RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sikkerhed til søs: Internationale standarder for forebyggelse af forurening og for leve- og arbejdsvilkår om bord (havnestatskontrol)

Arkiv

Direktivet harmoniserer betingelserne for, hvordan de internationale standarder for skibes sikkerhed, forebyggelse af forurening og leve- og arbejdsvilkår om bord håndhæves over for skibe, der anløber EU's havne og sejler i farvande under medlemsstaternes jurisdiktion.

DOKUMENT

Rådets direktiv 95/21/EF af 19. juni 1995 om håndhævelse over for skibe, der anløber EU's havne og sejler i farvande under medlemsstaternes jurisdiktion, af internationale standarder for skibes sikkerhed, forebyggelse af forurening samt leve- og arbejdsvilkår om bord (havnestatskontrol)[De Europæiske Fællesskabers Tidende L 157 af 7.7.1995]. [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Direktivet sigter på at forbedre sikkerheden for skibsfart i EU's farvande ved så vidt muligt at lukke dem for trafik med skibe, der ikke lever op til standarderne.

Direktivet gælder for ethvert skib og dets besætning, der anløber en havn i en medlemsstat eller et off-shore anlæg, eller som ligger for anker ud for en sådan havn eller et sådant anlæg.

Medlemsstaterne skal oprette og føre kontrol med de nationale maritime administrationer, benævnt "de kompetente myndigheder" som har ansvar for at syne de skibe, der anløber deres havne eller sejler i vande under deres jurisdiktion.

Den enkelte medlemsstat er forpligtet til at syne mindst 25 % af de skibe, der anløber deres havne, og som fører fremmed flag. Skibe, der er blevet synet inden for de seneste 6 måneder, er fritaget herfor.

Følgende kategorier af skibe skal underkastes skærpet kontrol:

  • olietankskibe, der er 5 år eller mindre fra at skulle udfases,
  • massegodsskibe, der er mere end 12 år gamle,
  • passagerskibe
  • gas- og kemikalietankskibe, der er over ti år gamle; alderen fastlægges på grundlag af den byggedato, der er anført i skibets sikkerhedscertifikater.

Medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at mangler, som konstateres under syn, afhjælpes.

I henhold til proceduren for syn og tilbageholdelse af skibe skal medlemsstaterne underrette om sejlads, trufne foranstaltninger og sanktioner (forbud mod adgang til EU's havne) mod skibe, som nægter at efterkomme de kompetente myndigheders krav.

Lodse og havnemyndigheder er forpligtet til at indberette de mangler, som de konstaterer.

Medlemsstaterne er forpligtet til at påse, at deres kompetente myndigheder samarbejder med andre medlemsstaters kompetente myndigheder.

Alle kompetente myndigheder skal tre gange om året offentliggøre oplysninger om antallet af tilbageholdte skibe og reglerne for disse oplysninger.

Redere eller brugere af et skib med mangler, som berettiger tilbageholdelse, skal betale et beløb, der dækker synsomkostningerne.

Medlemsstaterne skal hvert år give besked om antallet af skibsinspektører, der arbejder for dem, samt antallet af skibe, der har besejlet deres havne.

Der nedsættes et forskriftudvalg, der skal bistå Kommissionen.

Med direktiv 98/25/EF indføres en procedure for det tilfælde, at der ikke er ISM-certifikater ombord (den internationale kode for sikker skibsdrift og forebyggelse af forurening).

Direktiv 98/25/EF

Dette direktiv tager sigte på at ajourføre direktiv 95/21/EF, således at der tages hensyn til de ændringer, der for nylig er vedtaget til de internationale konventioner, MARPOL-konventionen (om forebyggelse af forurening fra skibe) og SOLAS-konventionen (om sikkerhed for menneskeliv på søen) og STCW-konventionen af 1978 om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold.

Direktiv 98/42/EF

Ved denne lovgivningsmæssige foranstaltning ændres artikel 5, stk. 2, i direktiv 95/21/EF vedrørende udvælgelse af skibe, der skal inspiceres, idet myndighederne giver topprioritet til de skibe, der er omhandlet i bilag I, del I.

Direktiv 1999/97/EF

Dette direktiv tager hensyn til de ændringer af Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) konventioner, protokoller, kodekser og resolutioner, der er trådt i kraft, og til udviklingerne i forbindelse med Paris-memorandummet om havnestatskontrol (Paris MOU). Samtidigt træffer medlemsstaterne alle nødvendige foranstaltninger til at fjerne enhver retlig hindring for offentliggørelse af listen over skibe, der er blevet synet, tilbageholdt eller som nægtes adgang til en havn i Fællesskabet. Medlemsstaterne og Kommissionen skal fremme metoderne til at gøre sådanne oplysninger mere tilgængelige, både hvad angår omfang og tid.

Direktiv 2001/106/EF

Formålet med direktivet er at gøre den ordning med inspektion af visse potentielt farlige skibe, der tidligere var en skønssag, obligatorisk og styrke forstaltningerne mod skibe, der helt klart ikke opfylder standarderne samt sikre en bedre gennemførelse af direktiv 95/21/EF.

Direktiv 2002/84/EF

Dette direktiv tager sigte på at sikre en bedre gennemførelse af fællesskabslovgivningen vedrørende sikkerhed til søs, forebyggelse af forurening fra skibe og leve- og arbejdsvilkår om bord.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdato - UdløbsdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Direktiv 95/21/EF27.7.199530.6.1996EFT L 157 af 7.7.1995
Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i
medlemsstaterne
Den Europæiske Unions Tidende
Direktiv 98/25/EF7.5.19981.7.1998EFT L 133 af 7.5.1998
Direktiv 98/42/EF4.7.199830.9.1998EFT L 184 af 27.6.1998
Direktiv 1999/97/EF30.12.199913.12.2000EFT L 331 af 23.12.1999
Direktiv 2001/106/EF22.1.200222.7.2003EFT L 19 af 22.1.2002
Direktiv 2002/84/EF29.11.200223.11.2003EFT L 324 af 29.11.2002
Seneste ajourføring: 15.05.2007
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top