RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Minskade utsläpp av växthusgaser som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter

Arkiv

Kommissionen föreslår begränsningar för utsläppen av växthusgaser som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Förslaget behandlar möjligheterna till minskade utsläpp i varje medlemsstat, möjligheten att använda tillgodohavanden för utsläpp från andra områden och ett eventuellt kommande internationellt avtal om minskade utsläpp av växthusgaser.

FÖRSLAG

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut av den 23 januari 2008 om medlemsstaternas insatser för att minska sina utsläpp av växthusgaser i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020.

SAMMANFATTNING

Syftet med förslaget är att organisera medlemsstaternas minskning av sina utsläpp av växthusgaser från källor som inte omfattas av det system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser som införs genom direktiv 2003/87/EG.

I förslaget fastställs hur mycket varje medlemsstat ska minska sina utsläpp av växthusgaser från källor som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter fram till 2020. Utsläppsgränserna fastställs i förhållande till 2005 års nivå och tar hänsyn till BNP per capita och tillväxtförväntningar hos medlemsstaterna för att göra en så rättvis fördelning som möjligt.

År 2013 får utsläppen av växthusgaser vara högst hälften så stora som under åren 2008, 2009 och 2010.

Mellan 2013 och 2019 får varje medlemsstat årligen föra över överskott på 2 % av den tillåtna mängden utsläpp till nästa år för att kunna uppnå sitt mål. De medlemsstater vars utsläpp ligger under gränsen får föra över underskottet till nästa år.

För att uppfylla sina skyldigheter får medlemsstaterna utnyttja tillgodohavanden från projekt som leder till minskning av växthusgasutsläpp i utvecklingsländer och som har godkänts av alla medlemsstater (3 % per år och land).

Medlemsstaterna ska varje år rapportera om sina utsläpp av växthusgaser från källor som inte omfattas av direktiv 2003/87/EG i enlighet med beslutet om övervakning av utsläpp av växthusgaser vilket gör det möjligt att utvärdera vilka framsteg som har gjorts för att uppfylla de mål som fastställs i det här förslaget.

Om det sluts ett internationellt klimatavtal som innebär att utsläppen måste minskas mer än vad som anges i det här förslaget ska kommissionen föreslå justeringar av utsläppsgränserna för varje medlemsstat och av tillgodohavanden för utsläpp från projektverksamhet i tredjeländer som har ratificerat avtalet.

Om gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser i direktiv 2003/87/EG utvidgas ska de utsläppsgränser som anges i det här förslaget anpassas efter det.

Kommissionen ska lämna en rapport om tillämpningen av det föreslagna beslutet senast den 31 oktober 2016.

Bakgrund

Det här förslaget ingår i det energi- och klimatförändringspaket som kommissionen lade fram i början av 2008.

HÄNVISNINGAR OCH FÖRFARANDE

FörslagEuropeiska unionens officiella tidningFörfarande
KOM(2008) 17-COD/2008/0014

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens meddelande av den 23 januari 2008 – 20 20 by 2020 Europe's climate change opportunity (ej översatt till svenska) [KOM(2008) 30 slutlig- ej offentliggjort i EUT].
I januari 2008 antog kommissionen en rad sammanhängande och övergripande åtgärder för att de mål för klimatförändring och förnybar energi fram till 2020 som EU beslutade om våren 2007.

Senast ändrat den 22.05.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början