RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 11 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Wederzijdse bijstand van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen en heffingen op verzekeringspremies

Archief

Met het oog op de bestrijding van de internationale belastingfraude en belastingontwijking versterkt de Europese Unie de samenwerking tussen de belastingdiensten van de lidstaten. Zij vergemakkelijkt de uitwisseling van inlichtingen die van nut kunnen zijn voor een juiste vaststelling van de belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.

BESLUIT

Richtlijn 77/799/EEG van de Raad van 19 december 1977 betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen en heffingen op verzekeringspremies [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten verstrekken elkaar overeenkomstig deze richtlijn alle inlichtingen die hun van nut kunnen zijn voor een juiste vaststelling van de belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, alsmede alle inlichtingen voor de vaststelling van de indirecte belastingen:

  • BTW;
  • accijnzen op alcohol en alcoholhoudende dranken;
  • accijnzen op tabaksfabrikaten.

Als belastingen naar het inkomen en het vermogen worden, ongeacht de heffingsvorm, beschouwd alle belastingen die worden geheven naar het gehele inkomen, naar het gehele vermogen of naar bestanddelen van het inkomen of van het vermogen, daaronder begrepen belastingen naar voordelen verkregen uit de vervreemding van roerende of onroerende goederen, belastingen geheven naar loonsommen, alsmede belastingen naar waardevermeerdering.

De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat om de verstrekking van de in punt 1 bedoelde inlichtingen verzoeken.

Alle inlichtingen waarover een lidstaat uit hoofde van deze richtlijnen beschikt, worden in deze lidstaat geheim gehouden op dezelfde wijze als geschiedt met de gegevens die deze lidstaat verkrijgt uit hoofde van de eigen nationale wetgeving.

Deze richtlijnen verplichten niet tot het instellen van een onderzoek of het verstrekken van inlichtingen wanneer de wetgeving of de bestuurlijke praktijk van de lidstaat die de inlichtingen zou moeten verstrekken, de bevoegde autoriteit niet toestaat voor eigen doeleinden een zodanig onderzoek in te stellen of zodanige inlichtingen in te winnen of te gebruiken.

Met Richtlijn 79/1070/EEG worden enkele wijzigingen van redactionele aard aangebracht in Richtlijn 77/799/EEG.

Met Richtlijn 92/12/EEG wordt Richtlijn 77/799/EEG gewijzigd waarbij de bepalingen van laatstgenoemde richtlijn tot de accijnzen worden uitgebreid.

Met Richtlijn 2003/93/EG wordt het bij Richtlijn 77/799/EEG vastgestelde toepassingsgebied van de wederzijdse bijstand uitgebreid tot de heffingen op verzekeringspremies zoals bedoeld in Richtlijn 76/308/EEG, teneinde de financiële belangen van de lidstaten en de neutraliteit van de interne markt beter te beschermen.

Richtlijn 2004/56/EG strekt ertoe het verkeer van informatie tussen de nationale belastingautoriteiten te versnellen. Deze richtlijn, die betrekking heeft op de directe belastingen (inkomsten-, vennootschaps- en winstbelasting) en verbonden is met de belastingheffing op verzekeringspremies, stelt de lidstaten in staat hun onderzoeken naar grensoverschrijdende belastingfraude te coördineren en meer procedurele taken te verrichten ten behoeve van elkaar. Zij actualiseert aldus Richtlijn 77/799/EEG betreffende de wederzijdse bijstand en vult de leemten ervan aan.

Met Richtlijn 2004/106/EG van de Raad worden de oorspronkelijke titel en de inhoud van Richtlijn 77/799/EEG gewijzigd. Nu de bepalingen inzake de administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen ( (ES) (DE) (EN) (FR)) in Verordening (EG) nr. 2073/2004 van de Raad zijn samengebracht, is Richtlijn 77/799/EEG uitsluitend nog van toepassing op de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen en heffingen op verzekeringspremies.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Richtlijn 77/799/EEG23.12.19771.1.1979L 336 van 27.12.1977

Wijzigingsbesluit(en)InwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Richtlijn 79/1070/EEG7.12.19791.1.1981L 331 van 27.12.1979
Richtlijn 92/12/EEG6.3.19921.1.1993L 76 van 23.3.1992
Richtlijn 2003/93/EG15.10.200331.12.2003L 264 van 15.10.2003
Richtlijn 2004/56/EG29.4.20041.1.2005L 127 van 29.4.2004
Richtlijn 2004/106/EG24.12.200430.6.2005L 359 van 4.12.2004
Richtlijn 2006/98/EG1.1.20071.1.2007L 363 van 20.12.2006
Laatste wijziging: 21.02.2007
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven