RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Miljømærke

Arkiv

Miljømærket skal fremme produkter, der giver mulighed for at mindske negative miljøpåvirkninger sammenlignet med andre produkter i samme produktgruppe

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke.

RESUMÉ

Den frivillige EF-ordning for tildeling af miljømærke, EU-blomsten, har til formål:

 • at fremme mindre miljøbelastende produkter på bekostning af andre produkter i samme gruppe
 • give forbrugerne nøjagtige og videnskabeligt baserede oplysninger og råd om produkterne.

Forordningen omfatter ikke:

 • levnedsmidler
 • drikkevarer
 • lægemidler
 • medicinsk udstyr som defineret i Rådets direktiv 93/42/EØF
 • stoffer eller præparater, der er klassificeret som farlige i overensstemmelse med direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EØF
 • produkter, der er fremstillet ved processer, som kan forårsage betydelig skade på mennesket og/eller miljøet.

EF-miljømærket kan tildeles produkter, der markedsføres i Fællesskabet og overholder visse miljøkrav og -mærkningskriterierne.

Miljøkravene fastlægges på grundlag af et vurderingsskema i bilag I underlagt metodekravene i bilag II. Miljømærket kan tildeles et produkt, der i væsentlig grad at bidrager til forbedringer af vigtige miljøforhold (dvs. vekselvirkningen med miljøet, især energi- og naturressourceudnyttelsen i produktets livscyklus).

Tildeling af mærket

Miljømærkningskriterierne fastsættes for hver produktgruppe og bygger på:

 • udsigterne til at produktet slår igennem på markedet
 • den tekniske og økonomiske gennemførlighed af de nødvendige tilpasninger
 • mulighederne for miljøforbedringer.

De opstilles, vurderes og gennemgås af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn (EUMN). De offentliggøres i EUT.

Produkterne skal opfylde følgende betingelser:

 • de skal repræsentere et betydeligt salgs- og handelsvolumen på det indre marked
 • de skal indebære betydelige miljøpåvirkninger
 • de skal indeholde et betydeligt potentiale for at udvirke miljøforbedringer gennem forbrugernes valg
 • en betydelig del af det samlede salgsvolumen skal sælges til slutforbrug.

Ansøgning om tildeling af miljømærke:

 • fabrikanter, importører, tjenesteleverandører, handlende og detailhandlere i Fællesskabet søger om tildeling af et miljømærke hos det ansvarlige organ i den medlemsstat, hvor produktet fremstilles eller bringes på markedet første gang, eller hvortil det importeres fra et tredjeland
 • det ansvarlige organ vurderer, om produktet er i overensstemmelse med Fællesskabets krav for tildeling af miljømærket, og afgør om mærket skal tildeles
 • det ansvarlige organ indgår med ansøgeren en standardkontrakt om betingelserne for mærkets anvendelse.

Der opkræves gebyr ved ansøgning om miljømærke. Brugeren pålægges desuden et årligt gebyr for anvendelsen af mærket.

Produkter, der tildeles miljømærket, kan kendes på et logo (EU-blomsten), der er afbildet i forordningens bilag III.

Kommissionen og medlemsstaterne fører kampagne for anvendelse af miljømærket. De sikrer samordningen mellem EU's system og eksisterende nationale systemer.

Kontekst

Denne forordning ophæver Rådets forordning (EØF) nr. 880/92 for at forbedre Fællesskabets system til tildeling af miljømærker.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelseGennemførelse i medlemsstaterneEUT

Forordning (EF) nr. 1980/2000

24.9.2000

-

EFT L 237 af 21.9.2000

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2000/728/EF, af 10. november 2000, om fastsættelse af gebyrer for behandling af ansøgninger om EF-miljømærket samt de årlige gebyrer [EFT L 293 af 22.11.2000].
Beslutningen fastsætter højeste- og mindstebeløb for gebyrerne samt nedsættelser i visse tilfælde.
Konsolideret udgave

Kommissionens beslutning 2000/729/EF, af 10. november 2000, om en standardkontrakt om betingelserne for anvendelse af Fællesskabets miljømærke [EFT L 293 af 22.11.2000].
Beslutningen fastsætter, at kontrakten mellem det ansvarlige organ og ansøgeren skal følge modellen i beslutningens bilag. Kommissionens beslutning 93/517/EF om en standardkontrakt om betingelserne for anvendelse af Fællesskabets miljømærke ophæves.

Kommissionens beslutning 2000/730/EF, af 10. november 2000, om oprettelse af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og dets forretningsorden [EFT L 293 af 22.11.2000].

Kommissionens beslutning 2000/731/EF, af 10. november 2000, om fastsættelse af

forretningsordenen for samrådsforummet under den reviderede ordning for tildeling af et EF-miljømærke [EFT L 293 af 22.11.2000].

Beslutninger om tildeling af miljømærke

Kommissionens beslutning2009/607/EF (hårde belægninger og beklædninger)
Kommissionens beslutning2009/598/EF (madrasser)
Kommissionens beslutning2009/578/EF (Serviceydelsen overnatning)
Kommissionens beslutning2009/568/EF (Toiletpapir, køkkenpapir og andre absorberende produkter til husholdningsbrug)
Kommissionens beslutning2009/567/EF (Tekstilprodukter)
Kommissionens beslutning2009/564/EF Campingpladsydelser)
Kommissionens beslutning2009/563/EF (fodtøj)
Kommissionens beslutning2009/544/EF (Indendørs malinger og lakker)
Kommissionens beslutning2009/543/EF (Udendørs malinger og lakker)
Kommissionens beslutning2009/300/EF (Tv-apparater)
Kommissionens beslutning 2001/689/EF (opvaskemaskiner)
Forlængelse: Beslutning 2007/457/EF
Konsolideret udgave
Beslutning2002/741/EF (kopipapir og grafisk papir)
Forlængelse: Beslutning 2007/457/EF
Kodificeret udgave
Beslutning2002/747/EF (elektriske lyskilder)
Forlængelse: Beslutning 2008/889/EF
Konsolideret udgave
Beslutning2003/31/EF (opvaskemidler til opvaskemaskiner)
Forlængelse: Beslutning 2008/889/EF
Konsolideret udgave
Beslutning2003/200/EF (tekstilvaskemidler)
Forlængelse: Beslutning 2008/63/EF
Konsolideret udgave
Beslutning2003/240/EF (vaskemaskiner)
Forlængelse: Beslutning 2000/45/EF
Beslutning2004/669/EF (køleskabe).
Forlængelse: Beslutning 2007/207/EF
Beslutning2005/341/EF (personlige computere)
Forlængelse: Beslutning 2008/962/EF
Kodificeret udgave
Beslutning2005/342/EF (håndopvaskemidler)
Forlængelse: Beslutning 2008/889/EF
Kodificeret udgave
Beslutning2005/343/EF (bærbare computere)
Forlængelse: Beslutning 2008/962/EF
Kodificeret udgave
Beslutning2005/344/EF (universalrengøringsmidler og sanitetsrengøringsmidler)
Forlængelse: Beslutning 2008/889/EF
Kodificeret udgave
Beslutning2005/360/EF (smøremidler).
Forlængelse: Beslutning 2008/889/EF
Kodificeret udgave
Beslutning2006/799/EF (Jordforbedringsmidler)
Beslutning2007/64/EF (vækstmedier)
Beslutning2007/506/EF (sæbe, shampoo og hårbalsam)
Beslutning2007/742/EF (varmepumper, der er drevet ved el, gas eller gasabsorption)

Seneste ajourføring: 02.12.2009
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top