RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ympäristömerkki

Arkisto

Ympäristömerkki edistää tuotteita, joita käyttämällä voidaan vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia verrattuna saman tuoteryhmän muihin tuotteisiin.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o1980/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, tarkistetusta yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä..

TIIVISTELMÄ

Yhteisön ympäristömerkin (Ecolabel) myöntämisjärjestelmän tavoitteena on

 • edistää tuotteita, joilla on vähemmän kielteisiä ympäristövaikutuksia kuin saman tuoteryhmän muilla tuotteilla
 • antaa kuluttajille luotettavia ja tieteellisiin tutkimuksiin perustuvia tietoja ja neuvoja tuotteista.

Asetusta ei sovelleta

 • elintarvikkeisiin
 • juomiin
 • lääkevalmisteisiin
 • direktiivissä 93/42/ETY määriteltyihin lääkinnällisiin laitteisiin
 • aineisiin tai valmisteisiin, jotka on luokiteltu vaarallisiksi direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/ETY mukaisesti
 • tavaroihin, jotka on valmistettu sellaisilla tuotantomenetelmillä, jotka ovat todennäköisesti merkittävällä tavalla haitallisia ihmisille ja/tai ympäristölle.

Yhteisön ympäristömerkki voidaan myöntää yhteisössä saatavilla oleville tuotteille, jotka täyttävät tietyt ympäristövaatimukset ja merkin myöntämisperusteet.

Ympäristövaatimukset määritellään asetuksen liitteessä I olevan ohjeellisen arviointitaulukon mukaisesti, ja niihin sovelletaan liitteessä II säädettyjä menetelmiä koskevia vaatimuksia. Ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteelle, joka vaikuttaa merkittävästi keskeisten ympäristönäkökohtien parantamiseen (tuotteiden ja ympäristön keskinäinen vaikutus, myös energian ja luonnonvarojen käyttö tuotteiden koko elinkaaren ajalta).

Ympäristömerkin myöntäminen

Ympäristömerkin myöntämisperusteet vahvistetaan tuoteryhmittäin, ja ne perustuvat

 • tuotteen mahdollisuuksiin päästä markkinoille
 • tarvittavien mukautusten tekniseen ja taloudelliseen toteutettavuuteen
 • mahdollisuuksiin parantaa ympäristön tilaa.

Ympäristömerkkien myöntämisperusteet vahvistaa, arvioi ja tarkistaa Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunta (EUEB). Myöntämisperusteet julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tuotteiden on täytettävä seuraavat edellytykset:

 • sen myyntimäärän sisämarkkinoilla on oltava merkittävä
 • sillä on oltava merkittäviä ympäristövaikutuksia
 • sillä on voitava vaikuttaa merkittävästi ympäristön parantamiseen kuluttajien valintojen kautta
 • merkittävä osa siitä on myytävä loppukäyttöön.

Ympäristömerkkihakemus

 • Valmistajat, maahantuojat, palvelujen tarjoajat, kauppiaat ja vähittäismyyjät voivat jättää ympäristömerkkihakemuksen sen jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa tuote on valmistettu tai saatettu markkinoille ensimmäisen kerran tai johon se on tuotu yhteisön ulkopuolisesta maasta.
 • Toimivaltainen viranomainen tarkastaa, täyttääkö tuote ympäristömerkin myöntämisperusteet, ja päättää merkin myöntämisestä.
 • Toimivaltainen viranomainen tekee hakijan kanssa vakiosopimuksen, jossa määritellään ympäristömerkin käyttöehdot.

Ympäristömerkkihakemuksen käsittelystä on suoritettava hakemusmaksu. Hakijan on niin ikään suoritettava vuosimaksu ympäristömerkin käytöstä.

Ympäristömerkin käyttöoikeuden saaneen tuotteen tunnistaa asetuksen liitteessä III olevasta päivänkakkaralogosta.

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät yhteisön ympäristömerkin käyttöä järjestämällä valistus- ja tiedotuskampanjoita. Ne huolehtivat tarvittavasta koordinoinnista yhteisön järjestelmän ja jäsenvaltioissa käytössä olevien järjestelmien välillä.
Tausta

Asetuksella (EY) N:o 1980/2000 kumotaan neuvoston asetus (ETY) N:o 880/92 yhteisön ekotuotemerkin myöntämisjärjestelmän toiminnan tehostamiseksi.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL/EUVL

Asetus (EY) N:o 1980/2000

24.9.2000

-

EYVL L 237, 21.9.2000

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2000/728/EY, tehty 10 päivänä marraskuuta 2000, yhteisön ympäristömerkin hakemusmaksun ja vuosimaksun vahvistamisesta [EYVL L 293, 22.11.2000].
Päätöksessä vahvistetaan enimmäis- ja vähimmäismaksut sekä niihin joissain tapauksissa myönnettävät alennukset.
Konsolidoitu toisinto

Komission päätös2000/729/EY, tehty 10 päivänä marraskuuta 2000,yhteisön ympäristömerkin käyttöehtoja koskevasta vakiosopimuksesta [EYVL L 293, 22.11.2000].
Sopimus, joka tehdään toimivaltaisen elimen ja yksittäisen hakijan välillä, on laadittava tämän päätöksen liitteessä esitetyn mallin mukaisesti. Tällä päätöksellä kumotaan päätös 93/517/EY yhteisön ekotuotemerkin käyttöehdot kattavasta standardisopimuksesta.

Päätös2000/730/EY, tehty 10 päivänä marraskuuta 2000, Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunnan perustamisesta ja lautakunnan työjärjestyksen vahvistamisesta [EYVL L 293, 22.11.2000].

Päätös2000/731/EY, tehty 10 päivänä marraskuuta 2000, tarkistettuun yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmään kuuluvan neuvoa-antavan foorumin työjärjestyksen vahvistamisesta [EYVL L 293, 22.11.2000].

Ekotuotemerkin myöntämistä koskevat päätökset

Komission päätös2009/607/EY (kovat päällysteet)
Komission päätös
2009/598/EY (vuodepatjat)
Komission päätös
2009/578/EY (majoituspalvelut)
Komission päätös
2009/568/EY (pehmopaperit)
Komission päätös
2009/567/EY (tekstiilituotteet)
Komission päätös
2009/564/EY (leirintäaluepalvelut)
Komission päätös
2009/563/EY (jalkineet)
Komission päätös
2009/544/EY (sisämaalit ja -lakat)
Komission päätös
2009/543/EY (ulkomaalit ja -lakat)
Komission päätös
2009/300/EY (televisiot)
Komission päätös
2001/689/EY (astianpesukoneet)
Pidennys: Päätös 2007/457/EY
Konsolidoitu toisinto
Komission päätös2002/741/EY (kopio- ja painopaperi)
Pidennys: Päätös 2007/457/EY
Kodifioitu toisinto
Päätös2002/747/EY (lamput)
Pidennys: Päätös 2008/63/EY
Konsolidoitu toisinto
Päätös2003/31/EY (konetiskiaineet)
Pidennys: Päätös 2008/889/EY
Konsolidoitu toisinto
Päätös2003/200/EY (pyykinpesuaineet)
Pidennys: Päätös 2008/63/EY
Konsolidoitu toisinto
Päätös2003/240/EY (pesukoneet)
Pidennys: Päätös 2000/45/EY
Päätös2004/669/EY (kylmäsäilytyslaitteet)
Pidennys: Päätös 2007/207/EY
Päätös2005/341/EY (henkilökohtaiset tietokoneet)
Pidennys: Päätös 2008/962/EY
Kodifioitu toisinto
Päätös2005/342/EY (käsitiskiaineet)
Pidennys: Päätös 2008/889/EY
Konsolidoitu toisinto
Päätös2005/343/EY (kannettavat tietokoneet)
Pidennys: Päätös 2008/962/EY
Kodifioitu toisinto
Päätös2005/344/EY (yleispuhdistusaineet ja saniteettipuhdistusaineet)
Pidennys: Päätös 2008/889/EY
Konsolidoitu toisinto
Päätös2005/360/EY (voiteluaineet)
Pidennys: Päätös 2008/889/EY
Konsolidoitu toisinto
Päätös2006/799/EY (maanparannusaineet)
Päätös
2007/64/EY (kasvualustat)
Päätös
2007/506/EY (saippuat, sampoot ja hoitoaineet)
Päätös
2007/742/EY (sähkökäyttöiset, kaasukäyttöiset ja absorptiolämpöpumput).

Viimeisin päivitys 02.12.2009
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun