RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Meriturvallisuus: Alusturvallisuutta, saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevat kansainväliset standardit (satamavaltioiden suorittama valvonta)

Arkisto

Direktiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa alusturvallisuutta, saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevien kansainvälisten standardien soveltaminen yhteisön satamia käyttäviin ja jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä purjehtiviin aluksiin.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 95/21/EY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1995, alusturvallisuutta, saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevien kansainvälisten standardien soveltamisesta yhteisön satamia käyttäviin ja jäsenmaiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä purjehtiviin aluksiin (satamavaltioiden suorittama valvonta) [EYVL L 157, 7.7.1995]. [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä pyritään parantamaan merenkulun turvallisuutta jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä ja estämään määräyksiä rikkovien alusten pääsy Euroopan vesille.

Direktiiviä sovelletaan sellaiseen alukseen ja sen miehistöön, joka saapuu jäsenvaltion satamaan tai offshore-terminaaliin tai joka on ankkuroituna sataman tai terminaalin edustalla.

Jäsenvaltioiden on perustettava kansalliset merenkulkuhallinnot, jäljempänä toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat vastuussa niiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä purjehtivien alusten tarkastamisesta. Jäsenvaltioiden on valvottava näiden merenkulkuhallintojen toimintaa.

Jokaisen jäsenvaltion on tarkastettava ainakin 25 prosenttia niistä yksittäisistä, ulkomaalaisen lipun alla purjehtivista aluksista, jotka käyvät sen satamissa. Alukset, jotka jokin jäsenvaltio on tarkastanut viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana, vapautetaan tästä tarkastuksesta.

Seuraaville aluksille on suoritettava laajennettu tarkastus:

  • öljysäiliöaluksille, viisi vuotta tai alle viisi vuotta sen päivämäärän jälkeen, jolloin alus on poistettu käytöstä
  • yli 12 vuotta vanhoille irtolastialuksille
  • matkustaja-aluksille
  • yli kymmenen vuotta vanhoille kaasu- ja kemikaalisäiliöaluksille, joiden ikä määritellään niiden turvallisuuskirjoissa esitetyn rakennuspäivämäärän mukaan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarkastuksessa ilmenneet puutteet korjataan.

Mikäli seurannassa ilmenee, että alus on tarkastettu ja pysäytetty, jäsenvaltioiden on ilmoitettava aluksen siirtymisestä, sen suhteen toteutetuista toimista ja sille langetetuista seuraamuksista sellaisten alusten osalta, jotka ovat kieltäytyneet noudattamasta toimivaltaisten viranomaisten esittämiä vaatimuksia (alukselta evätään oikeus saapua kaikkiin yhteisön satamiin).

Luotsien ja satamaviranomaisten on ilmoitettava havaitsemistaan puutteista.

Jäsenvaltion on turvattava toimivaltaisten viranomaistensa yhteistyö muiden yhteisön jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Jokaisen toimivaltaisen viranomaisen on vähintään neljännesvuosittain julkaistava tiedot pysäytettyjen alusten määrästä sekä edellä mainittuja tietoja koskevat säännöt.

Puutteidensa takia pysäytetyn aluksen omistajalta tai liikenteenharjoittajalta on perittävä maksu, joka kattaa tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava vuosittain satamavaltiotarkastusta suorittavien tarkastajien lukumäärä sekä jäsenvaltion satamiin saapuvien yksittäisten alusten lukumäärä.

Perustetaan sääntelykomitea, jonka tehtävänä on avustaa komissiota.

Direktiivissä 98/25/EY säädetään menettelystä niiden tapausten varalta, joissa aluksella ei ole ISM-asiakirjoja (alusten turvallista toimintaa ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskeva kansainvälinen johtamissäännöstö).

Direktiivi 98/25/EY

Tällä direktiivillä pyritään ajantasaistamaan direktiivi 95/21/EY, jotta hiljattain tehdyt muutokset MARPOL-sopimukseen (alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemistä koskeva kansainvälinen yleissopimus), SOLAS-sopimukseen (ihmishengen turvallisuutta merellä koskeva kansainvälinen yleissopimus) ja STCW 1978 -sopimukseen (merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeva kansainvälinen yleissopimus) tulevat otetuiksi huomioon.

Direktiivi 98/42/EY

Tällä lainsäädännöllisellä toimenpiteellä muutetaan direktiivin 95/21/EY 5 artiklan 2 kohtaa siten, että tarkastettavia aluksia valittaessa liitteen I osassa I tarkoitetut alukset asetetaan etusijalle.

Direktiivi 1999/97/EY

Tällä direktiivillä otetaan huomioon muutokset, joita on tehty kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) sopimuksiin, pöytäkirjoihin, säännöstöihin ja päätöslauselmiin. Samoin huomioidaan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjaa koskevat muutokset. Samanaikaisesti jäsenvaltiot ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin poistaakseen kaikki oikeudelliset esteet sellaisten alusten luettelon julkaisemiselta, jotka on tarkastettu, pysäytetty, tai joiden tulo yhteisön satamaan on estetty. Jäsenvaltioiden ja komission on pyrittävä kehittämään tiedotustaan laaja-alaisemmaksi ja ennakoivammaksi.

Direktiivi 2001/106/EY

Tämän direktiivin tarkoituksena on tehdä tiettyjen, vaarallisiksi oletettujen alusten tarkastusmenettely pakolliseksi sen sijaan, että se jätettäisiin harkinnanvaraiseksi. Direktiivillä pyritään myös tiukentamaan sellaisiin aluksiin sovellettavia toimenpiteitä, jotka eivät selvästikään täytä vaadittuja standardeja, sekä tehostamaan direktiivin 95/21/EY täytäntöönpanoa.

Direktiivi 2002/84/EY

Tämän direktiivin tarkoituksena on edistää yhteisön sellaisen lainsäädännön täytäntöönpanoa, jolla säädellään meriturvallisuutta, alusten aiheuttaman saastumisen ehkäisemistä sekä asumis- ja työskentelyolosuhteita aluksilla.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantulo - Voimassaolon päättymispäiväMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Direktiivi 95/21/EY27.7.199530.6.1996EYVL L 157, 7.7.1995

MuutosasiakirjatVoimaantuloMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Direktiivi 98/25/EY7.5.19981.7.1998EYVL L 133, 7.5.1998
Direktiivi 98/42/EY4.7.199830.9.1998EYVL L 184, 27.6.1998
Direktiivi 1999/97/EY30.12.199913.12.2000EYVL L 331, 23.12.1999
Direktiivi 2001/106/EY22.1.200222.7.2003EYVL L 19, 22.1.2002
Direktiivi 2002/84/EY29.11.200223.11.2003EYVL L 324, 29.11.2002
Viimeisin päivitys 15.05.2007
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun