RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä

Arkisto

Teknistä yhdenmukaistamista koskevien direktiivien vaatimustenmukaisuuden yhdenmukaistetuilla arviointimenettelyillä edistetään teollisuustuotteiden saattamista Euroopan markkinoille ja sisämarkkinoiden toteutumista. Vaatimustenmukaisuuden arviointi voidaan jakaa moduuleihin, jotka liittyvät tuotteiden suunnitteluvaiheeseen ja valmistusvaiheeseen.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 93/465/ETY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1993, teknistä yhdenmukaistamista koskevien direktiivien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen eri vaiheissa käytettäviksi tarkoitetuista moduuleista ja CE‑merkinnän kiinnittämistä koskevista säännöistä ja käytöstä.

TIIVISTELMÄ

Päätöksellä vahvistetaan teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt teknistä yhdenmukaistamista koskevissa direktiiveissä niille asetettujen olennaisten vaatimusten osalta. Päätöksen tarkoituksena on yleisten etujen kuten tuotteiden käyttäjien terveyden ja turvallisuuden suojeleminen.

Vaatimustenmukaisuus

CE-merkintä ilmaisee tuotteen olevan sen valmistajalle asetettujen yhteisön vaatimusten mukainen. Se osoittaa, että tuote vastaa kaikkia merkinnän kiinnittämisestä annettuja yhteisön säädöksiä.

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa CE-merkinnän saaneiden tuotteiden markkinoille saattamista tai käyttöönottoa vain silloin, kun tuotteet todistettavasti ovat vaatimusten vastaisia. Merkintä on kiinnitettävä tuotteeseen ennen kuin se saatetaan Euroopan markkinoille ja otetaan käyttöön.

Soveltamisala

Päätöksellä vahvistetaan tuotteiden suunnittelua, valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöönottoa koskevan CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnän kiinnitysjärjestelmä.

CE-merkintä voidaan sisällyttää yhteisön lainsäädäntöön vaatimustenmukaisuusmerkintänä, jos

 • direktiivi on uuden lähestymistavan ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan periaatteiden mukainen
 • käytetään täydellisen yhdenmukaistamisen menetelmää
 • direktiiviin sisältyy tämän päätöksen mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Direktiiveillä voidaan säätää, että tiettyihin tuotteisiin ei tarvitse kiinnittää CE-merkintää. Nämä tuotteet voivat liikkua vapaasti Euroopan markkinoilla, jos niiden mukana on esimerkiksi vaatimustenmukaisuusvakuutus tai -todistus.

Valmistajien vastuu

CE-merkinnän kiinnittää valmistaja tai tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja. Valmistaja on viime kädessä vastuussa tuotteen vaatimustenmukaisuudesta.

Vaatimustenmukaisuus arvioidaan sekä tuotteen suunnitteluvaiheessa että valmistusvaiheessa. Ilmoitettu tarkastuslaitos voi osallistua molempiin vaiheisiin vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen mukaisesti. Jos ilmoitettu laitos osallistuu tuotannon tarkastusvaiheeseen, CE‑vaatimustenmukaisuusmerkintään liitetään kyseisen laitoksen tunnusnumero.

Jos tuote kuuluu jonkin sellaisen direktiivin soveltamisalaan, jossa säädetään CE‑merkinnästä, kyseinen merkintä on kiinnitettävä

 • kaikkiin uusiin tuotteisiin riippumatta siitä, valmistetaanko ne jäsenvaltioissa vai kolmansissa maissa
 • kolmansista maista tuotuihin käytettyihin ja vanhoihin tuotteisiin.

Arviointimoduulit

Päätöksessä säädetään kahdeksasta arviointimenettelystä (moduulista), joita sovelletaan suunnittelu- ja valmistusvaiheessa:

 • valmistuksen sisäinen tarkastus (A-moduuli)
 • CE-tyyppitarkastus (B-moduuli)
 • tyypinmukaisuus (C-moduuli)
 • tuotannon laadunvarmistus (D-moduuli)
 • tuotteiden laadunvarmistus (E-moduuli)
 • tuotekohtainen tarkastus (F-moduuli)
 • yksikkökohtainen tarkastus (G-moduuli)
 • täydellinen laadunvarmistus (D-moduuli).

Taustaa

Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista tehdyllä päätöksellä N:o 768/2008/EY kumotaan päätös 93/465/ETY. CE‑merkintää koskevat säännökset sisältyvät vastedes asetukseen (EY) N:o 765/2008.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Päätös 93/465/ETY [menettely KOM/93/144-02]22.7.1993-EYVL L 220, 30.8.1993

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

UUSI LÄHESTYMISTAPA

Neuvoston päätöslauselma, annettu 10 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan komission tiedonannosta "Uuden lähestymistavan mukaisten direktiivien täytäntöönpanon tehostaminen" [EUVL C 282, 25.11.2003].

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 7 päivänä toukokuuta 2003, "Uuden lähestymistavan mukaisten direktiivien täytäntöönpanon tehostaminen" [KOM(2003) 240 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Tiedonannossa esitetään suosituksia uuden lähestymistavan mukaisten direktiivien täytäntöönpanon parantamiseksi, jotta teknisen yhdenmukaistamisen järjestelmä saisi uutta vauhtia.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä [EYVL L 204, 21.7.1998].

Direktiivin tarkoituksena on poistaa tai vähentää tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteitä, joita voi aiheutua eri maissa sovellettavista erilaisista teknisistä määräyksistä.

Council Resolution of 21 December 1989 on a global approach to conformity assessment [EYVL C 10, 16.1.1990].

Neuvoston päätöslauselma, annettu 7 päivänä toukokuuta 1985, teknistä yhdenmukaistamista ja standardeja koskevasta uudesta lähestymistavasta [EYVL C 136, 4.6.1985].

TUOTETURVALLISUUS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta [EYVL L 11, 15.1.2002].

Markkinoille saatettujen tuotteiden yleinen turvallisuus taataan yhteisön lainsäädännöllä, joka tarjoaa kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle korkeatasoisen ja yhtenäisen suojan.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 339/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, kolmansista maista tuotavien tuotteiden tuoteturvallisuutta koskevien säännöstenmukaisuuden tarkastamisesta (EYVL L 40, 17.2.1993).

Viimeisin päivitys 27.11.2008

Katso myös

Lisätietoja on saatavilla Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston verkkosivustolta.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun