RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bevarande av vilda fåglar

Arkiv

Direktivet från 1979 och dess ändringsdirektiv syftar till att på lång sikt skydda och bevara samtliga vilda fågelarter som förekommer naturligt inom medlemsländernas europeiska territorium (med undantag för Grönland).

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Syftet med direktivet och dess ändringsdirektiv är att

  • skydda, förvalta och kontrollera samtliga vilda fågelarter som förekommer naturligt inom medlemsländernas europeiska territorium - inklusive dessa fåglars ägg, bon och livsmiljöer,
  • reglera exploateringen av dessa arter.

Medlemsländerna ska också skydda, bevara och återställa biotoper och livsmiljöer för dessa fåglar genom att

  • avsätta skyddade områden,
  • underhålla livsmiljöerna,
  • återställa förstörda biotoper,
  • skapa nya biotoper.

Särskilda åtgärder ska vidtas för att bevara livsmiljöerna för vissa fågelarter som anges i direktiven (bilaga 1) och för flyttfåglar.

I direktiven fastställs ett generellt system för skydd av samtliga fågelarter. Det är bland annat förbjudet att

  • avsiktligt döda eller fånga fåglar som omfattas av direktiven. Direktiven medger dock jakt på vissa arter förutsatt att jaktmetoderna är förenliga med vissa principer (förnuftigt och balanserat utnyttjande, att jakten inte sker under flytt eller häckning, förbud mot metoder som används för storskalig eller icke-selektiv fångst eller dödande),
  • förstöra eller skada deras bon och ägg, bortföra deras bon och samla in deras ägg,
  • avsiktligt störa dem,
  • förvara dem.

Med vissa undantag, bland annat för vissa arter som får jagas, är det inte heller tillåtet att sälja, transportera för försäljning, förvara för försäljning och salubjuda levande eller döda fåglar liksom delar eller derivat av fåglar.

Medlemsländerna får under vissa förutsättningar göra undantag från de skyddsbestämmelser som anges i direktiven. Kommissionen ska se till att konsekvenserna av sådana undantag inte är oförenliga med direktiven.

Medlemsländerna ska uppmuntra forskning och arbete som främjar skydd, skötsel och utnyttjande av de fågelarter som omfattas av direktivet.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 79/409/EEG6.4.19797.4.1981EGT L103 av den 25.4.1979

ÄndringsrättsakterDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 81/854/EEG--EGT L 233, 30.8.1985
Direktiv 91/244/EEG27.3.199131.7.1992EGT L 164, 30.6.1994
Direktiv 94/24/EG20.7.199430.9.1995EGT L 1, 1.1.1995
Direktiv 97/49/EG2.9.199730.9.1998EGT L 223, 13.8.1997
Anslutningsakt för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien1.5.2004-EUT L 226, 23.9.2003
Förordning (EG) nr 806/20035.6.2003-EUT L 122, 16.5.2003
Direktiv (EG) nr 2006/20031.1.20071.1.2007EUT L 363, 20.12.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av kommissionens genomförandebefogenheter enligt rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar - Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll [KOM(2008) 105 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Kommissionens rapport av den 12 april 2006 om genomförandet av direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar - Del I - Sammanfattande lägesrapport - Uppdatering för perioden 1999-2001 [KOM(2006) 164 slutlig - EUT C 130, 3.6.2006].

Kommissionens rapport av den 25 mars 2002 om genomförandet av direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar. Uppdatering för perioden 1996-1998 baserad på information som lämnats av medlemsländerna om tillämpningen av nationella bestämmelser enligt direktivet.
[KOM(2002) 146 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].
Denna tredje rapport har utarbetats på grundval av uppgifterna i de nationella rapporter som medlemsländerna har skickat till kommissionen i enlighet med direktiven. Den avser åren 1993, 1994 och 1995 för flertalet medlemsländer, men bara 1995 för Sverige, Finland och Österrike.

Kommissionens andra rapport av den 24 november 1993 om genomförandet av direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar.
[KOM(1993) 572 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].
Denna rapport har utarbetats på grundval av uppgifterna i de nationella rapporter som medlemsländerna har skickat till kommissionen i enlighet med direktiven. Efter att direktivet tillämpats i tio år beslutade man att göra en sammanställning i syfte att bedöma hur direktiv 79/409/EEG har bidragit till bevarandet av fågelfaunan i gemenskapen. Huvudsyftet med denna sammanställning var dels att belysa vad direktivet gett för resultat, dels att understryka de tillämpningsproblem som återstod att lösa. Rapporten innehåller en sammanfattning av de bestämmelser som medlemsländerna antagit och utgör ett övergripande informationsdokument om direktivets tillämpning under perioden 1981-1991.

Rådets direktiv 92/43/EEGav den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
Europeiska unionen strävar efter att bibehålla den biologiska mångfalden genom att bevara livsmiljöer samt vilda djur och växter på medlemsländernas territorium. Ett ekologiskt nätverk av särskilda skyddsområden, kallat "Natura 2000", har inrättats för detta ändamål. Nätverkets sammanhållning främjas genom aktiviteter såsom kontroll och övervakning, återinförande av inhemska arter, införande av främmande arter samt forskning och utbildning.

Senast ändrat den 08.04.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början