RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Näringspåståenden och hälsopåståenden som information till konsumenten

Arkiv

Genom näringspåståenden framhävs en eller flera produktegenskaper för att konsumenten ska lockas att köpa en viss produkt. Ibland är dessa påståenden felaktiga eller kan vilseleda konsumenterna. Med den EU-lagstiftning som föreslås kommer utformningen av sådana påståenden att harmoniseras genom att det ställs krav på att det måste finnas vetenskapliga belägg för påståendena.

FÖRSLAG

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 16 juli 2003 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel.

SAMMANFATTNING

Påståenden är uppgifter i märkning, presentation och reklam som informerar konsumenten om egenskaper hos ett livsmedel eller en livsmedelskomponent. Syftet är att avlägsna oriktiga eller för konsumenten svårbegripliga näringspåståenden och hälsopåståenden. Näringspåståenden och hälsopåståenden för alkoholdrycker som innehåller mer än 1,2 % alkohol kommer också att förbjudas, med undantag för påståenden som handlar om en reduktion av alkoholhalten eller en reduktion av energivärdet i en alkoholdryck.

Syftet med detta förslag till förordning är att harmonisera näringspåståenden genom att en förteckning över tillåtna påståenden upprättas.

I förslagets bilaga finns definitioner av tillåtna näringspåståenden, med exakt angivna mätbara värden för varje påstående. Bl.a. finner man i bilagan påståenden som "låg energihalt", "utan tillsats av socker", "lätt" och "hög kostfiberhalt".

Hälsopåståenden

Endast hälsopåståenden som kan bevisas vetenskapligt efter utvärdering hos Europeiska livsmedelsmyndigheten (EFSA) tillåts. Ett undantag görs för hälsopåståenden som beskriver ett näringsämnes eller något annat ämnes roll för organismens tillväxt, utveckling och normala fysiologiska funktioner och som är grundade i sedan länge fastställda och okontroversiella vetenskapliga uppgifter. När det gäller denna typ av påståenden kommer en gemenskapsförteckning över tillåtna påståenden att upprättas.

I den framtida förordningen förbjuds alla hälsopåståenden som rör bantning eller viktkontroll, liksom sådana som innehåller psykologiska eller beteenderelaterade hänvisningar (t.ex. "minskar stress") eller hänvisningar till läkare eller deras sammanslutningar. Även påståenden som i vaga termer behandlar "välmående" i allmänhet kommer att bli förbjudna.

Däremot kommer det enligt förslaget till förordning att genom undantag från direktiv 2000/13/EG om märkning (där alla hänvisningar till egenskaper rörande botande, behandling eller förebyggande av en sjukdom hos människor förbjuds) att vara tillåtet att använda sig av påståenden om reduktion av risken för en sjukdom, om EFSA har yttrat sig positivt om påståendena och de har godkänts på gemenskapsnivå.

HÄNVISNINGAR OCH FÖRFARANDE

FörslagEuropeiska unionens officiella tidningFörfarande
KOM(2003) 424-COD/2003/0165

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förslag till förordning av den 10 oktober 2003 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen (castellanodeutschenglishfrançais) samt vissa andra ämnen i livsmedel [KOM(2003) 671 - Ej offentliggjort i EUT].
I detta förslag föreslås att en produkts näringsprofil ska vara ett kriterium för att tillåta användning av näringspåståenden, bland annat vid fastställandet av maximihalter av vitaminer och mineralämnen samt andra ämnen som tillförs vid tillverkningen av livsmedel.

 
Senast ändrat den 22.12.2006
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början