RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Beviljande av undantag för vissa vertikala avtal

Arkiv

1) SYFTE

Att ge kommissionen befogenhet att genom förordning bevilja undantag för vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden av vertikal karaktär.

2) RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 19/65/EEG av den 2 mars 1965 om tillämpning av fördragets artikel 81.3 (f.d. artikel 85.3 i EG-fördraget) på vissa grupper av avtal och samordnade förfaranden [Europeiska gemenskapernas officiella tidning 36 av den 6.3.1965].

Ändrad genom följande rättsakter:

Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 1 av den 4.1.2003].

Rådets förordning (EG) nr 1215/1999 av den 10 juni 1999 [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 148 av den 15.6.1999].

3) SAMMANFATTNING

Bakgrund

Inom ramen för artikel 81.3 i EG-fördraget och med hänsyn till tillämpningsbestämmelserna för konkurrenslagstiftningen, dels förordning nr 17/1962 och dels förordning nr 1/2003, får kommissionen i enlighet med förordning nr 19/65/EEG genom förordning undanta vissa grupper av avtal mellan två företag om ensamrätt till återförsäljning. Förordning nr 19/65/EEG får varken tillämpas på avtal mellan fler än två företag eller på ensamåterförsäljaravtal, avtal om leverans eller köp av tjänster eller varor för bearbetning.

Under årens lopp har det visat sig att inriktningen i förordning nr 19/65/EEG inte var tillräckligt flexibel vad gäller den ekonomiska utvecklingen och aktuell distributionsteknik. Genom förordning (EG) nr 1215/1999 utvidgades tillämpningsområdet till att omfatta vertikala avtal.

Tillämpningsområde

Kommissionen får genom förordning undanta vissa grupper av vertikala avtal eller samordnade förfaranden som:

  • Avtal mellan två eller flera företag om villkoren för köp, försäljning eller återförsäljning av varor eller tjänster.
  • Avtal mellan två företag som innebär begränsningar vid köp eller nyttjande av immateriella rättigheter eller know-how.

Villkor för tillämpning av undantagsförordningarna

De undantagsförordningar som kommissionen utarbetar måste uppfylla en rad villkor. De ska

  • innehålla uppgifter om vilka grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden som de är tillämpliga på och de begränsningar, klausuler och andra villkor som dessa får innehålla
  • gälla för en begränsad tid. De kan dock ändras eller upphävas
  • ha retroaktiv verkan för att kunna tillämpas på avtal som vid förordningens ikraftträdande uppfyller villkoren för undantag.

De förordningar som uppfyller villkoren ovan ska antas enligt följande förfarande:

  • Utkastet till förordning ska offentliggöras så att alla berörda personer och organisationer bereds tillfälle att lämna sina synpunkter till kommissionen.
  • Kommissionen ska samråda med den rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor innan ett förslag offentliggörs och innan förordningen utfärdas.

I förordning 1/2003 fastställs att man skall gå från ett centraliserat system med förhandsanmälan till ett system med direkt tillämplighet för undantag och därför har nationella myndigheter och domstolar uppmanats att se till att konkurrensreglerna iakttas i samband med genomförandet av konkurrensrätten.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaterna
Förordning 19/65/EEG26 mars 1965-
Förordning (EG) nr 1215/199918 juni 1999-
Förordning (EG) nr 1/200325 januari 20031 maj 2004

Denna sammanfattning har tagits fram i informationssyfte. Avsikten är inte att tolka eller ersätta grundtexten, som är den enda juridiskt bindande texten.

Senast ändrat den 21.02.2007
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början