RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter

Arkiv

I informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter samlas uppgifter om jordbruksföretagens ekonomi. Genom den aktuella förordningen införs systemet och dess funktion beskrivs.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 79/65 av den 15 juni 1965 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen [se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

Syftet med informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter som inrättades 1965 är att ge kommissionen alla de uppgifter som krävs för kontroll av den ekonomiska situationen för EU:s jordbrukssektor. Systemet samlar in och analyserar uppgifter som samlats in från högst 105 000 jordbruksföretag.

Varje medlemsstat utser två instanser som deltar i undersökningen:

  • Ett samordningsorgan som samlar in och överför uppgifterna.
  • En nationell kommitté som har ansvaret för val av rapporterande företag. I de fall en medlemsstat består av flera separata administrativa områden ska kommittén få stöd av regionala kommittéer.

Bokföringsbyråerna ska fylla i enskilda blanketter för alla de rapporterande företag för vilka de ansvarar. Blanketterna ska innehålla väsentliga uppgifter om produktionen och andra uppgifter som krävs för en bedömning av företagets inkomster.

Kommissionen bistås också av Gemenskapskommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

Övriga bestämmelser

5. Enskilda bokföringsuppgifter eller andra enskilda uppgifter som erhållits på grundval av den aktuella förordningen får inte användas i skattesyfte, och inte heller i något annat syfte än de som anges i förordningen.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning nr 79/65/EEG13.7.1965-L 109, 23.6.1965

UNDANTAG FRÅN RÄTTSAKTEN

Förordning (EG) nr 636/2007 [Europeiska unionens officiella tidning L 146, 8.6.2007].

Rumänien betraktas fram till år 2010 som ett enda undersökningsområde.

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EEG) nr 2835/721.1.1973-EGT L 298, 31.12.1972
Förordning (EEG) nr 2910/7330.10.1973-EGT L 299, 27.10.1973
Förordning (EEG) nr 2143/811.8.1981-EGT L 210, 30.07.1981
Förordning (EEG) nr 3644/851.1.1986-EGT L 348, 24.12.1985
Förordning (EEG) nr 3768/851.1.1986-EGT L 362, 31.12.1985
Förordning (EEG) nr 3577/901.1.1991-EGT L 353, 17.12.1990
Förordning (EG) nr 2801/9513.10.1995-EGT L 291, 6.12.1995
Förordning (EG) nr 1256/979.7.1997-EGT L 174, 2.7.1997
Förordning (EG) nr 806/20035.6.2003-EUT L 122, 16.5. 2003
Förordning (EG) nr 2059/20032.12.2003-EUT L 308, 25.11.2003
Förordning (EG) nr 660/200416.4.2004-EUT L 104, 8.4.2004
Förordning (EG) nr 1791/20061.1.2007-EUT L 363, 20.12.2006

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EEG) nr 79/65 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version (pdf ) har bara dokumentärt värde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 85/377/EEG av den 7 juni 1985 om upprättande av en gemenskapstypologi för jordbruksföretag [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 220, 17.8.1985].
Se konsoliderad version (pdf ).

Förordning (EEG) nr 1915/83 [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 190, 14.7.1993]
om vissa tillämpningsföreskrifter som rör redovisning för fastställande av inkomster i jordbruksföretag.
Se konsoliderad version (pdf ).

Förordning (EEG) nr 1859/82 [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 205, 13.7.1982]
om val av rapporterande företag för fastställande av inkomstförhållanden i jordbruksföretag.
Se konsoliderad version (pdf ).

Förordning (EEG) nr 2237/77 [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 263, 17.10.1977]
om den företagsredovisning som skall användas för fastställande av jordbruksföretagens inkomstförhållanden.
Se konsoliderad version (pdf ).

Senast ändrat den 05.04.2008

Se även

Mer information (DE)(EN)(FR).

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början