RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Undantag för vissa horisontella avtal

Ett horisontellt samarbetsavtal är ett avtal mellan konkurrerande företag som är verksamma i samma produktions- eller distributionsnivå på marknaden. Dessa avtal kan leda till, och leder till, stora ekonomiska fördelar, men de kan eventuellt snedvrida konkurrensen. Därför, då samarbete mellan konkurrenter blir allt vanligare i dagens ekonomi, behövs tydliga regler för att bidraga till Europas konkurrenskraft.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 2821/71 av den 20 december 1971 om tillämpning av fördragets artikel 81.3 (f.d. artikel 85.3 i EG-fördraget) på grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden.

SAMMANFATTNING

Kommissionen kan i enskilda ärenden bevilja undantag för vissa avtal, beslut och samordnade förfaranden som uppfyller villkoren i artikel 81.3 i Romfördraget (nuvarande artikel 101(3) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Kommissionen får även genom förordning bevilja gruppundantag. Enligt denna förordning får kommissionen undanta vissa avtal, beslut och samordnade förfaranden genom att bevilja gruppundantag.

Tillämpningsområde

Enligt förordningen får kommissionen genom förordning tillämpa artikel 81.3 i EG-fördraget på vissa avtal, beslut och samordnade förfaranden som gäller följande:

  • Forskning och utveckling av produkter eller metoder samt utnyttjande av resultaten, däri inbegripet bestämmelser om rättigheter som åtnjuter industriellt rättskydd och hemligt tekniskt kunnande,
  • Specialisering, inklusive avtal som är nödvändiga för att möjliggöra specialiseringen.

Villkoren för undantagsförordningarna

De undantagsförordningar som kommissionen utarbetar måste uppfylla en rad villkor. De ska

  • Innehålla uppgifter om vilka grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden som de är tillämpliga på och de begränsningar, klausuler och andra villkor som dessa får innehålla,
  • gälla för en begränsad tid. De kan dock ändras eller upphävas,
  • ha retroaktiv verkan för avtal som, då de trädde i kraft, skulle kunna ha omfattats av ett beslut med retroaktiv verkan enligt artikel 6 i förordning nr 17 (EEG). De tillämpas inte på avtal som förelåg före den 13 mars 1962 och inte heller på avtal som skulle ha anmälts före den 1 februari 1963.

De förordningar som uppfyller villkoren ovan ska antas enligt följande förfarande:

  • Utkastet till förordning ska offentliggöras så att alla berörda personer och organisationer bereds tillfälle att lämna sina synpunkter till kommissionen,
  • Kommissionen ska samråda med den rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor innan ett förslag offentliggörs och innan förordningen utfärdas,
  • Om kommissionen - på eget initiativ eller på begäran av ett EU-land eller en fysisk eller juridisk person - konstaterar att avtal, beslut eller samordnade åtgärder som omfattas av en förordning utfärdad enligt ovan ändå har vissa konsekvenser som är oförenliga med villkoren i artikel 81.3, kan kommissionen besluta att förordningen inte får tillämpas.

Om ett nytt land blir medlem ska förordningen tillämpas från tidpunkten för landets anslutning till EU.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 2821/71

18.1.1972

-

EUT L 285, 29.12.1971

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 2743/72

1.1.1973

-

EUT L 291, 28.12.1972

Förordning (EG) nr 1/2003

24.1.2003

1.5.2004

EUT L 1, 4.1.2003

Ändringar och korrigeringar av förordning (EEG) nr 2821/71 har förts in i grundtexten. Denna konsoliderade version är endast sammanställd i informationssyfte.

Senast ändrat den 17.11.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början