RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Erityisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet

Arkisto

Erityisravinnoksi (vauvoille, henkilöille, joiden ruoansulatus tai aineenvaihdunta on häiriintynyt, tai henkilöille, joilla on jokin erityinen fysiologinen tila) tarkoitettujen elintarvikkeiden esillepano on yhdenmukaistettu. Näiden tuotteiden merkintöihin liittyy erityisvaatimuksia. Merkinnöissä on esimerkiksi mainittava energiasisältö sekä hiilihydraatin, proteiinin ja rasvan määrä.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 89/398/ETY, annettu 3. toukokuuta 1989, erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiivi 89/398/ETY

Direktiiviä sovelletaan elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu erityisravinnoksi. Nämä elintarvikkeet soveltuvat ilmoitettuihin ravitsemuksellisiin tarkoituksiin ja niitä pidetään kaupan siten, että tällainen soveltuvuus ilmoitetaan. Erityisravinnon on täytettävä ne erityiset ravitsemukselliset tarpeet, joita on

  • henkilöillä, joiden ruoansulatus tai aineenvaihdunta on häiriintynyt
  • henkilöillä, jotka ovat erityisessä fysiologisessa tilassa
  • terveillä vauvoilla tai pikkulapsilla.

Ilmaisua "ruokavaliovalmiste" on kiellettyä käyttää tavanomaiseen kulutukseen tarkoitettujen elintarvikkeiden merkinnöissä, esillepanossa ja mainonnassa.

Erityisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden ryhmiin sovellettavat erityiset säännökset annetaan erityisdirektiiveillä. Erityisdirektiivit voivat käsittää etenkin koostumusta, hygieniaa, lisäaineita ja puhtautta koskevia vaatimuksia. Niissä vahvistetaan myös yleisten elintarvikkeita koskevien merkintävaatimusten lisäksi sovellettavat erityiset merkintävaatimukset, erityisesti energiasisältöä sekä hiilihydraatin, proteiinin ja rasvan määrää koskevien merkintöjen osalta.

Direktiivissä säädetään menettelystä, jota on noudatettava, jos epäillään, että erityisravinnoksi tarkoitettu tuote vaarantaa ihmisen terveyden, vaikka kyseinen tuote olisi vastaavan erityisdirektiivin säännösten mukainen.

Direktiivissä säädetään lisäksi myöhemmin annettavien erityisdirektiivien hyväksymisestä. Direktiivin liitteessä I luetellaan erityisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeiden ryhmät, joita koskevat säännökset annetaan erityisdirektiiveissä:

Euroopan komissio ei vielä ole ehdottanut erityisdirektiivejä tällä alalla.

Lisätietoja urheilijoille tarkoitetuista elintarvikkeista löytyy terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston sivuilta (EN).

Direktiivi 96/84/EY

Direktiivin ansiosta on Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen suorittaman arvioinnin jälkeen mahdollista myöntää lupa sellaisten elintarvikkeiden saattamiseksi markkinoille kahdeksi vuodeksi, jotka eivät ole edellä luetelluissa erityisdirektiiveissä vahvistettujen, koostumusta koskevien säännösten mukaisia. Toimenpiteen tarkoituksena on mahdollistaa uusien erityisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden saattaminen markkinoille nopeasti.

Direktiivi 1999/41/EY

Direktiivillä muutetaan direktiivin 89/398/ETY liitettä I poistamalla luettelosta kolme elintarvikkeiden ryhmää, joiden osalta oli säädetty erityisdirektiivien antamisesta: diabeetikoille tarkoitetut elintarvikkeet, vähänatriumiset elintarvikkeet, joihin luetaan myös ruokavaliosuolat, joissa ei ole lainkaan natriumia tai sitä on vain vähän, sekä gluteiinittomat elintarvikkeet. Näitä elintarvikkeita voidaan säännellä samaisella direktiivillä 89/398/ETY ilman, että olisi annettava erityisdirektiivejä.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Direktiivi 89/398/ETY16.5.1990: direktiivin mukaisten tuotteiden kaupan salliminen
16.5.1991: muiden kuin direktiivin mukaisten tuotteiden kaupan kielto
16.5.1989EYVL L 86, 30.6.1989

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Direktiivi 96/84/EY11.3.199730.9.1997EYVL L 48, 19.2.1997
Direktiivi 1999/41/EY8.7.2000: direktiivin mukaisten tuotteiden kaupan salliminen
8.7.2001: muiden kuin direktiivin mukaisten tuotteiden kaupan kielto
8.7.2000EYVL L 172, 8.7.1999
Asetus (EY) N:o 1882/200320.11.2003-EUVL L 284, 31.10.2003

MUUT OLEELLISET ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi erityisravinnoksi tarkoitetuista elintarvikkeista [KOM(2004) 290 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Tässä tulevassa direktiivissä ehdotetaan direktiivin tekstin yksinkertaistamista sisällyttämällä direktiivin eri muutokset yhdeksi tekstiksi.

ERITYISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN ELINTARVIKKEIDEN KOOSTUMUS

Komission direktiivi 2001/15/EY, annettu 15. helmikuuta 2001, erityisruokavaliovalmisteisiin ravitsemuksellisessa tarkoituksessa lisättävistä aineista [EYVL L 52, 22.2.2001].
Tässä direktiivissä määritellään ravintoaineet, joita voidaan käyttää erityisruokavaliovalmisteissa. Direktiivissä annetaan näin ollen lupa seuraavassa lueteltavien ravintoaineiden lisäämiseen:

  • Sallittua on direktiivin liitteessä määritettyjen, tiettyihin aineluokkiin kuuluvien kemiallisten aineiden lisääminen (vitamiinit, kivennäisaineet, aminohapot, karnitiinit ja tauriinit, nukleotidit, koliinit ja inositolit).
    Kemialliset aineet on valittu perustuen niiden turvallisuuteen, ihmisen kykyyn hyödyntää niitä biologisesti sekä aineiden aistinvaraisiin ja teknisiin ominaisuuksiin. Aineisiin sovelletaan yhteisön lainsäädännössä säädettyjä elintarvikkeiden valmistusta koskevia yleisiä puhtausvaatimuksia sekä oletusarvoisesti kansainvälisten elinten suosittelemia, yleisesti hyväksyttyjä puhtausvaatimuksia.
  • Sallittua on sellaisten kemiallisten aineiden lisääminen, jotka kuuluvat muihin aineluokkiin kuin vitamiineihin, kivennäisaineisiin, aminohappoihin, karnitiineihin tai tauriineihin, nukleotideihin ja koliineihin tai inositoleihin.

Elintarvikkeiden, joihin lisätään mainittuja ravintoaineita, on oltava turvallisia ja täytettävä niiden ihmisten ravitsemukselliset erityistarpeet, joille ne on tarkoitettu.
Direktiivin vaatimukset täyttävien tuotteiden kauppa sallitaan 1 päivästä huhtikuuta 2002. Tuotteita, jotka eivät täytä direktiivin vaatimuksia, ei enää saa pitää kaupan 1 päivästä huhtikuuta 2004.

Muutettu :

komission direktiivillä 2004/5/EY [EUVL L 14, 21.1.2004].
Direktiivillä sisällytetään direktiivin 2001/15/EY liitteeseen seuraavat kemialliset aineet: sulfaatti, L-seriini, L-arginiini-L-aspartaatti, L-lysiini-L-glutamaatti, N-asetyyli-L-kysteiini, N-asetyyli-L-metioniini ja L-karnitiini-L-tartraatti.
Elintarvikealan tiedekomitea tai Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on hyväksynyt nämä erityisravinnoksi tarkoitettuihin elintarvikkeisiin lisättävät aineet. (Elintarvikkeiden turvallisuuden alalla toimineiden viiden tiedekomitean tehtävät siirrettiin vuodesta 2003 lähtien yhden ainoan elimen eli elintarviketurvallisuusviranomaisen tehtäväksi.).
Komission direktiivillä 2006/34/EY [EUVL L 83, 22.3.2006].

 
Viimeisin päivitys 09.08.2007

Katso myös

Lisätietoja erityisravinnoksi tarkoitetuista elintarvikkeista löytyy terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston sivuilta (EN).

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun