RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Den fælles markedsordning for humle

Arkiv

Den støtte, som Den Europæiske Union yder for humle, vil efter den 1. januar 2005 (overgangsperioden slutter den 31. december 2005) overgå til systemet med afkoblet støtte (den ydede støtter afhænger ikke af produktionen) og til en enhedsstøtte pr. bedrift. Ikke desto mindre kan hver medlemsstat højst yde 25 % af støtten til sektoren som en supplerende støtte til landbrugerne og/eller de anerkendte producentorganisationer.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 864/2004 af 29. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om tilpasning heraf som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union

RESUMÉ

Anvendelsesområde

Den fælles markedsordning for humle vedrører humleknopper, friske eller tørrede, humle, pulveriseret eller som pellets, og humleekstrakter.

Afkobling

Den direkte humlestøtte afkobles fra den 1. januar 2005 helt fra produktionen (undtagen for de lande, for hvilke der gælder en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2005, inden de skal anvende det nye system).

Direkte støtte

Medlemsstaterne kan inden for deres respektive nationale lofter højst opretholde 25 % af den gamle direkte støtte for arealer, hvor der dyrkes humle, eller hvor der er et midlertidigt ophør hermed. Denne støtte ydes for at tage hensyn til særlige markedsforhold eller strukturelle forhold på regionalt plan (produktionsregioner, hvor der gælder særlige betingelser).

Beregningen af størrelsen af den direkte støtte (for arealer, hvor der dyrkes humle, eller hvor der er et midlertidigt ophør hermed)

For at kende referencestøttebeløbet for den enkelte producent ganger medlemsstaten det antal hektarer (afrundet til to decimaler), som havde givet anledning til støtte i 2000-2002, med 480 EUR pr. ha.

Krydsoverensstemmelse

Landbrugerne skal som for de andre former for direkte støtte til producenterne opfylde visse forpligtelser: krydsoverensstemmelse, graduering og finansiel disciplin.

Kontekst

Den fælles markedsordning for humle er blevet ændret i forbindelse med den omfattende "Middelhavspakke" ved forhandlingerne i Ministerrådet og Europa-Parlamentet. Denne pakke omfatter også tobak, bomuld samt olivenolie og spiseoliven. Medens reformen i humlesektoren kan starte i 2005, så træder reformerne af de fælles markedsordninger for de andre produkter først i kraft den 1. januar 2006.

Disse produkter integreres i anden omgang i det afkoblede enkeltbetalingssystem, men der kommer til at gælde særlige karakteristika: enten ved opretholdelse af en del af den gamle hektarstøtte (bomuld, olivenolie) eller ved opretholdelse af en supplerende støtte til landbrugerne eller producentsammenslutningerne (humle) eller også ved en fuldstændig overgang til den nye ordning, men med en lang overgangsperiode (tobak (castellanodeutschenglishfrançais)).

Bomuld, tobak og olivenolie produceres i visse tilbagestående regioner. Reformen forsøger at bevare afgrøderne i disse regioner ved at prioritere landbrugernes indkomster frem for at yde støtte til produktionen. I den forbindelse vil tobak og humle nyde godt af en produktionskoblet støtte som led i tilpasningen til det nye system. Der kan ydes en koblet humlestøtte for at tage hensyn til særlige markedssituationer eller strukturelle forhold på regionalt plan.

Den aktuelle reform vedrørende Middelhavsprodukter er baseret på Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om "opstilling af en bæredygtig landbrugsmodel for Europa på grundlag af FLP-reformen - tobaks-, olivenolie-, bomulds- og sukkersektoren ( (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR))". Inden reformen vedrørende humlesektoren blev der offentliggjort en rapport om udviklingen i humlesektoren [KOM (2003)571 endelig].

For yderligere oplysninger om humle henvises til Generaldirektoratet for Landbrugs sidehenvisning (DE) (EN) (FR).

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelseGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 864/2004 [vedtagelse: høring: CNS/2003/0278]1.5.20041.1.2005 (for humle)EUT L 161 af 30.4.2004

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 1850/2006 af 14. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser for certificering af humle og humleprodukter [Den Europæiske Unions Tidende L 355 af 15.12.2006].

Kommissionens forordning (EF) nr. 1557/2006 af 18. oktober 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1952/2005 for så vidt angår registrering af kontrakter og om meddelelse af oplysninger inden for humlesektoren [Den Ruropæiske Unions Tidende L 288 af 19.10.2006].

Liste over anerkendte producentsammenslutninger i humlesektoren [[Den Europæiske Unions Tidende C 230 af 23.9.2006].

Liste over certificeringscentrene for humle og deres referencekode [[Den Europæiske Unions Tidende C 230 af 23.9.2006].

Liste over produktionssteder i humlesektoren [Den Europæiske Unions Tidende C 230 af 23.9.2006].

 
Seneste ajourføring: 14.01.2008

Se endvidere

For yderligere oplysninger henvises til lovgivningen vedrørende humle.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top