RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 11 γλώσσες

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για ποινικές υποθέσεις

Αρχεία

Το Ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο έχει σαν στόχο τη βελτίωση, τόσο σε νομικό όσο και πρακτικό επίπεδο, της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας (οργανωμένο έγκλημα, δωροδοκία, διακίνηση ναρκωτικών, τρομοκρατία).

ΠΡΑΞΗ

Κοινή δράση 98/428/ΔΕΥ, της 29ης Ιουνίου 1998 που θεσπίστηκε από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου K.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου.

ΣΥΝΟΨΗ

Η κοινή δράση δημιουργεί ένα δίκτυο δικαστικών συνδέσμων μεταξύ των κρατών μελών («ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο»).

Το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο αποτελείται από:

 • τις κεντρικές αρχές που είναι αρμόδιες σε κάθε κράτος μέλος για τη διεθνή δικαστική συνεργασία·
 • έναν ή περισσότερους συνδέσμους σε κάθε κράτος μέλος, οι οποίοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς μία γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), εκτός από τη δική τους εθνική γλώσσα·
 • τους δικαστές σύνδεσης, οι οποίοι μπορούν να συνδεθούν με το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο από τα κράτη μέλη που τους διορίζουν·
 • έναν σύνδεσμο που ορίζεται από την Επιτροπή για εκείνους τους τομείς που εμπίπτουν στην σφαίρα της αρμοδιότητάς της.

Το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο:

 • διευκολύνει την καθιέρωση των κατάλληλων επαφών μεταξύ των συνδέσμων των διαφόρων κρατών μελών·
 • διοργανώνει περιοδικές συνεδριάσεις των αντιπροσώπων των κρατών μελών·
 • παρέχει σε μόνιμη βάση ορισμένες βασικές πληροφορίες, προσαρμοσμένες στα σύγχρονα δεδομένα, κυρίως μέσω κατάλληλου τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

Οι σύνδεσμοι:

 • είναι ενεργοί διαμεσολαβητές με στόχο να διευκολύνουν τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως στην καταπολέμηση σοβαρών μορφών εγκληματικότητας (οργανωμένο έγκλημα, δωροδοκία, διακίνηση ναρκωτικών, τρομοκρατία). Είναι στη διάθεση των τοπικών δικαστικών αρχών·
 • παρέχουν τις απαραίτητες νομικές και πρακτικές πληροφορίες στις τοπικές δικαστικές αρχές της χώρας τους και άλλων χωρών καθώς και στους συνδέσμους των υπολοίπων χωρών, για να τους βοηθήσουν να ετοιμάσουν αποτελεσματικά αίτηση δικαστικής συνεργασίας ή για να βελτιώσουν τη δικαστική συνεργασία εν γένει·
 • διευκολύνουν το συντονισμό της δικαστικής συνεργασίας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις των τοπικών δικαστικών αρχών ενός κράτους μέλους που απαιτούν συντονισμένη δράση σε άλλο κράτος μέλος.

Η πρώτη συνεδρίαση του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου έλαβε χώρα στις 25 Σεπτεμβρίου 1998. Οι στόχοι των περιοδικών συνεδριάσεων που θα διεξάγονται κατ' αρχήν στις Βρυξέλλες, είναι:

 • να δώσουν την ευκαιρία στους συνδέσμους να γνωριστούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους·
 • να αποτελέσουν φορέα συζήτησης για τα προβλήματα εφαρμογής των μέτρων της ΕΕ.

Τέσσερα είδη πληροφοριών (στις οποίες οι σύνδεσμοι πρέπει να έχουν μόνιμη πρόσβαση) περιέχονται στο δίκτυο:

 • πλήρη στοιχεία των συνδέσμων σε κάθε κράτος μέλος·
 • απλοποιημένος κατάλογος των δικαστικών και τοπικών αρχών σε κάθε κράτος μέλος·
 • συνοπτικές, νομικές και πρακτικές πληροφορίες που αφορούν τα δικαστικά και δικονομικά συστήματα των κρατών μελών·
 • κείμενα συναφών νομικών πράξεων και, όσον αφορά τις ισχύουσες συμβάσεις, κείμενα των δηλώσεων και επιφυλάξεων.

Κατάργηση της κοινής δράσης 98/428/ΔΕΥ

Η κοινή δράση αυτή καταργήθηκε από την απόφαση του Συμβουλίου 2008/976/ΔΕΥ σχετικά με το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο που τέθηκε σε ισχύ στις 24 Δεκεμβρίου 2008. Η ανάγκη αντικατάστασης της κοινής δράσης προέκυψε λόγω εξελίξεων στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων επί ποινικών θεμάτων. Οι διευρύνσεις της ΕΕ το 2004 και το 2007 τόνισαν ακόμη περισσότερο την ανάγκη ενίσχυσης του δικτύου. Επιπροσθέτως, ήταν απαραίτητο να διευκρινιστεί η σχέση μεταξύ τού δικτύου και της Eurojust και να διευκολυνθεί η μεταξύ τους επικοινωνία.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύος – Λήξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κοινή δράση 98/428/ΔΕΥ

7.8.1998 – 23.12.2008

-

ΕΕ L 191 της 7.7.1998

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09.09.2009
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας