RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 10 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yhteisön rahoitustuki Euroopan laajuisille verkoille

Arkisto

Euroopan laajuisia verkkoja koskevan politiikan edellytyksenä ovat rahoitusvälineet, joilla voidaan tukea sellaisia hankkeita, joiden Euroopan laajuinen lisäarvo on mahdollisimman hyvä.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 2236/95, annettu 18. syyskuuta 1995, Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä [Ks. muutosasetukset].

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa vahvistetaan edellytykset, yksityiskohtaiset säännöt ja menettelyt yhteisön tuen myöntämiseksi yhteistä etua koskeville Euroopan laajuisia verkkoja koskeville hankkeille liikenteen, energian ja televiestinnän infrastruktuurien aloilla.

Tukeen oikeuttavat perusteet:

 • Amsterdamin sopimuksen 155 artiklassa tarkoitetuissa suuntaviivoissa yksilöidyt yhteistä etua koskevat hankkeet
 • jäsenvaltioiden, alueellisten tai paikallisten viranomaisten taikka hallinnollisesti tai oikeudellisesti julkisyhteisöihin rinnastettavien tahojen rahoittamat hankkeet.

Käsitteeseen "hanke" kuuluvat teknisesti ja taloudellisesti riippumattomat hankkeiden osat, jotka muodostavat taloudellisen tai teknisen tavoitteen täyttämiseen tarkoitetun kokonaisuuden.

Toimintamuodot:

 • hankkeita koskevien tutkimusten osarahoitus, tutkimuksiin kuuluvat valmistelevat tutkimukset, toteutettavuus- ja arviointitutkimukset sekä muut kyseisiin tutkimuksiin liittyvät tekniset tukitoimet (ellei toisin säädetä, yhteisön rahoitusosuus ei yleensä saa ylittää 50:ä prosenttia tutkimuksen kokonaiskustannuksista)
 • Euroopan investointirahaston tai muiden luottolaitosten lainantakuumaksuihin liittyvä tuki
 • Euroopan investointipankin tai muiden julkisten tai yksityisten tahojen myöntämien lainojen korkotuki
 • sijoituksiin myönnettävät suorat tuet asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa
 • tarvittaessa yllä mainittuihin kohtiin tarkoitettu yhteisön tukien yhdistelmä.

Yhteisön rahoitustuen kokonaismäärä ei saa ylittää kymmentä prosenttia kokonaisinvestointikustannuksista.

Komissio laatii monivuotisen ohjeellisen ohjelman, joka pohjalta tehdään vuotuiset päätökset yhteisön tuen myöntämisestä hankkeisiin.

Hankkeiden valintaperusteet. Yhteisön tukea myönnetään hankkeille ensisijaisesti sen mukaan, missä määrin ne edistävät perustamissopimuksen 129 b artiklassa esitettyjä tavoitteita sekä muita 129 c artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin suuntaviivoihin kuuluvia tavoitteita ja painopistealoja. Tuki on tarkoitettu taloudellisesti elinkelpoisille hankkeille, joiden rahoitusnäkymiä pidetään heikkoina. Lisäksi tukipäätöksessä on otettava huomioon

 • hankkeiden kehitysvaihe
 • kannustava vaikutus yksityisen ja julkisen sektorin rahoitukseen
 • hankkeiden rahoituksen järkevä suunnittelu
 • suorat tai epäsuorat sosioekonomiset vaikutukset erityisesti työllisyyteen
 • ympäristövaikutukset.

Rajat ylittävien hankkeiden koordinointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Rahoituspyynnöt komissiolle esittää jäsenvaltio tai hankkeeseen suoraan liittyvä taho jäsenvaltion suostumuksella. Asetuksessa määritellään tarkemmin ne arviointiin ja yksilöintiin liittyvät tekijät, jotka hakemuksissa on esitettävä (esimerkiksi vastuussa olevan tahon nimi, suunniteltu toimintamuoto ja kuvaus kyseisestä hankkeesta).

Varainhoitoa koskevat säännökset: tukikelpoiset kustannukset ja maksumenettelyt.

Jäsenvaltiot huolehtivat varainhoidon valvonnasta. Jäsenvaltioiden suorittamasta valvonnasta huolimatta komissio voi lähettää paikalle virkamiehiä tai edustajia tarkastamaan rahoitettuja hankkeita. Komissio voi vähentää tukea tai keskeyttää tai lakkauttaa sen säännönvastaisuuksien vuoksi tai jos jokin tuen myöntämispäätöksen ehdoista ei täyty.

Hankkeiden etenemisen järjestelmällistä arviointia koskeva yhteistyö. Komissio esittää vuosittain kertomuksen kyseisen asetuksen perusteella toteutetuista toimista.

Asetuksen täytäntöönpanossa komissiota avustaa komitea, joka kokoontuu asianmukaisessa kokoonpanossa käsiteltävien aiheiden mukaan (liikenne, televiestintä tai energia). Komitea muodostuu jäsenvaltioiden edustajista, ja sen puheenjohtajana toimii komission edustaja. Komitea on normatiivinen.

Rahoitusohje asetuksen täytäntöön panemiseksi vuosina 1995-1999 on 2,345 miljardia euroa.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloSaattaminen osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöäEuroopan unionin virallinen lehti
Asetus (EY) N:o 2236/95 [yhteistoimintamenettely: SYN/1994/0065]24.9.1995-EYVL L 107, 23.9.1995

MuutossäädöksetVoimaantuloSaattaminen osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöäEuroopan unionin virallinen lehti
Asetus (EY) N:o 1655/199918.8.1999-EYVL L 197, 29.7.1999
Asetus (EY) N:o 788/20043.5.2004-EUVL L 138, 30.4.2004
Asetus (EY) N:o 807/200420.5.2004-EUVL L 143, 30.4.2004
Asetus (EY) N:o 1159/200511.8.2005-EUVL L 191, 22.7.2005

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yleisistä säännöistä yhteisön rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta [KOM(2004) 475 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1364/2006/EY, tehty 6 päivänä syyskuuta 2006 , Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta sekä päätöksen 96/391/EY ja päätöksen N:o 1229/2003/EY kumoamisesta [EUVL L 262, 22.9.2006].

Viimeisin päivitys 06.04.2007

Katso myös

Lisätietoa saa energian ja liikenteen pääosaston verkkosivulta "Euroopan laajuiset energiaverkostot (TEN-E)" (EN).

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun