RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Samarbetsprogram mellan Europeiska gemenskapen och Kanada

Arkiv

Huvudsyftet med detta program är att upprätta ett samarbete inom högre och yrkesinriktad utbildning mellan Europeiska gemenskapen och Kanada.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2001/197/EG av den 26 februari 2001 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning.

SAMMANFATTNING

Med hänsyn till de goda resultat som uppnåtts under den första etappen (1995-1999) har rådet beslutat att förlänga samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning mellan Europeiska gemenskapen och Kanada med fem år (2000-2005).

Programmets mål ska vara att

 • främja ömsesidig förståelse mellan folken i Europeiska gemenskapen och Kanada,
 • förbättra kvaliteten på utvecklingen av mänskliga resurser,
 • uppmuntra till olika innovativa och välgrundade insatser med varaktiga effekter som är riktade till studerande,
 • förbättra kvaliteten på rörlighet över Atlanten för studerande,
 • uppmuntra till utbyte av sakkunskap om ny teknik inom högre utbildning och yrkesutbildning (distansundervisning, e-lärande),
 • upprätta eller stärka partnerskap mellan institut för högre utbildning och yrkesutbildning, yrkesorganisationer, offentliga myndigheter, handelssammanslutningar och andra organisationer,
 • stärka det mervärde som Europeiska gemenskapens och Kanadas deltagande i samarbetet ger,
 • komplettera bilaterala program mellan medlemsländerna i Europeiska gemenskapen och Kanada.

Samarbetet ska vägledas av följande principer:

 • Fullständig respekt för ansvarsområdena hos medlemsländerna i Europeiska gemenskapen och i Kanada samt för självbestämmandet inom institutionerna för allmän och yrkesinriktad utbildning.
 • Den verksamhet som genomförs enligt avtalet ska vara till nytta för båda parter.
 • Finansiering av ett antal innovativa projekt som upprättar nya strukturer och förbindelser.
 • Brett deltagande i alla länder.
 • Ömsesidigt erkännande av alla geografiska, kulturella och sociala olikheter.
 • Urval av projekt genom tävlan.

I programmet ingår följande typer av verksamhet:

 • Projekt för gemensamma EG/Kanada-konsortier: varje konsortium måste bestå av minst tre medlemsländer i Europeiska gemenskapen och två provinser eller territorier i Kanada och det kommer att få bidrag under tre år. Bidragsberättigande verksamhet kan omfatta förberedelser eller utarbetande av projekt, projekt för studentutbyte, inbegripet praktik på arbetsplatser, strukturerat utbyte av studerande, lärare, utbildare och andra personer som arbetar inom sektorn för allmän eller yrkesinriktad utbildning, projekt som gäller innovativa kursplaner, korta intensivprogram, gemensamma kursmoduler samt spridning av nya undervisningsmetoder.
 • Kompletterande åtgärder som omfattar erfarenhetsutbyte eller andra former av gemensam verksamhet inom allmän eller yrkesinriktad utbildning.

En gemensam kommitté inrättas bestående av lika många företrädare för varje part. Kommittén ska sammanträda en gång vartannat år för att granska samarbetsverksamheten och avge en rapport om nivån på, läget för och effektiviteten av samarbetsverksamheten.

Samarbetsverksamheten ska finansieras av båda parterna. Varje part ska finansiera sin egen verksamhet.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Beslut 2001/196/EG [antagande: samråd CNS/2000/263]1.3.2001-EGT L 71, 13.3.2001

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådetsbeslut 2006/964/EG av den 18 december 2006 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om fastställande av en ram för samarbete inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor [EUT L 397, 30.12.2006].

Rådets beslut 95/523/EG av den 27 november 1995 om ingående av avtal om samarbete inom högre utbildning och yrkesutbildning mellan Europeiska gemenskapen och Canada [EUT L 300, 13.12.1995].

Senast ändrat den 30.08.2007

Se även

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om samarbete mellan EU och Kanada inom högre och yrkesinriktad utbildning (EN).

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början