RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Byggprodukter

Arkiv

Byggproduktdirektivet syftar till att säkerställa fri rörlighet för alla byggprodukter inom EU. Detta uppnås genom inrättandet av ett gemensamt tekniskt språk, bestående av harmoniserade standarder och europeiska tekniska godkännanden. Därigenom kan tillverkarna ange produkternas prestanda när de gäller de produkter som släpps ut på marknaden.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter [EUT L 40, 11.02.1989] [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Tillämpningsområde

Direktiv 89/106/EEG gäller byggprodukter, dvs. produkter som är avsedda att varaktigt infogas i byggnadsverk.

Väsentliga krav för byggnadsverken

För att en byggprodukt skall få säljas måste dess prestanda anges i förhållande till ett visst antal egenskaper som har inflytande på de väsentliga kraven för byggnadsverken. Detta innebär att man med användning av produkten skall kunna uppföra byggnadsverk som under en ekonomiskt skälig tidsperiod uppfyller de "väsentliga kraven", vilka avser bärförmåga, stadga och beständighet, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid användning, bullerskydd, energihushållning och värmeisolering. De väsentliga kraven fastställs i bilaga I till direktivet.

Dessa väsentliga krav preciseras därefter inledningsvis i "tillämpningsdokument", som utarbetas av tekniska kommittéer. Därefter utvecklas kraven ytterligare i form av tekniska specifikationer, som grundar sig på följande:

  • Harmoniserade europeiska standarder som antagits av de europeiska standardiseringsorganen (CEN och/eller CENELEC) efter uppdrag som ges av kommissionen och efter samråd med Ständiga byggkommittén.
  • Europeiska tekniska godkännanden av en produkts lämplighet för avsedd användning. Sådana godkännanden används för produkter för vilka det varken finns en harmoniserad standard, en erkänd nationell standard eller ett uppdrag om utarbetande av en harmoniserad standard och för vilka kommissionen, efter samråd med medlemsstaterna i Ständiga byggkommittén, finner att en standard inte - eller för tillfället inte - kan utarbetas. Kommissionen kan efter samråd med Ständiga byggkommittén uppdra åt sammanslutningen av de nationella godkännandeorganen (European Organisation of Technical Approvals) (EN) att utarbeta riktlinjer för europeiska tekniska godkännanden av byggprodukter eller grupper av byggprodukter, så att det sedan blir lättare att utveckla själva godkännandena.

Då det inte finns någon europeisk standard eller något europeiskt tekniskt godkännande kan byggprodukterna fortsätta att bedömas och släppas ut på marknaden i enlighet med befintliga nationella föreskrifter.

CE-märkning

CE-märkningen är förbehållen byggprodukter som överensstämmer antingen med nationella standarder varigenom harmoniserade standarder införs i en medlemsstat, med ett europeiskt tekniskt godkännande eller - om ingetdera av ovanstående finns - med nationella tekniska specifikationer som godkänts av Ständiga byggkommittén.

Styrkande av överensstämmelse

Det åligger tillverkaren eller dennes ombud inom EU att på egen hand eller genom ett godkänt certifieringsorgan styrka att hans produkter överensstämmer med kraven i en teknisk specifikation. Detta skall ske i enlighet med de förfaranden för styrkande av överensstämmelse som nämns i direktivet. Vilket förfaranden som är bäst lämpade för en viss produkt eller grupp av produkter bestäms genom kommissionens beslut efter ett positivt yttrande från Ständiga byggkommittén.

Skyddsklausul

Om en medlemsstat finner att en produkt som förklarats överensstämma med direktivet utgör ett hot mot hälsa eller säkerhet, får den tillfälligt förbjuda försäljning av denna produkt. Om hotet beror på att de tekniska specifikationerna är olämpliga eller ofullständiga eller har tillämpats på ett felaktigt sätt, skall kommissionen efter samråd med Ständiga byggkommittén besluta om den berörda europeiska eller nationella tekniska specifikationen fortfarande skall anses överensstämma med kraven.

Bilagor

I bilagorna till direktivet finns detaljerad information om följande:

  • De väsentliga kraven för byggnadsverken.
  • Europeiska tekniska godkännanden.
  • Styrkande av överensstämmelse med tekniska specifikationer: kontrollmetoder, system för styrkande och behöriga organ samt CE-märkning, CE-intyg och CE-försäkran om överensstämmelse.
  • Certifierings- och kontrollorgan samt provningslaboratorier.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Tekniska specifikationer: Tekniska standarder och godkännanden.
  • Harmoniserade standarder: Tekniska specifikationer som de europeiska standardiseringsorganen CEN eller CENELEC, eller av båda, har antagit på uppdrag av kommissionen.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 89/106/EEG

27.12.198827.6.1991EUT L 40, 11.2.1989
Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 93/68/EEG

2.8.19932.8.1993EGT L 220, 30. 8.1993

Förordning (EG) nr 1882/2003

20.11.2003-EGT L 284, 31.10.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om fastställande av harmoniserade villkor för utsläppande av byggprodukter på marknaden [KOM(2008) 311 slutlig- Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].
Syftet med förslaget är att ersätta rådets direktiv 89/106/EEG med en förordning som innehåller förenklade bestämmelser om byggprodukter. Det handlar i synnerhet om att klarlägga innebörden av CE-märkning och att fastställa strängare kriterier för att utse tekniska bedömningsorgan i syfte att förstärka systemets trovärdighet.

Förslaget har även som mål att minska den administrativa bördan för företagen, särskilt mikroföretagen, när det gäller erhållande av CE-märkning. Det begränsar de ekonomiska aktörernas skyldigheter, i synnerhet i upprättandet av teknisk dokumentation.

Förslaget har också som syfte att garantera en tillförlitlig och exakt information om byggprodukters prestanda.

Detta uppnås genom att man förbättrar tillförlitligheten i standarderna, men även genom att nya strängare kriterier för anmälda organ upprättas och genom att övervakningen av marknaden förstärks.

Huvudmålet är att bidra till en harmonisering av den inre marknaden samtidigt som man vill bidra till en hållbar industripolitik.

Meddelande från kommissionen inom ramen för genomförande av rådets direktiv 89/106/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter [EUT C290, 4.12.2007].

Senast ändrat den 19.03.2009

Se även

Mer information finns i Europeiska kommissionens databas NANDO (EN).

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början