RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevat tilastot

Arkisto

1) TAVOITE

Tavoitteena on perustaa suoraan lähettäjien ja vastaanottajien välillä toimiva, jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevien tarvittavien tilastotietojen keruujärjestelmä, joka poistaisi yhteisön sisärajojen valvonnan.

2) YHTEISÖN TOIMENPITEET

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3330/91, annettu 7. marraskuuta 1991, jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista.

Muutettu seuraavilla säädöksillä:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1182/99, annettu 10. toukokuuta 1999
neuvoston asetus (EY) N:o 1624/2000, annettu 10. heinäkuuta 2000.

3) SISÄLTÖ

Asetus (ETY) N:o 3330/91

Asetusta sovelletaan siirtymäkaudella 1. tammikuuta 1993 alkaen ajankohtaan, jolloin alkuperäjäsenvaltiossa siirrytään yhtenäiseen verotusjärjestelmään.

Muun muassa käsitteiden "jäsenvaltioiden välinen tavarakauppa", "tavarat", "yhteisötavarat", "muut kuin yhteisön tavarat", "jäsenvaltion tilastoalue", "yhteisön sisämarkkinoilla vapaassa liikkeessä olevat tavarat" määritelmät.

Määritelmä jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastojen yleisestä tavoitteesta ja jokaisen (kauttakuljetus, varastointi, kauppa) yleisestä tavoitteesta suhteessa muihin.

Säännökset tilastollisista velvollisuuksista vapauttamisesta.

Säännökset pysyvästä tilastotietojen keruujärjestelmästä (Intrastat). Soveltamisehdot jäsenvaltioille, tavaroille ja erityistilastoille. Komissio säätää niitä tavaroita koskevasta tietojenkeruusta, joihin Intrastat-järjestelmää ei sovelleta.

Intrastat-järjestelmän tilastotiedoista vastuussa olevaan henkilöön liittyvät määräykset. Vastuuhenkilön yleinen määritelmä ja tiedonantovelvoitteen siirtoedellytykset.

Säännökset jäsenvaltioiden tavarakaupan tilastojen laatimisessa toimivaltaisten viranomaisten tekemästä Intrastat-järjestelmässä olevien yhteisön sisäisten toimijoiden rekisterin perustamisesta ja päivittämisestä.

Säännökset jäsenvaltion verohallinnon antamasta tuesta jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastojen laatimisesta kyseissä maassa vastaaville toimivaltaisille viranomaisille.

Intrastat-järjestelmän säännösten joukko, joka koskee tilastoilmoitusta, tiedoista vastuussa olevien henkilöiden toimittamia jaksoilmoituksia kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, jäsenvaltioiden toimivaltaa seuraamuksissa, komission laatimia jatkoselvityksiä ja komission kertomusta Euroopan parlamentille ja neuvostolle Intrastat-järjestelmän toiminnasta.

Tavarakaupan tilastojen alalla on säädetty ensisijaisesti jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastoinnista. Määritelmät tilastoinnin erityistavoitteesta, lähettäjä- ja vastaanottajajäsenvaltioista ja Intrastat-järjestelmän soveltamisesta tilastoon. Tavaranimikkeistöön, toisin sanoen yhdistettyyn nimikkeistöön ja maiden nimikkeistöön liittyvät säännökset. Tilastoilmoituksessa mainittavien tekijöiden luetteloiminen ja niiden määrittely. Säännökset tilaston laatimisesta, jäsenvaltioiden tietojen toimittamisesta, luottamuksellisista tiedoista ja tilastotietojen mahdollisesta yksinkertaistamisesta.

Määritelmä erilaisista tilastokynnyksistä, jotka mahdollistavat luotettavien tietojen saamisen huolimatta tilastotiedon vastuuhenkilöiden tehtävien huomattavasta keventämisestä. Tällä tarkoitetaan poissulkemis-, assimilaatio- ja yksinkertaistamiskynnyksiä, jäsenvaltioiden noudattamia pääasiallisia soveltamistapoja ja komission toimivaltaisuutta asiassa, erityisesti määrittämässä laatukriteereitä, joita jäsenvaltioiden laatimien tulosten on vastatattava.

Perustetaan jäsenvaltioiden tavarakaupan tilastointia käsittelevä hallintokomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

Kauttakuljetusta ja varastoja koskevaan tilastointiin, tilastotietojen luotettavuutta ohjaaviin edellytyksiin ja tavaroiden erityiseen liikkumiseen liittyvät loppusäännökset. Lisäksi komissio on toimivaltainen yksinkertaistetuissa menettelyissä ja valvoo automaattisen tietojenkäsittelyn ja elektronisen tiedonsiirron käytön edellytyksiä.

Jäsenvaltiot voivat erityisen hallintorakenteensa huomioimalla ottaa käyttöön muita yksinkertaistettuja menettelyjä kuten komission esittämät menettelyt siinä tapauksessa, että valintamahdollisuus annetaan päätöksen tekeville toisiinsa yhteydessä oleville vastuuhenkilöille. Tätä mahdollisuutta käyttävät jäsenvaltiot tiedottavat asiasta komissiolle.

Asetus (EY) N:o 1182/1999

Asetus vähentää jäsenvaltioiden antamien pakollisten tietojen määrää.

Asetus (EY) N:o 1624/2000

Asetus yksinkertaistaa yhdistetyn nimikkeistön käyttöä yhteisön sisäisessä ja ulkoisessa kaupassa.

4) MÄÄRÄAIKA SÄÄDÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOLLE JÄSENVALTIOSSA

5) VOIMAANTULOPÄIVÄ (jos poikkeaa edellisen kohdan päivämäärästä)

 • Asetus (ETY) N:o 3330/91:
  19.11.1991,
  1.1.1993: 1-9 artikla, 11 artikla, 13 artikla, 1 kohta, 14-27 artikla
 • Asetus (EY) N:o 1182/99:
  voimaantulopäivä: 29.6.1999
  soveltamispäivä: 1.1.2001
 • Asetus (EY) N:o 1624/2000:
  voimaantulopäivä: 27.7.2000
  soveltamispäivä: 1.1.2001.

6) VIITTEET

EYVL L 316, 16.11.1991
EYVL L 144, 9.6.1999
EYVL L 187, 26.7.2000

7) JATKOTOIMET

Asetus - EYVL L 273, 16.10.2001

Komission asetus (EY) N:o 2020/2001, annettu 15. lokakuuta 2001, yhteisön ulkomaankauppatilastojen ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maa- ja alueluokituksesta.

8) KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMET

Asetus - EYVL L 219, 4.8.1992
Komission asetus (ETY) N:o 2256/92, annettu 31. heinäkuuta 1992, jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastoissa sovellettavista tilastollisista rajoista.
Asetuksessa määritellään säännöt, joita jäsenvaltioiden on noudatettava tilastollisten rajojen vahvistamiseksi. Tilastolliset rajat poistavat tai vähentävät tiedoista vastuussa olevien henkilöiden velvollisuuksia. Niitä sovelletaan ottamalla huomioon asetuksessa vahvistetut laatuvaatimukset ja keventämismahdollisuudet.

Asetus - EYVL L 307, 23.10.1992
Komission asetus (ETY) N:o 3046/92, annettu 22. lokakuuta 1992, jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91 soveltamissäännösten vahvistamisesta ja mainitun asetuksen muuttamisesta.
Asetus rajaa Intrastat-järjestelmän soveltamisalan. Se määrittelee yhteisön sisäisten toimijoiden velvollisuudet ja tarkentaa tiedonanto- ja menettelysäännöt.
Asetusta on oikaistu seuraavilla asetuksilla:
asetus (EY) N:o 860/97- EYVL L 123, 15.5.1997
asetus (EY) N:o 1894/98
- EYVL L 245, 4.9.1998
asetus (EY) N:o 2535/98
- EYVL L 318, 27.11.1998.
Tämä asetus ja aikaisemmat muutokset yhdistettiin 7. syyskuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1901/2000, jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91 soveltamissäännöksistä [EYVL L 228, 8.9.2000].

Asetus - EYVL L 364, 12.12.1992
Komission asetus (ETY) N:o 3590/92, annettu 11. joulukuuta 1992, jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastoinnissa käytettävästä tilastotietojen ilmoittamisvälineestä.
Asetuksella otetaan käyttöön asetuksessa N:o 3330/91 perustetun Intrastat-järjestelmän vaatima tilastotietojen ilmoittamisväline. Sillä tarkoitetaan kolmea Intrastat-lomaketta, joista jokainen vastaa tietyn tiedoista vastuussa olevista henkilöistä määrätyn ryhmän ilmoitusvelvollisuuksia. Lisäksi siinä tuodaan esiin magneettisiin välineisiin, hallinnollisen yhtenäisasiakirjan vapaaehtoiseen käyttöön ja jäsenvaltioiden käyttämiin lomakkeisiin liittyvät erityisohjeet.

Viimeisin päivitys 22.10.2001
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun