaar (waartoe de contactpunten te allen tijde toegang moeten hebben):

 • de volledige gegevens van de contactpunten in elke lidstaat;
 • een vereenvoudigde lijst van justitiële en van plaatselijke autoriteiten van elke lidstaat;
 • beknopte juridische en praktische informatie over de gerechtelijke stelsels en procedures van de lidstaten;
 • de teksten van de relevante rechtsinstrumenten en, wat de vigerende overeenkomsten betreft, de tekst van de verklaringen en voorbehouden.

Intrekking van gemeenschappelijk optreden 98/428/JBZ

Dit gemeenschappelijk optreden werd ingetrokken bij Besluit 2008/976/JBZ van de Raad betreffende het Europees justitieel netwerk, dat van kracht is geworden op 24 december 2008. Het gemeenschappelijk optreden was aan vervanging toe gezien de ontwikkelingen op het gebied van justitiële samenwerking tussen de lidstaten, met name op het vlak van de tenuitvoerlegging van de beginselen van wederzijdse rechtshulp en wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken. Door de uitbreiding van de EU in 2004 en 2007 werd de behoefte aan een sterker netwerk nog groter. Bovendien moest de relatie tussen het netwerk en Eurojust worden verduidelijkt en diende de communicatie tussen beide te worden vergemakkelijkt.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtreding – Einde geldigheidUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Gemeenschappelijk Optreden 98/428/JBZ

7.8.1998 – 23.12.2008

-

PB L 191 van 7.7.1998

Laatste wijziging: 09.09.2009
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven