RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tilladte sødestoffer

Arkiv

Det præciseres i lovgivningen hvilke sødestoffer, der må tilsættes levnedsmidler samt deres anvendelsesbetingelserne. Listen over godkendte sødestoffer (i direktivets bilag) revideres med jævne mellemrum i lyset af de seneste videnskabelige landvindinger inden for området.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Direktiv 94/35/EF er et særdirektiv under rammedirektivet 89/107/EØF om tilsætningstoffer. Det vedrører tilsætningsstoffer til fødevarer, som anvendes for at give de pågældende fødevarer en sød smag, herunder fødevarer bestemt til særlig ernæring, eller som sødemiddel til bordbrug. De gælder ikke for fødevarer med sødende egenskaber som for eksempel honning.

Sødestoffer anvendes som erstatning for sukker ved fremstilling af energireducerede fødevarer, ikke-kariogene levnedsmidler og sukkerfrie fødevarer med henblik på at forøge holdbarheden og ved fremstilling diætetiske produkter.

Sødestoffer, som må markedsføres samt betingelserne for deres anvendelse i fødevarer er specificeret i bilage. Doserne vedrører kun brugsklare fødevarer.

Sødestofferne må, som nævnt i direktiv 89/398/EØF, ikke anvendes i fødevarer bestemt til spædbørn eller småbørn. Dette omfatter fødevarer til spædbørn og småbørn, der ikke er ved godt helbred, medmindre andet er fastsat.

Medlemsstaterne iværksætter et regelmæssigt overvågningssystem for forbruget af sødestoffer. På grundlag af disse oplysninger kan de betingelser for anvendelse af sødestoffer, som er fastsat i direktivet, eventuelt ændres.

Mærkningen af sødestoffer til bordbrug, som indholder polyoler og/eller aspartam, skal være forsynet med følgende advarsler:

  • polyoler: «overdreven indtagelse kan virke afførende»;
  • aspartam: «indeholder en phenylananinkilde»;
  • salt af aspartam og acesulfam: «indeholder en phenylananinkilde».

Sødestoffer tilladt af EU-lovgivning skal overholde de renhedskriterier, der er specificerede i direktiv 2008/60/EF.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 94/35/EF

31.12.1995

31.12.1995: handel med og anvendelse af produkter, der opfylder kravene, tillades
30.06.1996: handel med og anvendelse af produkter, der ikke opfylder kravene, forbydes

EFT L 237 af 10.9.1994

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i
medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 96/83/EF

26.2.1997

19.12.1997: handel med produkter, der opfylder kravene, tillades
19.6.1998: handel med produkter, der ikke opfylder kravene, forbydes

EFT L 48 af 19.2.1997

Forordning (EF) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284 af 31.10.2003

Direktiv 2003/115/EF

29.1.2004

29.7.2005
29.1.2006 (produkter, der er markedsført inden direktivets ikrafttrædelse)

EUT L 24 af 29.1.2004

Direktiv 2006/52/EF

15.8.2006

15.2.2008

EUT L 204 af 26.7.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 28. juli 2006 omfødevaretilsætningsstoffer[KOM(2006) 428 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
Med den kommende forordning harmoniseres alle godkendte fødevaretilsætningsstoffer, herunder sødestoffer og farvestoffer, i form af en fællesskabsliste. Den nye forordning ophæver alle gældende bestemmelser om tilsætningsstoffer.
Fælles beslutningsprocedure (COD/2006/0145)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 28. juli 2006 om enfælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer [KOM(2006) 423 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
Ansøgninger om godkendelse af tilsætningsstoffer integreres i en fælles procedure for evaluering og godkendelse af fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer, fødevarearomaer.
For at et nyt tilsætningsstof skal kunne godkendes, eller en eksisterende tilladelse fornyes, skal evalueringen godtgøre, at produktet er sikkert, teknisk nødvendigt og til fordel for forbrugeren, og at der ikke kan opstå tvivl om den korrekte anvendelse.
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritetforetager en risikovurdering i forbindelse med nye ansøgninger om godkendelse af tilsætningsstoffer.
Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden ved opdateringen af listen over fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer, fødevarearomaer.
Fælles beslutningsprocedure (COD/2006/0143)

Specifikke renhedskriterier

Direktiv2008/60/EF [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 158 af 18.6.2008].(specifikke renhedskriterier for sødestoffer til brug i levnedsmidler).

Mærkning

Direktiv96/21/EF [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 88 af 5.4.1996].
Rådets direktiv af 29. marts 1996 om ændring af Kommissionens direktiv 94/54/EF om angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger end dem, der er fastsat i direktiv 79/112/EØF.
Ifølge direktivet skal fødevarer mærkes, således at det fremgår, at de indeholder sødestoffer. Det er endvidere fastsat, at der skal være en advarsel på fødevarer, der indeholder aspartam eller polyoler.

Direktiv2008/5/EF [De Europæiske Fællesskabers Tidende L27 af 31.1.2008].

Angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger end dem, der er fastsat i direktiv 2000/13/EF (for eksempel: «pakket i beskyttet atmosfære», «indeholder en phenylalaninkilde», «indeholder lakrids», etc.) for at sikre en bedre forbrugeroplyning.

Seneste ajourføring: 17.09.2008
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top