RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 11 γλώσσες

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ευρωπαϊκή αστυνομική ακαδημία (CEPOL)

Αρχεία

Η Ευρωπαϊκή αστυνομική ακαδημία (CEPOL) είναι ένα δύκτιο συνεργασίας το οποίο αποτελείται από τα εθνικά ιδρύματα εκπαίδευσης των υψηλόβαθμων στελεχών των υπηρεσιών της αστυνομίας. Στόχος του είναι η ανάπτυξη μιάς κοινής προσσέγγισης των κυριοτέρων προβλημάτων στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης της εγκληματικότητας, μέσω της διοργάνωσης μαθημάτων και σεμιναρίων τα οποία θα απευθύνονται στα εξειδικευμένα στελέχη της αστυνομίας.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας [Επίσημη Εφημερίδα L 336 της 30.12.2000] [Βλέπε πράξεις τροποποίησης]

ΣΥΝΟΨΗ

Κατά τη συνεδρίασή του στο Τάμπερε, στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να συστήσει ένα δίκτυο εθνικών ιδρυμάτων αστυνομικής εκπαίδευσης. Η απόφαση του Συμβουλίου για την ίδρυση της Ευρωπϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) αποτελεί συνέχεια αυτής της απόφασης. ΄Εχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αστυνομικών σχολών, ώστε να ενθαρρυνθεί μία κοινή προσέγγιση των σημαντικοτέρων προβλημάτων στον τομέα της καταπολέμησης της εγκληματικότητας, της πρόληψης της παράβασης και της τήρησης της τάξης. Η παρούσα απόφαση τροποποιήθηκε δύο φορές: με την απόφαση 2004/566/JAI καθίσταται νομικό πρόσωπο η CEPOL ενώ η απόφαση 2004/567/JAI επιφέρει θεσμικές αλλαγές.

Η οργάνωση της CEPOL

Η οργάνωση της CEPOL θα έχει μορφή δικτύου αποτελουμένου από τη συνένωση των εθνικών ιδρυμάτων των υψηλόβαθμων στελεχών των υπηρεσιών της αστυνομίας.

Η ακαδημία θα διαθέτει μόνιμη γραμματεία και θα διευθύνεται από ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα αποτελούν οι διευθυντές των εθνικών ιδρυμάτων εκπαίδευσης. Κάθε εθνική αντιπροσωπεία (αποτελουμένη από έναν ή περισσότερους διευθυντές εθνικών ιδρυμάτων εκπαίδευσης) διαθέτει μία ψήφο στο διοικητικό συμβούλιο. Στο Συμβούλιο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, της Επιτροπής και της Europol ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Αν χρειαστεί, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να συνοδεύονται από άλλους αρμόδιους. Τα έξοδα λειτουργίας της ακαδημίας βαρύνουν τα κράτη μέλη.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα. Καταρτίζει το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μπορεί να εγκρίνει συμπληρωματικά προγράμματα και πρωτοβουλίες. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλονται στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο τις λαμβάνει υπόψη.

Μορφές εκπαίδευσης για τα υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας

Οι δραστηριότητες της CEPOL αφορούν, κατ' αρχάς, στελέχη της αστυνομίας, τα οποία θα μπορούν να επωφεληθούν από εκπαιδευτικά σεμινάρια βασιζόμενα σε κοινά πρότυπα.

Η CEPOL θα καταρτίσει επίσης ειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για ενδιάμεσα και χαμηλόβαθμα στελέχη, για τους ίδιους τους εκπαιδευτές και για τους αστυνομικούς που ασχολούνται με το οργανωμένο έγκλημα ή με την μη στρατιωτική διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων σε τρίτες χώρες.
Οι αστυνομικές αρχές των υποψήφιων για ένταξη χωρών θα μπορούν επίσης να συμμετέχουν στα ειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Εξάλλου, η απόφαση προβλέπει ανταλλαγές προσωπικού και διάδοση των καλύτερων πρακτικών, καθώς και τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού δικτύου που θα αποτελέσει το μέσο στήριξης για τις λοιπές δραστηριότητες της CEPOL.

Η ακαδημία είναι ανοικτή στη συνεργασία με τα ιδρύματα εκπαίδευσης της αστυνομίας των τρίτων χωρών. Προσφέρει ειδικότερα τις υποδομές της στα υψηλόβαθμα στελέχη των αστυνομικών υπηρεσιών των υποψήφιων χωρών, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας ενώ θα μελετήσει τη δυνατότητα να προσφέρει πρόσβαση και σε υπαλλήλους άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η CEPOL έχει νομική ιδιότητα. Ο διοικητικός διευθυντής της CEPOL είναι και νόμιμος εκπρόσωπός της.

Η έδρα της CEPOL βρίσκεται στην Bramshill, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η απόφαση αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2001.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΘέση σε ισχύΜεταφορά στα κράτη μέληΕπίσημη Εφημερίδα
Απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας01.01.2001-Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 336 της 30.12.2000

Τροποποιημένες(η) πράξεις(η)Θέση σε ισχύΜεταφορά στα κράτη μέληΕπίσημη Εφημερίδα
Απόφαση 2004/566/JAI του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 200428.07.2004-Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 251 της 27.07.2004
Απόφαση 2004/567/JAI του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 200428.07.2004-Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 251 της 27.07.2004
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12.08.2005

βλέπε και

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις ακόλουθες ιστοσελίδες του Διαδικτύου:

  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή : Γενική Διεύθυνση (ΓΔ) Ελευθερία, Ασφάλεια, Δικαιοσύνη (DE) (EN) (FR).
  • CEPOL (EN).
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας