RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tiettyihin vertikaalisiin sopimuksiin sovellettavat poikkeukset

Arkisto

1) TAVOITE

Tavoitteena on valtuuttaa komissio soveltamaan asetuksen nojalla ryhmäpoikkeuksia tiettyjen vertikaalisten sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin.

2) SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 19/65, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1965, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan (ent. 85 artiklan 3 kohdan) soveltamisesta sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin [EYVL L 36, 6.3.1965].

Muutettu seuraavilla säädöksillä:

neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16. joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta [EYVL L 1, 4.1.2003]
neuvoston asetus (ETY) N:o 1215/1999, annettu 10. kesäkuuta 1999 [EYVL L 148, 15.6.1999].

3) TIIVISTELMÄ

Taustaa

Komissio valtuutetaan asetuksella N:o 19/65 säätämään asetuksella EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan ja asetuksessa N:o 1/2003 säädettyjen sääntöjen täytäntöönpanosta annettujen sääntöjen mukaisesti poikkeuksen soveltamisesta tiettyihin kahden yrityksen välisten, jälleenmyyntiä koskevien yksinoikeussopimusten ryhmiin. Asetusta N:o 19/65 ei sovelleta useamman kuin kahden yrityksen välisiin sopimuksiin eikä palveluita tai jalostettaviksi tarkoitettuja tuotteita koskeviin yksinmyynti-, yksinjakelu- tai yksinostosopimuksiin.

Asetuksen N:o 19/65 mukainen lähestymistapa todettiin kuitenkin vuosien mittaan talouskehityksen ja nykyisin käytössä olevien jakelukanavien kannalta liian joustamattomaksi. Asetuksessa N:o 1215/1999 säädetään kuitenkin ryhmäpoikkeusten soveltamisalan laajentamisesta siten, että ne kattavat myös vertikaaliset sopimukset.

Soveltamisala

Komissio voi säätää asetuksella poikkeuksen soveltamisesta esimerkiksi seuraaviin sopimusten tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin:

  • tavaroiden tai palveluiden osto-, myynti- tai jälleenmyyntiehtoja koskevat sopimukset kahden tai useamman yrityksen välillä
  • ostorajoituksista tai teollis- ja tekijänoikeuksien taikka taitotiedon käyttöä koskevista rajoituksista tehdyt sopimukset kahden yrityksen välillä.

Poikkeusasetusten soveltamisehdot

Komission antamien poikkeusasetusten on täytettävä seuraavat ehdot:

  • asetuksessa on määriteltävä sen soveltamisalaan kuuluvien sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmät ja täsmennettävä, mitä rajoituksia, lausekkeita tai muita ehtoja niihin voi sisältyä
  • asetusten on oltava voimassa määräajan; niitä voidaan kuitenkin muuttaa tai ne voidaan kumota
  • asetuksia on sovellettava takautuvasti niiden soveltamisalan ulottamiseksi sopimuksiin, jotka täyttivät asetuksen voimaantuloajankohtana poikkeuksen myöntämisedellytykset.

Poikkeusasetukset on annettava seuraavaa hyväksymismenettelyä noudattaen:

  • asetusehdotus on julkaistava, jotta kaikki asianomaiset henkilöt ja organisaatiot voivat esittää sitä koskevat huomautuksensa komissiolle
  • komissio kuulee kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa ennen asetusehdotuksen julkaisemista tai asetuksen antamista.

Asetuksessa N:o 1/2003 määritellään siirtyminen keskitetystä ennakkoilmoitusjärjestelmästä järjestelmään, joka pohjautuu lainsäädäntöön perustuvan poikkeuksen suoraan sovellettavuuteen. Kyseisen asetuksen voimaantulosta lähtien kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten on tarvittaessa varmistettava, että kilpailuoikeuden täytäntöönpanossa noudatetaan kilpailusääntöjä.

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa
Asetus (ETY) N:o 19/6526.3.1965-
Asetus (EY) N:o 1215/199918.6.1999-
Asetus (EY) N:o 1/200325.1.20031.5.2004

4) TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMET

5) JATKOTOIMET

Tämä tiivistelmä on laadittu tiedotustarkoituksessa. Sillä ei ole tarkoitus tulkita tai korvata viiteasiakirjaa, joka on ainoa sitova oikeusperusta.

Viimeisin päivitys 21.02.2007
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun