RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Beskyttelse af vilde fugle

Arkiv

Direktivet fra 1979 med sine ændringsdirektiver vil på længere sigt beskytte og bevare samtlige fuglearter, som lever naturligt i vild tilstand på EU-medlemsstaternes europæiske territorium (Grønland undtaget).

DOKUMENT

Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÈ

Sigtet med direktivet og ændringsdirektiverne er at:

  • bevare, forvalte og regulere alle de fuglearter, som i vild tilstand har deres naturlige ophold på medlemsstaternes europæiske territorium - heri medregnet deres æg, reder og levesteder - samt at
  • regulere udnyttelsen af disse arter.

Medlemsstaterne skal ligeledes beskytte, opretholde og genskabe disse fugles biotoper og levesteder ved at:

  • oprette beskyttede områder;
  • vedligeholde og forvalte levestederne;
  • genskabe ødelagte biotoper;
  • oprette nye biotoper.

Der vedtages særlige beskyttelsesforanstaltninger for levestederne for visse fuglearters vedkommende, som er nærmere anført i direktivet (bilag I), samt for trækfuglearternes vedkommende.

Med direktiverne etableres der en generel beskyttelsesordning for alle fuglearters vedkommende. Herunder forbydes det bl.a.:

  • forsætligt at dræbe eller indfange de fuglearter, der er omfattet af direktiverne. I henhold til disse tillades der dog jagt på visse arter, forudsat at de benyttede jagtmetoder ikke er i strid med visse principper (rimelig og ligevægtig udnyttelse, jagt uden for træk- eller yngleperioderne, forbud mod massefangst- eller -drabsmetoder eller ikke-selektive metoder);
  • at ødelægge, beskadige eller fjerne deres reder eller æg;
  • at forstyrre dem forsætligt;
  • at holde dem i fangenskab.

Bortset fra visse fravigelser, blandt andet for visse jagtbare arters vedkommende, er der ikke længere tilladt salg, transport med henblik på salg, besiddelse med henblik på eller udbud til salg af levende eller døde fugle såvel som let genkendelige dele af fugle eller produkter fremstillet af disse.

Medlemsstaterne kan på bestemte betingelser fravige de beskyttelsesbestemmelser, der er fastsat i direktiverne. Kommissionen tilser, at konsekvenserne af disse fravigelser ikke er uforenelige med direktiverne.

Medlemsstaterne skal anspore til forskning og andet arbejde til fremme af beskyttelse, forvaltning og udnyttelse af de fuglearter, der er omfattet af direktiverne.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelseGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Direktiv 79/409/EØF6.4.19797.4.1981EFT L 103 af 24.4.1979

RetsaktIkrafttrædelseGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Direktiv 81/854/EØF--EFT L 319 af 7.11.1981
Direktiv 91/244/EØF27.3.199131.7.1992EFT L 115 af 8.5.1991
Direktiv 94/24/EF20.7.199430.9.1995EFT L 164 af 30.6.1994
Tiltrædelsesakten for Østrig, Finland og Sverige1.1.1995-EFT L 1 af 1.1.1995
Direktiv 97/49/EF2.9.199730.9.1998EFT L 223 af 13.8.1997
Tiltrædelsesakten for Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Den Slovakiske Republik1.5.2004-EUT L 236 af 23.9.2003
Forodning (EF) nr. 806/20035.6.2003-EUT L 122 af 16.4.2003
Direktiv 2006/105/EF1.1.20071.1.2007EUT L 363 af 20.12.2006

TILHØRENDE RETSAKTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 26. februar 2008 om ændring af rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle, for så vidt angår udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen - [KOM(2008) 105 endelig - ikke offentliggjort i EUT].

Beretning fra Kommissionen om gennemførelsen af direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle - Del I - Sammenfattende rapport om de hidtidige resultater - Ajourføring for 1999-2001 [KOM(2006) 164 endelig].

Rapport
Kommissionens rapport den 25. marts 2002 om gennemførelsen af direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle. Realisering i perioden 1996-98 på baggrund af informationer fra medlemsstaterne over iværksættelsen af nationale dispositioner, der er taget på baggrund af direktivet

Rapport fra Kommissionen af 29. marts 2000 om gennemførelsen af direktiv nr. 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle - Aktualisering for perioden 1993-1995 på grundlag af medlemsstaternes oplysninger om gennemførelsen af nationale bestemmelser vedtaget i medfør af direktivet [KOM(2000) 180 endelig - ikke offentliggjort i EUT].
Rapporten er udarbejdet på grundlag af oplysningerne i de rapporter, medlemsstaterne har tilsendt Kommissionen i medfør af direktivet. Den dækker årene 1993, 1994 og 1995 for størstedelen af medlemsstaterne og udelukkende 1995 for Sverige, Finland og Østrig.

Anden rapport fra Kommissionen af 24. november 1993 om gennemførelsen af direktiv nr. 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle [KOM(1993) 572 endelig - ikke offentliggjort i EUT].
Rapporten er udarbejdet på grundlag af oplysningerne i de rapporter, medlemsstaterne har tilsendt Kommissionen i medfør af direktivet. Ti år efter direktivets ikrafttræden har man besluttet af gøre status over dets bidrag til bevaringen af fuglelivet i EU. Hovedformålet hermed er dels at belyse, hvad der er opnået takket være direktivet, dels at understrege de problemer med gennemførelsen af direktivet, som stadig ikke er løst. Rapporten er en sammenfatning af de bestemmelser, medlemsstaterne har indført, og viser, hvordan direktivet er blevet gennemført i perioden 1981-1991.

RådetsDirektiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter[De Europæiske Fællesskabers Tidende L 206 af 22.7.1992].
Den Europæiske Union søger at sikre den biologiske diversitet ved at bevare naturtyperne samt de vilde dyr og planter inden for medlemsstaternes område. Til dette formål er der oprettet et økologisk net af særlige bevaringsområder, 'Natura 2000'. Sammenhængen i dette net styrkes gennem andre aktiviteter, såsom kontrol og overvågning, genudsætning af hjemmehørende arter samt forskning og uddannelse.

Seneste ajourføring: 08.04.2008
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top