RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Päästökauppajärjestelmään kuulumattomien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Arkisto

Komissio esittää vähennettäväksi kasvihuonekaasupäästöjä, jotka eivät kuulu yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään. Ehdotuksessa otetaan huomioon kunkin jäsenvaltion mahdollisuudet vähentää päästöjä, käyttää muissa maissa aikaan saatuja päästöhyvityksiä sekä mahdollisesti aikaan saatava kansainvälinen sopimus kasvihuonekaasujen vähentämisestä.

EHDOTUS

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi, annettu 23. tammikuuta 2008, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään osana yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämistä vuoteen 2020 mennessä.

TIIVISTELMÄ

Komission ehdotuksen tavoitteena on saada jäsenvaltiot vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat peräisin lähteistä, jotka eivät kuulu direktiivissä 2003/87/EY tarkoitettuun kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään.

Ehdotuksessa kullekin jäsenvaltiolle asetetaan vuotta 2020 koskevat rajat kasvihuonekaasupäästöille, jotka ovat peräisin päästökauppajärjestelmään kuulumattomista lähteistä. Päästörajat asetetaan suhteessa kasvihuonekaasupäästöjen tasoon vuonna 2005, ja niissä olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden asukaskohtainen bruttokansantuote ja kasvunäkymät mahdollisimman tasapuolisten päästöosuuksien varmistamiseksi.

Vuoden 2013 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt eivät saa ylittää vuosien 2008, 2009 ja 2010 keskimääräisiä kasvihuonekaasupäästöjä.

Vuosina 2013–2019 jäsenvaltioilla on oikeus tavoitteidensa saavuttamiseksi siirtää seuraavalta vuodelta määrä, joka on enintään 2 prosenttia niille asetetusta kasvihuonekaasujen päästörajasta. Lisäksi jäsenvaltiot, joiden päästövähennykset ylittävät niille asetetun päästörajan, voivat siirtää vaaditun tason ylittävät päästövähennyksensä seuraavalle vuodelle.

Jäsenvaltiot voivat velvoitteidensa täyttämiseksi käyttää päästöhyvityksiä, jotka ovat peräisin kaikkien jäsenvaltioiden hyväksymistä ja etenkin vähiten kehittyneissä maissa toteutetuista kasvihuonekaasun vähentämishankkeista (3 prosenttia vuodessa kutakin maata kohti).

Jäsenvaltioiden on kasvihuonekaasupäästöjen seuraamisesta tehdyn päätöksen nojalla laatimissaan vuosiraporteissa ilmoitettava direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä peräisin olevat kasvihuonekaasupäästönsä. Näin voidaan arvioida edistymistä komission ehdotuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Jos saadaan aikaan kansainvälinen ilmastonmuutossopimus, jonka vaatimat päästövähennykset ovat suuremmat kuin komission ehdotuksessa, komissio ehdottaa mukautuksia jäsenvaltioiden päästörajoihin sekä niiden päästöhyvitysten käyttöön, jotka ovat peräisin ilmastonmuutossopimuksen ratifioineissa kolmansissa maissa toteutetuista hankkeista.

Jos direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetun kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän soveltamisalaa laajennetaan, komission ehdotuksessa asetettuja päästörajoja mukautetaan vastaavasti.

Komission on laadittava viimeistään 31. lokakuuta 2016 kertomus ehdotetun päätöksen täytäntöönpanosta.

Tausta

Ehdotus on osa komission vuoden 2008 alussa käynnistämää ”energia- ja ilmastonmuutospakettia”.

VIITTEET JA MENETTELY

EhdotusEuroopan unionin virallinen lehtiMenettely
KOM(2008) 17-COD/2008/0014

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto, annettu 23. tammikuuta 2008, Kaksi kertaa 20 vuonna 2020 – Ilmastonmuutostoimet – mahdollisuus Euroopalle (KOM(2008) 30 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä).
Komissio hyväksyi tammikuussa 2008 joukon yhtenäisiä ja maailmanlaajuisia toimia, joilla pyritään saavuttamaan EU:n keväällä 2007 asettamat ilmastonmuutosta ja uusiutuvia energialähteitä koskevat tavoitteet vuodelle 2020.

Viimeisin päivitys 22.05.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun