RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan rikosoikeudellinen verkosto

Arkisto

Euroopan oikeudellisen verkoston tarkoituksena on parantaa Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden keskinäistä oikeudellista ja käytännön avunantoa vakavan rikollisuuden (järjestäytyneen rikollisuuden, lahjonnan, huumausainekaupan ja terrorismin) torjumiseksi.

SÄÄDÖS

Yhteinen toiminta 98/428/YOS, 29 päivältä kesäkuuta 1998, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella, Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Yhteisessä toiminnassa perustetaan jäsenvaltioiden välinen oikeudellisten yhteysviranomaisten verkosto ("Euroopan oikeudellinen verkosto").

Euroopan oikeudelliseen verkostoon kuuluvat seuraavat tahot:

 • kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä kussakin jäsenvaltiossa vastaavat keskusviranomaiset
 • kuhunkin jäsenvaltioon perustettava yksi tai useampi yhteysviranomainen, jolla on maan oman kielen lisäksi jonkin muun Euroopan unionin (EU) virallisen kielen riittävä taito
 • yhteystuomarin lähettänyt jäsenvaltio voi liittää hänet Euroopan oikeudelliseen verkostoon
 • komissio nimeää yhteysviranomaisen omaan toimivaltaansa kuuluville aloille.

Euroopan oikeudellinen verkosto

 • helpottaa eri jäsenvaltioiden yhteysviranomaisten välisiä yhteyksiä
 • järjestää jäsenvaltioiden edustajien säännöllisiä kokouksia
 • toimittaa jatkuvasti tiettyjä ajantasaisia perustietoja erityisesti tätä varten tarkoitetun televiestintäverkon välityksellä.

Yhteysviranomaiset

 • toimivat aktiivisina välittäjinä, joiden tehtävänä on helpottaa jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä erityisesti vakavan rikollisuuden (järjestäytyneen rikollisuuden, lahjonnan, huumausainekaupan ja terrorismin) torjumiseksi; he ovat paikallisten oikeusviranomaisten käytettävissä
 • toimittavat tarvittavia oikeudellisia ja käytännön tietoja oman maansa ja muiden maiden paikallisille oikeusviranomaisille sekä toisten maiden yhteysviranomaisille, jotta nämä voivat tehokkaasti valmistella oikeudellista yhteistyötä koskevan pyynnön, tai tehostaakseen yleensä oikeudellista yhteistyötä
 • edistävät oikeudellisen yhteistyön yhteensovittamista tapauksissa, joissa useat yhden jäsenvaltion paikallisten oikeusviranomaisten esittämät pyynnöt edellyttävät koordinoitua toimintaa toisessa jäsenvaltiossa.

Euroopan oikeudellisen verkoston ensimmäinen kokous pidettiin 25. syyskuuta 1998. Useimmiten Brysselissä pidettävien säännöllisten kokousten tavoitteena on

 • antaa yhteysviranomaisille mahdollisuus tutustua toisiinsa ja vaihtaa kokemuksia
 • toimia keskustelufoorumina, jossa käsitellään EU:n toimenpiteiden täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia.

Verkostossa on neljänlaisia tietoja (joihin yhteysviranomaisilla on jatkuvasti oltava pääsy):

 • kunkin jäsenvaltion yhteysviranomaisten täydelliset yhteystiedot
 • pääpiirteittäinen luettelo kunkin jäsenvaltion oikeusviranomaisista ja paikallisista viranomaisista
 • jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä ja oikeudenkäyntimenettelyjä koskevat oikeudelliset ja käytännön tiedot tiivistetyssä muodossa
 • asiaa koskevien oikeudellisten asiakirjojen tekstit sekä voimassa oleviin yleissopimuksiin liittyvien lausumien ja varaumien tekstit.

Yhteisen toiminnan 98/428/YOS kumoaminen

Tämä yhteinen toiminta kumottiin Euroopan oikeudellisesta verkostosta annetulla neuvoston päätöksellä 2008/976/YOS, joka tuli voimaan 24 päivänä joulukuuta 2008. Tarve yhteisen toiminnan korvaamiselle sai alkunsa jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön alalla tapahtuneesta kehityksestä, joka koski erityisesti keskinäisen oikeusavun ja rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteiden täytäntöönpanoa. EU:n laajentuminen vuosina 2004 ja 2007 teki verkoston vahvistamisesta entistä tarpeellisempaa. Lisäksi oli välttämätöntä selkeyttää verkoston ja Eurojustin suhdetta ja edistää niiden yhteydenpitoa.

VIITTEET

SäädösVoimaantulo – Voimassaolon päättymispäiväTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL
Yhteinen toiminta 98/428/YOS

7.8.1998 – 23.12.2008

-

EYVL L 191, 7.7.1998

Viimeisin päivitys 09.09.2009
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun