RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 11 γλώσσες

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Πρόσθετα τροφίμων

Αρχεία
Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων προσανατολίζεται στο να ακολουθήσει μια ενιαία διαδικασία έγκρισης και αξιολόγησής τους η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα πλέον πρόσφατα μέτρα αξιολόγησης ειδών διατροφής. Οι μελλοντικές ρυθμίσεις ενοποιούν τους κοινοτικούς καταλόγους επιτρεπόμενων προϊόντων σε έναν και μόνο κατάλογο. Μόνο τα προϊόντα που είναι καταχωρισμένα στον κατάλογο αυτό θα γίνονται δεκτά για προσθήκη σε τρόφιμα.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο μελλοντικός κανονισμός θα συγκεντρώσει σε μία και μόνη νομοθετική πράξη όλους τους τύπους πρόσθετων τροφίμων *, συμπεριλαμβανομένων των χρωστικών, των γλυκαντικών και άλλων.
Τα διατροφικά ένζυμα θα περιληφθούν σε άλλο νέο κανονισμό (βλ. «Πλαίσιο») παρακάτω.

Τα εν λόγω πρόσθετα θα συγκεντρωθούν σε έναν κατάλογο επιτρεπόμενων προσθέτων σε κοινοτικό επίπεδο με τις προϋποθέσεις χρησιμοποίησής τους (παράρτημα II).

Εξάλλου, ο μελλοντικός κανονισμός δημιουργεί έναν κατάλογο προσθέτων τροφίμων προοριζόμενων να περιέχονται σε άλλα πρόσθετα και σε διατροφικά ένζυμα και θεσπίζει τις προϋποθέσεις χρησιμοποίησής τους (παράρτημα III).

Η πρόταση κανονισμού αναφέρει και ορίζει πολλές κατηγορίες προσθέτων διατροφής περιλαμβάνοντας τα γλυκαντικά, τις χρωστικές ουσίες, τα συντηρητικά, τα αντιοξειδωτικά, τους φορείς υποθέματα, τα οξέα, τους ρυθμιστές οξύτητας, τους αντισυσσωματικούς παράγοντες, τους αντιαφριστικούς παράγοντες και τους διογκωτικούς παράγοντες (παράρτημα I).

Η επισήμανση των επιτρεπόμενων πρόσθετων θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • τις απαραίτητες για την ταυτοποίησή τους πληροφορίες (μεταξύ άλλων και την καταγωγή),
  • την περιγραφή των κριτηρίων καθαρότητας.

Οι προδιαγραφές αυτές, σύμφωνα με την πρόταση, θα αποτελέσουν το αντικείμενο ενός ή περισσότερων μεταγενέστερων κανονισμών. Μέχρι τότε, τα ειδικά κριτήρια καθαρότητας (castellanodeutschenglishfrançais) για τα πρόσθετα που έχουν θεσπιστεί με την οδηγία 96/77/EΚ συνεχίζουν να εφαρμόζονται, καθώς και τα ειδικά κριτήρια για τα γλυκαντικά και τις χρωστικές (castellanodeutschenglishfrançais).

Όλα τα πρόσθετα που προστίθενται στα είδη διατροφής θα πρέπει να αναφέρονται στην επισήμανση σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες επισήμανσης (οδηγία 2000/13/EΚ).

ΓΤΟ

Τα πρόσθετα που αποτελούν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤO) θα πρέπει κατά πρώτον να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ελέγχου που αφορούν τα είδη διατροφής από ΓΤΟ για ανθρώπους και ζώα (castellanodeutschenglishfrançais), ενώ συγχρόνως θα πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές του μελλοντικού κανονισμού ως προς τα πρόσθετα..

Ενιαία διαδικασία έγκρισης και αξιολόγηση των κινδύνων

Οι αιτήσεις έγκρισης θα εντάσσονται σε μια εναρμονισμένη διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα, τα ένζυμα και τα αρώματα [πρόταση κανονισμού COM(2006) 423 τελικό (castellanodeutschenglishfrançais)].

Επαναξιολόγηση και αναθεώρηση

Άπαξ και εγκριθεί ο παρών κανονισμός, η Επιτροπή θα επανεξετάσει όλα τα ήδη επιτρεπόμενα πρόσθετα με τη βοήθεια της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την ασφάλεια των ζώων.

Συγχρόνως η EΑΑΤ θα προβεί σε αξιολόγηση των κινδύνων για για όλα τα πρόσθετα τροφίμων που επιτρέπονται τη στιγμή αυτή. Υστερα από διαβούλευση με την Αρχή, η Επιτροπή θα εκπονήσει πρόγραμμα αξιολόγησης με σκοπό τον καθορισμό των αναγκών και των προτεραιοτήτων σε θέματα αξιολόγησης κινδύνων.

Μεταβατική περίοδος

Ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται ένα έτος μετά την έκδοσή του.

Εντούτοις, ορισμένα μέρη του κανονισμού που αφορούν τα πρόσθετα τροφίμων, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε πρόσθετα τροφίμων και ένζυμα τροφίμων (παράρτημα III) θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Πλαίσιο

Η παρούσα πρόταση εντάσσεται σε μια ευρεία μεταρρύθμιση που εγκαινίασε η Επιτροπή στις 18 Ιουλίου 2006 για να απλοποιήσει την υφιστάμενη νομοθεσία αναφορικά με τα πρόσθετα διατροφής, τα αρώματα και τα ένζυμα μέσω τριών προτάσεων:

  • για την ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα, τα ένζυμα και τα αρώματα [COM(2006) 423 τελικό (castellanodeutschenglishfrançais)],
  • για τα ένζυμα τροφίμων [COM(2006) 425 τελικό (castellanodeutschenglishfrançais)],
  • την παρούσα πρόταση για τα πρόσθετα.

Για μια συνολική άποψη αναφορικά με τη χημική ασφάλεια των τροφίμων, μπορείτε να συμβουλευθείτε τον ιστοχώρο της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης
  • Πρόσθετα: ουσίες που κανονικά δεν καταναλώνονται ως τρόφιμα αλλά προστίθενται σκόπιμα σε τρόφιμα για τεχνολογικούς σκοπούς, όπως η συντήρησή των τροφίμων.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠρότασηΕπίσημη ΕφημερίδαΔιαδικασία
COM (2006) 428 τελικό-Συναπόφαση COD/2003/0262
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09.02.2007
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας