RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 10 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gemenskapens finansiella stöd till transeuropeiska nät

Arkiv

EU:s politik inom området transeuropeiska nät förutsätter att det inrättas finansiella instrument som kan utnyttjas till stöd för projekt som har ett mycket stort transeuropeiskt mervärde.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 2236/95 av den 18 september 1995 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

I denna förordning anges de villkor och förfaranden som gäller för gemenskapens stöd till projekt av gemensamt intresse på området för transeuropeiska nät för infrastrukturerna inom transport-, telekommunikations- och energisektorerna.

Stödkriterier:

 • Projekt av gemensamt intresse som identifieras med hjälp av de riktlinjer som anges i artikel 155 i Amsterdamfördraget.
 • Projekt som finansieras av medlemsstaterna, regionala eller lokala myndigheter, eller av organ som har en sådan administrativ eller rättslig ställning att de är likställda med offentliga organ.

Begreppet "projekt" omfattar även tekniskt och ekonomiskt fristående delar av projekt som tillsammans bildar en helhet avsedd att fylla en roll i ekonomiskt eller tekniskt hänseende.

Insatser:

 • Samfinansiering av studier rörande projekten, inklusive förstudier, genomförbarhetsstudier, utvärderingar och annat tekniskt bistånd till sådana studier. EU:s andel av finansieringen får i allmänhet inte överstiga 50 procent av den totala kostnaden, förutom i vissa undantagsfall.
 • Bidrag till premier för garantier för lån från Europeiska investeringsfonden eller andra finansiella institutioner.
 • Räntesubventioner till lån som beviljas av Europeiska investeringsbanken eller av andra offentliga eller privata finansiella institutioner.
 • När en tillfredsställande motivering kan läggas fram får stöd till investeringar ges som direkt subvention.
 • Vid behov kan EU-stöden enligt ovan kombineras.

EU:s totala ekonomiska stöd får inte överstiga 10 procent av den totala investeringskostnaden.

Kommissionen upprättar ett vägledande flerårigt program som referens för de årliga besluten om att bevilja gemenskapsstöd för projekt.

Kriterier för val av projekt. Projekten får stöd i förhållande till i vilken utsträckning de bidrar till målen i artikel 129b i fördraget samt övriga mål och prioriteringar som omfattas av de riktlinjer som anges i artikel 129c i fördraget. Stödet är avsett för projekt som har en potentiell ekonomisk bärkraft och vars finansiella lönsamhet bedöms vara otillräcklig vid tiden för ansökan. I beslutet om att bevilja gemenskapsstöd ska hänsyn också tas till

 • projektens utvecklingsnivå,
 • den stimulanseffekt som gemenskapens insatser kommer att ha på offentlig och privat finansiering,
 • om projektens finansieringsstruktur är solid,
 • direkta eller indirekta samhällsekonomiska effekter, särskilt på sysselsättningen,
 • miljöpåverkan.

Samordningen av gränsöverskridande projekt måste särskilt beaktas.

Ansökningar om stöd ska lämnas till kommissionen av den berörda medlemsstaten eller, med medlemsstatens godkännande, av det organ som direkt berörs. I förordningen preciseras vilka uppgifter som behövs för att utvärdera och identifiera ansökningarna (exempelvis namnet på det ansvariga organet, vilken typ av gemenskapsstöd som avses, en projektbeskrivning etc.).

Finansiella bestämmelser: utgifter som är berättigade till stöd och betalningsvillkor.

Den finansiella kontrollen ska utföras av medlemsstaterna. Utan att det påverkar kontrollen kan tjänstemän eller andra anställda vid kommissionen på platsen kontrollera de projekt som finansieras. Kommissionen kan minska, avbryta eller dra in stödet till projektet i fråga, om undersökningen visar att någon oegentlighet förekommit eller att något av de villkor som anges i beslutet om beviljande av stöd inte är uppfyllt.

Samordning i syfte att systematiskt utvärdera hur långt projektet har kommit. Varje år ska kommissionen lägga fram en rapport om de åtgärder som genomförts enligt denna förordning.

Vid genomförandet av denna förordning ska kommissionen biträdas av en kommitté som sammanträder i den sammansättning som är lämplig beroende på vilka sektorer som behandlas (transport, telekommunikationer eller energi). Kommittén ska bestå av företrädare för medlemsstaterna, och ha kommissionens företrädare som ordförande. Kommittén ska ha en normgivande funktion.

Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av denna förordning ska för perioden 1995-1999 vara 2 345 miljoner ecu.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 2236/95 [samarbetsförfarande: SYN/1994/0065]24.9.1995-EGT L 228, 23.9.1995

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 1655/199918.8.1999-EGT L 197, 29.7.1999
Förordning (EG) nr 788/200403.05.2004-EUT L 138, 30.04.2004
Förordning (EG) nr 807/200420.5.2004-EGT L 143, 30.4.2004
Förordning (EG) nr 1159/200511.08.2005-EUT L 191, 22.07.2005

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska transport- och energinät och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2236/95 [KOM(2004) 475 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1364/2006/EG av den 6 september 2006 om riktlinjer för transeuropeiska energinät och om upphävande av beslut 96/391/EG och beslut nr 1229/2003/EG [L 262, 22.09.2006].

Senast ändrat den 06.04.2007

Se även

För ytterligare information, se webbplatsen för generaldirektoratet för energi och transport (EN).

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början