RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europæisk retligt netværk på det strafferetlige område

Arkiv

Det europæiske retlige netværk har til formål at forbedre den gensidige retshjælp mellem Den Europæiske Unions (EU) medlemsstater, på både retligt og praktisk plan, for at bekæmpe grov kriminalitet (organiseret kriminalitet, korruption, narkotikahandel og terrorisme).

DOKUMENT

Fælles aktion 98/428/RIA af 29. juni 1998 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union vedrørende oprettelse af et europæisk retligt netværk.

RESUMÉ

Ved den fælles aktion oprettes der et netværk af retlige kontaktpunkter mellem medlemsstaterne ("Det Europæiske Retlige Netværk").

Det Europæiske Retlige Netværk består af følgende elementer:

 • de centrale myndigheder i hver medlemsstat med ansvar for det internationale retlige samarbejde;
 • et eller flere kontaktpunkter oprettet i hver medlemsstat med tilstrækkeligt kendskab til et andet EU-sprog end medlemsstatens eget;
 • forbindelsesdommere, der kan udpeges af medlemsstaterne til deltagelse i Det Europæiske Retlige Netværk;
 • et kontaktpunkt udpeget af Kommissionen for de områder, der henhører under dens kompetence.

Det Europæiske Retlige Netværk:

 • letter etableringen af hensigtsmæssige kontakter mellem de forskellige medlemsstaters kontaktpunkter;
 • tilrettelægger regelmæssige møder mellem medlemsstaternes repræsentanter;
 • tilvejebringer løbende en række grundlæggende ajourførte oplysninger, fortrinsvis gennem et passende telekommunikationssystem.

Kontaktpunkterne:

 • er aktive mellemled, der skal lette det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne, navnlig for så vidt angår bekæmpelsen af grov kriminalitet (organiseret kriminalitet, korruption, narkotikahandel og terrorisme). De står til rådighed for de stedlige retlige myndigheder;
 • leverer de juridiske og praktiske oplysninger, som de stedlige retlige myndigheder i hjemstaten samt de retlige myndighder i de øvrige medlemsstater og deres kontaktpunkter har brug for, med henblik på at sætte disse i stand til at udarbejde en anmodning om retligt samarbejde på den mest hensigtsmæssige måde eller forbedre det retlige samarbejde i almindelighed;
 • fremmer koordineringen af det retlige samarbejde i de tilfælde, hvor flere anmodninger fra de retlige myndigheder i en medlemsstat kræver en samordnet indsats i en anden medlemsstat.

Det første møde inden for rammerne af Det Europæiske Retlige Netværk blev afholdt den 25. september 1998. Formålet med de regelmæssige møder, der principielt afholdes i Bruxelles, er at:

 • give kontaktpunkterne mulighed for at lære hinanden at kende og udveksle erfaringer;
 • udgøre et forum for drøftelse af de problemer, der er forbundet med gennemførelsen af EU's vedtagne foranstaltninger.

Netværket omfatter følgende fire typer oplysninger (som kontaktpunkterne skal have permanent adgang til):

 • navn og adresse på kontaktpunkterne i hver enkelt medlemsstat;
 • en kortfattet liste over de retlige og lokale myndigheder i hver enkelt medlemsstat;
 • koncise retlige og praktiske oplysninger om medlemsstaternes retssystemer og retsplejeregler;
 • teksterne til relevante retlige instrumenter og, for så vidt angår gældende konventioner, teksterne til erklæringer og forbehold.

Ophævelse af fælles aktion 98/428/RIA

Denne fælles aktion blev ophævet ved Rådets beslutning 2008/976/RIA om Det Europæiske Retlige Netværk, som trådte i kraft den 24. december 2008. Behovet for at erstatte den fælles aktion opstod på grund af udviklingerne indenfor det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne, særligt med hensyn til gennemførelsen af principperne om gensidig retshjælp og gensidig anerkendelse af aførelser i strafferetlige sager. Endvidere øgede udvidelsen af EU i 2004 og 2007 behovet for styrkning af netværket. Desuden var det nødvendigt, at afklare forholdet mellem netværket og Eurojust samt at lette deres kommunikation.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdato - UdkøbsdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Fælles aktion 98/428/RIA

7.8.1998 - 23.12.2008

-

EUT L 191 af 7.7.1998

Seneste ajourføring: 09.09.2009
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top