RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ömsesidigt bistånd på området direkt beskattning och skatter på försäkringspremier

Arkiv

I syfte att bekämpa internationell skatteflykt och internationellt skatteundandragande förstärker Europeiska unionen samarbetet mellan medlemsstaternas skatteförvaltningar. Den underlättar även utbytet av information som är relevant för en riktig beräkning av skatt på inkomst och kapital.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning och skatter på försäkringspremier.

SAMMANFATTNING

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska enligt direktivet utbyta all information som kan möjliggöra en riktig beskattning av inkomst och kapital samt all annan information som avser beräkning av indirekta skatter som

  • mervärdesskatt,
  • punktskatt på alkohol och alkoholhaltiga drycker,
  • punktskatt på tobaksvaror.

Med skatter på inkomst och kapital avses - oberoende av på vilket sätt de tas ut - alla skatter som läggs på sammanlagd inkomst, på sammanlagt kapital, eller på delar av inkomst eller av kapital, däribland skatter på vinster från försäljning av lös eller fast egendom, skatter på de lönebelopp som betalats av företag, liksom skatter på kapitalvinster.

Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får anmoda den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat att överlämna de uppgifter som avses i punkt 1.

Alla uppgifter som en medlemsstat får kännedom om enligt direktivet ska hållas hemliga i den staten på samma sätt som uppgifter som tagits emot enligt landets egen lagstiftning.

Direktivet innebär inte någon förpliktelse att låta genomföra efterforskningar eller att tillhandahålla information om den medlemsstat som skulle tillhandahålla uppgifterna vore förhindrad av sin lagstiftning eller sin administrativa praxis att utföra efterforskningarna eller att samla in eller använda uppgifterna för sina egna ändamål.

Genom direktiv 79/1070/EEG införs vissa redaktionella ändringar av direktiv 77/799/EEG.

Genom direktiv 92/12/EEG ändras direktiv 77/799/EEG för att utvidga bestämmelserna till att omfatta punktskatter.

Genom direktiv 2003/93/EG utvidgas tillämpningsområdet för det ömsesidiga bistånd som fastställs i direktiv 77/799/EEG till att omfatta sådana skatter på försäkringspremier som avses i direktiv 76/308/EEG i syfte att åstadkomma ett bättre skydd för medlemsländernas ekonomiska intressen och den inre marknadens neutralitet.

Direktiv 2004/56/EG har till syfte att påskynda informationsflödet mellan medlemsstaternas skattemyndigheter. Det rör direkt beskattning (beskattning av inkomst, företag och kapitalvinster) och tillsammans med skatterna på försäkringspremier ger det medlemsstaterna möjlighet att samordna sina utredningar om gränsöverskridande skattebedrägerier och att utföra fler förfaranden för varandras räkning. Det innebär vidare att direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd uppdateras och att bristerna i det åtgärdas.

Genom rådets direktiv 2004/106/EG ändras direktiv 77/799/EEG både när det gäller titeln och innehållet. Eftersom bestämmelserna om administrativt samarbete i fråga om punktskatter ( (ES) (DE) (EN) (FR)) samlats i rådets förordning(EG) nr 2073/2004 avser direktiv 77/799/EEG endast ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning och skatter på försäkringspremier.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 77/799/EEG23 december 19771 januari 1979EGT L 336, 27.12.1977

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 79/1070/EEG07 .12.197901.01.1981EUT L 331, 27.12.1979
Direktiv 92/12/EEG06 .03.199201 .01.1993EUT L 76, 23.03.1992
Direktiv 2003/93/EG15.10.200331.12.2003EUT L 264, 15.10.2003
Direktiv 2004/56/EG29.04.200401.01.2005EUT L 127, 29.4.2004
Direktiv 2004/106/EG24 .12.200430.06.2005EUT L 359, 4.12.2004
Direktiv 2006/98/EG01.01.0701.01.07EUT L 363, 20.12.2006
Senast ändrat den 21.02.2007
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början