RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 11 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Samenwerkingsprogramma tussen de Europese Gemeenschap en Canada

Archief

Het belangrijkste doel van dit programma is de instandhouding van samenwerking op het gebied van hoger onderwijs en beroepsopleiding tussen de Europese Gemeenschap en Canada.

BESLUIT

Besluit 2001/197/EG van de Raad van 26 februari 2001 betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Canada tot vernieuwing van het samenwerkingsprogramma op het gebied van het hoger onderwijs en de beroepsopleiding.

SAMENVATTING

Gezien de goede resultaten van de eerste fase van het programma (1995-1999), heeft de Raad besloten het samenwerkingsprogramma op het gebied van hoger onderwijs en beroepsopleiding tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Canada voor een nieuwe periode van vijf jaar (2000-2005) te verlengen.

Het samenwerkingsprogramma heeft ten doel:

 • de verstandhouding tussen de volkeren van de Europese Gemeenschap en Canada te bevorderen;
 • de kwaliteit van de ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen te verbeteren;
 • een vernieuwende en duurzame reeks op studenten gerichte samenwerkingsactiviteiten met een duurzaam effect te stimuleren;
 • de kwaliteit van de transatlantische mobiliteit van studenten te verbeteren;
 • de uitwisseling van kennis op het gebied van nieuwe ontwikkelingen in het hoger onderwijs en de beroepsopleiding aan te moedigen;
 • partnerschappen te vormen of te stimuleren tussen instellingen voor hoger onderwijs en beroepsopleiding, beroepsorganisaties, overheden, bedrijfsleven en andere verenigingen;
 • de Europees-Canadese dimensie van de transatlantische samenwerking te versterken;
 • een aanvulling te vormen op bilaterale programma's tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap en Canada.

Beginselen waarop deze overeenkomst berust:

 • het volledig respect van de verantwoordelijkheden van de lidstaten en Canada en van de autonomie van de instellingen voor hoger onderwijs en beroepsopleiding;
 • wederzijds voordeel, voortkomend uit krachtens deze overeenkomst ondernomen activiteiten;
 • financiering van een reeks innoverende projecten die nieuwe structuren en banden tot stand brengen;
 • deelname op brede schaal van de verschillende lidstaten;
 • wederzijdse erkenning van culturele, sociale en economische verscheidenheid;
 • selectie van projecten op concurrerende basis.

Het programma voorziet in de volgende categorieën van activiteiten:

 • projecten van gezamenlijke partnerschappen EG/Canada: voor ieder partnerschap (bestaande uit minstens 3 lidstaten en 2 Canadese provincies of gebiedsdelen) wordt een aanloopsubsidie verleend voor een periode van 3 jaar. Tot de voor steun in aanmerking komende projectactiviteiten behoren: voorbereidende of projectontwikkelingsactiviteiten; projecten voor studentenmobiliteit, met inbegrip van de organisatie van stages; gestructureerde uitwisseling van studenten, docenten, opleiders, administratief personeel en andere onderwijsspecialisten; ontwikkeling van innoverende curricula; korte intensieve programma's; gemeenschappelijke onderwijsmodules en de verspreiding van nieuwe methodologieën;
 • aanvullende activiteiten waaronder de uitwisseling van ervaringen of andere vormen van gezamenlijke acties op het gebied van onderwijs en opleiding.

Er wordt een gemengd comité ingesteld dat bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers die elke twee jaar bij elkaar komen om de beoogde samenwerkingsactiviteiten te beoordelen en verslag uit te brengen over het niveau, de stand en de doelmatigheid van de samenwerkingsactiviteiten.

Beide partijen dragen bij in de financiering van de samenwerkingsactiviteiten, elke partij is verantwoordelijk voor de kosten van haar activiteiten.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad
Besluit 2001/197/EG [vaststelling: CNS/2000/0263]/TD>1.3.2001-L 71 van 13.3.2001

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2006/964/EGvan de Raad van 18 december 2006 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Canada tot vaststelling van een kader voor samenwerking op het gebied van hoger onderwijs, beroepsopleiding en jongeren [Publicatieblad L 397 van 30.12.2006].

Besluit 95/523/EG van de Raad van 27 november 1995 betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Canada tot vaststelling van een samenwerkingsprogramma op het gebied van het hoger onderwijs en de beroepsopleiding [Publicatieblad L 300 van 13.12.1995].

Laatste wijziging: 30.08.2007

Zie ook

Aanvullende informatie is te vinden op de website van de Commissie die is gewijd aan de samenwerking tussen de EU en Canada op het gebied van het hoger onderwijs en de beroepsopleiding (EN)

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven