RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Miljömärkning

Arkiv

Syftet med miljömärkningen är att främja produkter som kan minska negativ miljöpåverkan jämfört med andra produkter i samma produktgrupp.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av den 17 juli 2000 om ett reviderat gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke.

SAMMANFATTNING

Gemenskapens program för tilldelning av miljömärket, eller Ecolabel, syftar till att

 • främja produkter som har en mer begränsad inverkan på miljön än andra produkter inom samma produktgrupp,
 • förse konsumenterna med noggrann och vetenskapligt grundad information om produkterna.

Förordningen omfattar inte

 • livsmedel,
 • drycker,
 • läkemedel,
 • medicintekniska produkter enligt direktiv 93/42/EEG;
 • ämnen eller preparat som klassificerats som farliga enligt direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EEG;
 • produkter som tillverkats genom processer som kan förväntas medföra betydande skada för människor och/eller miljön.

Miljömärket får tilldelas produkter som finns tillgängliga i gemenskapen och som uppfyller de viktigaste miljökraven samt märkningskriterierna.

Miljökraven fastställs enligt bedömningsschemat i bilaga I och ska uppfylla metodkraven i bilaga II. Miljömärket får tilldelas en produkt vars egenskaper gör att den på ett väsentligt sätt bidrar till betydande förbättringar i fråga om vissa centrala miljöaspekter (produkternas växelverkan med miljön under hela deras livscykel, inbegripet användning av energi och naturresurser).

Tilldelning av märket

Miljömärkeskriterierna fastställs för varje produktgrupp och grundas på

 • produktens utsikter att kunna tränga in på marknaden,
 • de tekniska och ekonomiska möjligheterna att göra de anpassningar som krävs,
 • möjligheterna att åstadkomma miljöförbättringar.

Kriterierna upprättas, utvärderas och ses över av Europeiska unionens miljömärkningsnämnd (EUEB). Kriterierna offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Produkterna måste uppfylla följande villkor:

 • De ska företräda en betydande volym på den inre marknaden.
 • De ska medföra betydande miljöpåverkan.
 • De ska uppvisa betydande möjligheter att åstadkomma miljöförbättringar genom konsumentval.
 • En betydande del av försäljningsvolymen ska vara avsedd för slutlig förbrukning.

Ansökan om att erhålla gemenskapens miljömärke går till på följande sätt:

 • Tillverkaren, importören, tjänsteleverantören, detaljisten eller näringsidkaren lämnar in en ansökan om att erhålla miljömärket till den behöriga myndighet som utsetts av den medlemsstat där produkten tillverkas eller släpps ut på marknaden för första gången eller importeras från ett land utanför gemenskapen.
 • Den behöriga myndigheten kontrollerar om produkten uppfyller kriterierna för att erhålla miljömärket och fattar beslut om tilldelning av märket.
 • Det behöriga organet ingår ett standardavtal med den sökande där villkoren för användningen av miljömärket anges.

För varje ansökan om tilldelning av miljömärke betalas en avgift. Sökanden ska också betala en årlig avgift för att få använda miljömärket.

De produkter som tilldelas miljömärket känns igen på den logotyp föreställande en prästkrage som beskrivs i bilaga III.

Kommissionen och medlemsstaterna ska främja användningen av gemenskapens miljömärkning genom medvetandehöjande åtgärder och informationskampanjer. De ska säkerställa samordningen mellan gemenskapens program och medlemsstaternas nationella program.

Bakgrund

Denna förordning upphäver rådets förordning (EEG) nr 880/92 i syfte att förbättra användningen av gemenskapsprogrammet för tilldelning av miljömärken.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1980/2000

24.09.2000

-

EUT L 237, 21.09.2000

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut2000/728/EG av den 10 november 2000 om fastställande av ansökningsavgift och årliga avgifter för gemenskapens miljömärke [Europeiska unionens officiella tidning L 293, 22.11.2002].
I beslutet fastställs minimiavgiften och den högsta avgiften samt när sänkta avgifter kan komma i fråga.
Konsoliderad text

Kommissionens beslut2000/729/EG av den 10 november 2000 om ett standardavtal som täcker villkoren för användning av gemenskapens miljömärke [Europeiska unionens officiella tidning L 293, 22.11.2000].
Här fastställs att det avtal som det behöriga organet och varje ansökarland ingår ska utformas enligt bilagan i beslutet. Genom detta beslut upphävs kommissionens tidigare beslut 93/517/EG om ett standardavtal som täcker villkoren för användning av gemenskapens miljömärke.

Kommissionens beslut2000/730/EG av den 10 november 2000 om inrättande av Europeiska unionens miljömärkningsnämnd och om fastställande av dess arbetsordning [Europeiska unionens officiella tidning L 293, 22.11.2000].

Kommissionens beslut2000/731/EG av den 10 november 2000 om fastställande av en arbetsordning för det samrådsforum som inrättats för det reviderade gemenskapsprogrammet för tilldelning av miljömärke [Europeiska unionens officiella tidning L 293, 22.11.2000].

Beslut om tilldelning av miljömärke

Rådets beslut2009/607/EG (hårda beläggningar).
Rådets beslut
2009/598/EG (madrasser).
Rådets beslut
2009/578/EG (logitjänster).
Rådets beslut
2009/568/EG (mjukpapper).
Rådets beslut
2009/567/EG (textilprodukter).
Rådets beslut
2009/564/EG (campingplatstjänster).
Rådets beslut
2009/563/EG (skodon).
Rådets beslut
2009/544/EG (inomhusfärger och inomhuslacker).
Rådets beslut
2009/543/EG (utomhusfärger och utomhuslacker).
Rådets beslut
2009/300/EG (TV-apparater).
Rådets beslut
2001/689/EG (diskmaskiner).
Förlängning: Beslut 2007/457/EG
Konsoliderad text
Rådets beslut2002/741/EG (kopieringspapper och grafiskt papper).
Förlängning: Beslut 2007/457/EG
Kodifierad version
Beslut2002/747/EG (elektriska glödlampor).
Förlängning: Beslut 2008/63/EG
Kodifierad version
Beslut2003/31/EG (maskindiskmedel).
Förlängning: Beslut 2008/889/EG
Konsoliderad text
Beslut2003/200/EG (tvättmedel).
Förlängning: Beslut 2008/63/EG
Konsoliderad text
Beslut2003/240/EG (tvättmaskiner).
Förlängning: Beslut 2000/45/EG
Beslut2004/669/EG (kylskåp).
Förlängning: Beslut 2007/207/EG
Beslut2005/341/EG (persondatorer).
Förlängning: Beslut 2008/962/EG
Kodifierad version
Beslut2005/342/EG (handdiskmedel).
Förlängning: Beslut 2008/889/EG
Kodifierad version
Beslut2005/343/EG (bärbara datorer).
Förlängning: Beslut 2008/962/EG
Kodifierad version
Beslut2005/344/EG (allrengöringsmedel och sanitetsrengöringsmedel).
Förlängning: Beslut 2008/889/EG
Kodifierad version
Beslut2005/360/EG (smörjmedel).
Förlängning: Beslut 2008/889/EG
Kodifierad version
Beslut2006/799/EG (jordförbättringsmedel).
Beslut
2007/64/EG (växtmedier).
Beslut
2007/506/EG (tvål, schampo och hårbalsam).
Beslut
2007/742/EG (eldrivna eller gasdrivna värmepumpar och gasdrivna absorptionsvärmepumpar).

Senast ändrat den 02.12.2009
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början